Розв’язані задачі з хімії оформлені в форматі .doc Розв’язання виконане по діям і містить пояснення. Ви зможете розібратися в способі розв’язання задачі і легко захистите ваше рішення перед викладачем. Якщо серед наших задач ви знайшли подібну вашій задачу але з іншими цифровими значеннями, ви легко зможете вирішити свою задачу підставивши в умову ваші значення.

Для пошуку потрібної задачі скористайтеся пошуком вашого браузера: натисніть Меню/Знайти (на сторінці) і починайте вводити умову вашої задачі.

Якщо ви не знайшли вашу задачу, ви можете

Замовити розв’язання задач з хімії


Задача ID: 000514
Суміш гідридів літію та натрію прореагувала з 193 см3 води. Маса отриманого розчину на 1 грам менша суми мас всіх вихідних речовин, а масова частка у відсотках лугів в розчині склала в сумі 8%. Визначити маси вихідних гідридів.

Задача ID: 000516
Змішали 20 мл 0,1М розчину нітратної кислоти і 10 мл 0,2М розчину амоній гідроксида. Розрахувати рН отриманого розчину і ступінь гідролізу солі.

Задача ID: 000517
Розрахувати рН розчину, якщо в 1 літрі розчину міститься 11,5 г. мурашиної кислоти і 10,5 г. калій форміату.

Задача ID: 000518
Розрахувати і порівняти рН 0,05М розчину нітратної кислоти і 0,05М розчину бензойної кислоти.

Задача ID: 000519
Суміш калій супероксиду і натрій пероксиду масою 47,2 г. розчинили у воді. При цьому утворилось 10,8 літрів (н.у.) газу. Визначити маси речовин у вихідній суміші.

Задача ID: 000520
Скільки грам барій гідроксиду необхідно розчинити в 400 грамах 19,2% розчину сульфатної кислоти, щоб концентрація розчину сульфатної кислоти знизилася до 10%?

Задача ID: 000521
Скільки грам суміші калію і натрію необхідно розчинити у воді, щоб газ який утворився займав об’єм 7,392 літри (н.у.), якщо в складі суміші доля калію 58,5% (по масі).

Задача ID: 000522
Для спалювання 4 г метану використали суміш газів з кисню та озону об’єм якої дорівнював 10,18 літрів (н.у.). Розрахувати об’ємну долю озону у вихідній суміші газів.

Задача ID: 000523
Розрахувати об’єм води, який потрібно додати до 2 літрів 0,28% розчину калій гідроксиду (ρ = 1,0 г/см3), щоб рН розчину дорівнював 11.

Задача ID: 000524
У 841,5 г води розчинили гідрид двовалентного металу. В наслідок розчинення утворилося 4,48 літрів (н.у.) газу і розчин з концентрацією 2%. Гідрид якого металу було розчинено у воді?

Задача ID: 000525
Суміш натрій гідрокарбонату і натрій карбонату кількістю речовин 0,8 моль обробили 117,6 грамами 50% розчина сульфатної кислоти до повної нейтралізації. Розрахувати масову частку продукту реакції (у відсотках).

Задача ID: 000526
До розчину соляної кислоти і алюміній хлориду об’єм якого становить 500 мл, додали 2 молярний розчин амоній гідроксиду об’ємом 750 мл. Реакцію проводили доти, поки не закінчилось утворення осаду. Розчин випарили і прожарили до постійної маси 20,4 г. Розрахувати кількість речовин початкової суміші.

Задача ID: 000527
32 г міді розчинили в концентрованій сульфатній кислоті, а потім в нітратній кислоті. Отримані солі міді прожарили до постійної маси при температурі 200*С, і отримали твердий залишок маса якого 56 г. Визначити, скільки молей кожної з кислот було витрачено для розчинення міді.

Задача ID: 000528
Через 300 г 7,8% розчину натрій хлориду, протягом 48250 с пропускали струм силою 2А. Розрахувати масу речовини яка виділилася на аноді (електроди інертні).

Задача ID: 000529
Маємо два електролізери з інертними електродами. Електролізер 1 містить розчин купрум(II) сульфату з кількістю речовини 2 моль. Електролізер 2 містить розчин купрум(II) сульфату з кількістю речовини 3 моль. Через електролізери з’єднані послідовно, пропустили струм 6F (Фарадей). Розрахувати масу речовини яка виділиться на катодах кожного електролізера.

Задача ID: 000530
Суміш етена і етіна об’ємом 26,88 літра (н.у.) спалили. При цьому виділилося 1640 кДж теплоти. Розрахувати об’ємне співвідношення кожного з газів у вихідній суміші на основі термохімічних рівнянь хімічних реакцій: С2Н2 + 2,5О2 = 2СО2 + Н2О + 1300 кДж; С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 1400 кДж.

Задача ID: 000531
У 100 г 70% розчину нітратної кислоти розчинили срібло. Масова частка нітратної кислоти після реакції дорівнює 40%. В отриманий розчин додали таку саму масу 10,4% розчину натрій хлориду. Визначити які речовини і в якій відсотковій концентрації залишилися у розчині.

Задача ID: 000532
Здійснили електроліз суміші розчинів Сu(NO3)2 і AgNO3 загальним об’ємом 400 мл. Кількість електрики, яку пропустили через розчини дорівнює 3860 Кл (Кулон), при цьому, на катоді виділилося два метали, загальна маса яких дорівнює 2,80 г. Розрахувати молярну концентрацію солей в початковій суміші.

Задача ID: 000533
Через суміш 0,2 М розчину AuCl3 і 0,3 М розчину CuCl2 пропускали струм силою 8А тривалістю 965 с (інертні електроди). Об’єм розчину в надлишку. Визначити газ який виділився на аноді і розрахувати об’єм цього газу в мілілітрах за н.у.

Задача ID: 000534
Яку масу олеуму зі складом H2SO4*SO3 необхідно змішати з сульфатною кислотою з масовою часткою 24,5%, щоб отримати 80% розчин сульфатної кислоти масою 200 г.

Задача ID: 000535
Щоб нейтралізувати 6,50 г. олеуму витратили 5,60 г. натрій гідроксиду. Розрахувати співвідношення сульфатної кислоти до сульфур(VI) оксиду в олеумі.

Задача ID: 000536
112 л (н.у.) суміші озону і азоту пропустили через надлишкову кількість розчину калій йодиду. Маса суміші газів зменшилася на 48 г. Розрахуйте об’ємну долю у відсотках озону в початковій газовій суміші.

Задача ID: 000537
Розрахуйте молярну концентрацію щавлевої кислоти H2C2O4, якщо на титрування 0,4668 г бури Na2B4O7*10H2O витрачено 18,38 мл.

Задача ID: 000538
Чи утвориться осад BaSO4 якщо концентрація BaCl2 і H2SO4 дорівнює 1 моль/л?

Задача ID: 000539
Розрахувати нормальну концентрацію сульфатної кислоти, об’ємом 0,20 літрів, яка вступила в реакцію неповної нейтралізації з 0,30 літрами 5 н розчина калій гідроксиду.

Задача ID: 000540
Скільки грам сульфат іонів міститься в 200 мл розчину, якщо на титрування 20,00 мл цього розчину витратили 18,15 мл 0,050М розчину BaCl2?

Задача ID: 000541
Розрахувати концентрацію цинку в розчині в мг/л, якщо на титрування 10 мл розчину витратили 3,60 мл 0,05М розчину ЕДТА.

Задача ID: 000542
Розрахуйте молярну масу двовалентного металу і визначте, який це метал, якщо 8,34 г. металу окислюється 0,680 л кисню (н.у.)

Задача ID: 000543
В яких групах та підгрупах Періодичної системи знаходяться s-елементи? Перелічите ці елементи і напишіть їх електронні формули.

Задача ID: 000544
Виходячи зі значень ступені окислення атомів відповідних хімічних елементів, надайте мотивовану відповідь на питання: який з двох гідроксидів є більш сильною основою? CuOH чи Cu(OH)2; Fe(OH)2 чи Fe(OH)3; Sn(OH)2 чи Sn(OH)4. Напишіть рівняння хімічних реакцій, які доводять амфотерність станум(II) гідроксиду.

Задача ID: 000545
Які кристалічні структури називають іонними, молекулярними, металевими? Які кристалічні структури мають зазначені речовини: алмаз, натрій хлорид, карбон(IV) оксид, цинк?

Задача ID: 000546
Яка кількість теплоти виділиться в процесі відновлення Fe2O3 металевим алюмінієм, якщо було отримано 335,1 г. феруму?

Задача ID: 000547
Використовуючи значення стандартних ентальпій і абсолютних стандартних ентропій відповідних речовин розрахуйте стандартну енергію Гіббса реакції, яка протікає по рівнянню: C2H6(г) = C2H4(г) + H2(г) Чи може відбутися ця реакція за стандартних умов?

Задача ID: 000548
Амоній нітрат розкладається за двома шляхами, відповідно до наступних рівнянь хімічних реакцій: 1. NH4NO3(к) = N2O(г) + 2H2O(г); 2. NH4NO3(к) = N2(г) + 1/2O2(г) + 2H2O(г). Яка за наведених реакцій більш вірогідна і яка більш екзотермічна при 25*С? Як буде змінюватися вірогідність протікання реакцій з підвищенням температури?

Задача ID: 000549
Поясніть, чому тліюча деревна тріска, піднесена до розплаву калій хлорату, загоряється. Напишіть рівняння реакцій.

Задача ID: 000550
Розрахуйте масу плюмбум(ІІ) сульфату, який було отримано в результаті взаємодії 150 г. 8% розчину плюмбум(ІІ) нітрату з 70 г. 6% натрій сульфіду з подальшою взаємодією осаду з надлишком розбавленої нітратної кислоти.

Задача ID: 000551
Опишіть процеси з участю аміаку: а) газоподібний аміак пропускають крізь воду; б) шматок льоду додають до рідкого аміаку.

Задача ID: 000552
Графіт обробили концентрованою нітратною кислотою при нагріванні. Утворену суміш газів пропустили через насичений розчин кальцій гідроксиду. Складіть рівняння реакцій. Вкажіть, що утворюється при взаємодії: а) графіту з концентрованою сульфатною кислотою; б) коксу з водяною парою.

Задача ID: 000553
860 мл газової суміші водню і хлору не зворотно прореагували. Отриману після реакції газову суміш пропустили крізь розчин аміаку, при цьому об’єм газу зменшився на 580 мл. Розрахувати об’ємну частку кожного газу в початковій суміші.

Задача ID: 000554
В гомогенній газові системі A + B = C + D рівновага встановилася при таких концентраціях: [B] = 0,05 моль/л; [C] = 0,02 моль/л. Константа рівноваги газової системи дорівнює 0,04. Розрахуйте початкові концентрації речовин А і В.

Задача ID: 000555
Який об’єм 10% розчину натрій карбонату (р = 1,105 г/см3) потрібно взяти для приготування 5 дм3 2% розчину (р = 1,02 г/см3).

Задача ID: 000556
Скільки грамів карбаміду (NH2)2CO необхідно розчинити в 75 г. води, щоб температура кристалізації розчину знизилася на 0,465*С? Криоскопічна константа води 1,86.

Задача ID: 000557
Які хімічні процеси протікають на електродах в при зарядці та розрядці ферумніколового (залізо нікелевий) акумулятора?

Задача ID: 000558
В процесі електролізу розчину солі кадмію витрачено 3434 Кл (Кулон) електрики, та отримано 2,00 г. кадмію. Розрахувати молярну масу еквіваленту кадмію.

Задача ID: 000559
Один виріб із заліза покрили нікелем, інший оловом. Яке покриття буде анодним, яке буде катодним і чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при порушенні цілісності покриття в кислому середовищі. В якому випадку корозія буде протікати активніше?

Задача ID: 000560
При додаванні нітратної кислоти до розчину арґентум(I) діамінхлориду [Ag(NH3)2]Cl утворюється осад арґентум(І) хлориду. Напишіть молекулярне, і іонно-молекулярне рівняння реакції, поясніть причину руйнування комплексного іона.

Задача ID: 000561
Назвіть три ізотопи гідрогену і вкажіть склад їх ядер. Що називають важкою водою і як її отримують? Властивості важкої води?

Задача ID: 000562
Жорсткість води, яка містить тільки магній сульфат, дорівнює 7 ммоль/дм3. Яка маса магній сульфату міститься в 300 л цього зразка води.

Задача ID: 000563
У присутності гідроген пероксиду, германій розчиняється в лугах. Обчисліть, скільки грамів NaOH потрібно для розчинення 14,52 м германію.

Задача ID: 000564
Напишіть схематичну будову синтетичного каучуку, який отримано з 2,3-диметилбутадієну, і є продуктом 1,4-полімеризації.

Задача ID: 000565
Написати рівняння константи рівноваги для реакції: 2CO(г) = C(т) + CO2(г). Відповисти на питання: Якщо знизити тиск в системі, що відбудеться з наступними показниками а). Швидкостями реакцій v1 : v2; б). Константою швидкості (рівняння Арреніуса); в). Константою рівноваги; г). Відношенням швидкостей реакцій v1 : v2; д). В яку сторону зміститься рівновага?

Задача ID: 000566
Скільки мілілітрів 0,01 н. розчину NaOH необхідно додати до 100 мл. 0,50 н. розчину оцтової кислоти, щоб отримати буфер з рН = 4,75 (рК(СН3СООН) = 4,75)?

Задача ID: 000567
Розрахувати потенційну кислотність в 0,01 н. розчині оцтової кислоти, якщо рівноважна концентрація СН3СОО- = 4,18*10^-4.

Задача ID: 000568
Ізоелектрична точка альбуміну pI = 4,75. В якому співвідношенні необхідно взяти нормальні концентрації солі та кислоти в ацетатному буфері, щоб білок мав нейтральний заряд? (Кдис.(СН3СООН) = 1,78*10^-5).

Задача ID: 000569
Суміш 40 г фенолу і етилового ефіру одноосновної карбонової кислоти вступає в реакцію з 65,5 мл 20% розчину натрій гідроксиду (р = 1,22 г/см3). При обробці такої ж кількості суміші надлишком бромної води випало 33,1 г осаду. Визначити структурну формулу ефіру?

Задача ID: 000570
5 мл 1,3М розчину Na2SO4 (p = 1,150 г/см3 ) розбавили до 100 мл. розрахувати масову частку і молярну концентрацію еквіваленту отриманого розчину, якщо р = 1,0065 г/см3.

Задача ID: 000571
Складіть координаційні формули семи комплексних сполук, які можливо отримати з використовуючи частинки Со3+, NH3, NO2-, K+. Напишіть рівняння їх дисоціації у водних розчинах. Координаційне число Со3+ дорівнює 6. Напишіть рівняння хімічної реакції: NH4 + K3[Fe(CN)6] = N2 + …

Задача ID: 000572
Карбон(IV) оксид, який отримали в процесі спалювання метану отриманого з 56 м3 (н.у.) природного газу, пропустили через розчин барій гідроксиду. Яка маса осаду утворилася, якщо об’ємна частка метану в природному газі складає 80%?

Задача ID: 000573
Речовина містить 39,0% сульфуру, еквівалентна маса якої 16 і мишак. Обчисліть еквівалентну масу і валентність мишаку. Складіть формулу цієї речовини.

Задача ID: 000574
Яку масу аніліну можна отримати при взаємодії хлорбензену з 150 літрами аміаку, якщо вихід продукту (В.П.) складає 85% від теоретичного?

Задача ID: 000575
Запишіть рівняння для швидкості хімічної реакції: 2NO2(г) + O2(г) = 2NO2(г)

Задача ID: 000576
Яка маса натрій гідроксиду міститься в 500 мл 1М розчину?

Задача ID: 000577
Вміст токсичного карбон(ІІ) оксиду в вихлопних газах може бути зменшено в результаті до окислення киснем до карбон(IV) оксиду: 2CO + O2 = 2CO2. Як зміниться швидкість реакції, якщо загальний тиск в системі збільшити в 4 рази?

Задача ID: 000578
Як потрібно змінити умови протікання хімічної реакції FeO(т) + H2(г) = Fe(т) + H2O(г) = -Q щоб збільшити вихід заліза?

Задача ID: 000579
Яка маса HNO3 міститься в 1 літрі 2М розчину?

Задача ID: 000580
На деяких дорогих автомобілях престижних марок кузов авто, з метою захисту від корозії, покритий шаром олова. Чи буде відбуватися корозія заліза при порушенні такого покриття в результаті появи подряпини? Зобразити схему гальванічного елементу, який виникає при порушенні цілісності олов’яного покриття в кислому середовищі. Розрахувати ЕРС для стандартних умов.

Задача ID: 000581
Розрахувати теплові ефекти реакцій: 2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(ж) + 2SO2(г); Fe2O3(к) + 3CO(г) = 2Fe(к) + 3CO2(г).

Задача ID: 000582
Автолюбитель, знявши акумулятор для перезарядки, залишив мідні акумуляторні клеми на не пофарбованій поверхні сталевого кузова. Який процес буде відбуватися у вологому повітрі? Який метал буде руйнуватися? Зобразити схему гальванічного елемента і розрахувати для нього ЕРС в стандартних умовах.

Задача ID: 000583
У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищенні температури від 18 до 380*С, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3?

Задача ID: 000584
Яка маса речовини міститься в 10 мл 20% розчину, густина якого 1,1 г/см3?

Задача ID: 000585
Обчислити теплоту утворення фосфіну, якщо при згорянні 7 г. його до рідкої води і твердого Р2О5 виділяється 243 кДж.

Задача ID: 000586
Назвіть комплексні сполуки та визначте ступінь окислення і координаційне число комплексоутворювача: Na[Ag(NO2)2], Ca[Al(OH)5H2O], [Cr(NH3)2(H2O)4](NO3)2.

Задача ID: 000587
Розчинність солі при 90*С і 25*С становить 42,7 г./л і 6,9 г./л відповідно. Яку масу води і солі потрібно взяти для приготування розчину, якщо при його охолодженні від 90*С до 25*С викристалізувалося 200 г. солі?

Задача ID: 000588
Розрахуйте рН буферного розчину, що містить в 1,2 л. 0,1 моль СН3СООН і 0,06 моль СН3СООNa і його буферну ємність по відношенню до NaOH.

Задача ID: 000589
Срібна монета масою 10 г. мала надпис “ЧИСТОЕ СЕРЕБРО”. Для аналізу взяли 0,3000 г. монети, розчинили в нітратній кислоті і осадили з отриманого розчину арґентум у вигляді AgCl. Після промивання і висушування маса осаду склала 0,1990 г. Скільки відсотків срібла (по масі) міститься в монеті насправді?

Задача ID: 000590
При обробці розчином натрій гідроксиду 3,90 г. суміші алюмінію з алюміній оксидом виділилося 840 мл газу (н.у.). Визначити відсотковий склад (по масі) вихідної суміші.

Задача ID: 000591
Речовина містить 26,53% калію, 35,37% хрому і 38,10% кисню. Визначити її молекулярну формулу.

Задача ID: 000592
Визначити формулу речовини, до складу якої входять гідроген, карбон, оксиген і нітроген в співвідношенні мас 1:3:4:7

Задача ID: 000593
Через розчин, який містить 7,4 г. кальцій гідроксиду пропустили 3,36 літрів карбон(IV) оксиду (н.у.). Знайти масу речовини, яка утворилася в результаті реакції.

Задача ID: 000594
Прожарили 30 г. кристалогідрату кальцій сульфат і отримали 6,28 г. води. Визначити формулу кристалогідрату.

Задача ID: 000595
Бертолетова сіль (калій хлорат) при нагріванні розкладається з утворенням KCl і O2. Скільки літрів кисню можна отримати з 1 моль KClO3, якщо об’єм вимірювати при температурі 0*C і тиску 101,3 кПа?

Задача ID: 000596
Кальцій карбонат розкладається при нагріванні з утворенням CaO і СО2. Яку масу природного вапняку, який містить 90% кальцій карбонату, необхідно взяти, щоб тримати 7 тонн негашеного вапна?

Задача ID: 000597
Скільки грамів сульфатної кислоти необхідно взяти для розчинення 50 г. ртуті? Скільки з них піде на окислення ртуті?

Задача ID: 000598
Чим пояснюються відмінності у властивостях елементів головної та побічної підгрупи першої групи?

Задача ID: 000599
До 300 мл розчину Na2CO3 (ω = 18% ρ = 1,19 г./см3) додали 500мл розчину H2SO4 (ω = 6% ρ = 1,04 г./см3) який об’єм 2,5 н розчину HCl потрібен для взаємодії з залишком Na2CO3?

Задача ID: 000600
Назвіть комплексні сполуки, визначте ступінь окислення комплексоутворювача, координаційне число комплексоутворювача і ступінь окислення комплексного іона; вкажіть ліганди і напишіть рівняння константи нестійкості: [Co(H2O)(NH3)2(CN)]Br2; [Cr(H2O)3(C2O4)Cl]; (NH4)[Hg(SCN)4] ; [Pd(NH3)3Cl]2[P3Cl4]

Задача ID: 000601
Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,1М розчинах NH4F і HCOONa.

Задача ID: 000602
У скільки разів збільшиться розчинність BaSO4 після додавання до 1 літру його насиченого розчину 0,2 моль KNO3?

Задача ID: 000603
Виходячи з будови атома гідрогену: а) вказати можливі валентні стани і ступені окислення гідрогену; б) описати будову молекули Н2 з позиції методів ВЗ (метод валентних зв’язків) і МО (метод молекулярних орбіталей); в) обґрунтувати неможливість утворення молекули Н3.

Задача ID: 000604
Скільки тонн кальцій ціанаміду можна отримати з 3600 м3 азоту (н.у.) при взаємодії його з кальцій карбідом, якщо втрати азоту складають 40%?

Задача ID: 000605
Яку масу алюміній нітриду необхідно взяти для отримання 3 літрів аміаку (н.у.)?

Задача ID: 000606
До розчину, що містить 0,20 моль FeCl3 додали 0,24 моль NaOH. Скільки моль Fе(OH)3 утворилося в результаті реакції і скільки моль FeCl3 залишилося в розчині?

Задача ID: 000607
Яку масу заліза можна отримати з 2 т залізної руди, що містить 94% Fe2O3?

Задача ID: 000608
Для наповнення аеростатів в польових умовах іноді користуються взаємодією кальцій гідриду з водою. Скільки кілограмів CaH2 доведеться витратити для наповнення аеростата об’ємом 500 м3 (н.у.)?

Задача ID: 000609
Чому, під час одержання карбон(IV) оксиду з мармуру, на мармур діють хлоридною кислотою, а не сульфатною кислотою? Який об’єм CO2 (н.у.) можна отримати з 1 кг мармуру, який містить 96% CaCO3?

Задача ID: 000610
В 450 г. води розчинили 50 г. натрій гідроксиду. Щільність отриманого розчину 1,05 г./см3. Розрахуйте масову частку і молярну концентрацію цього розчину.

Задача ID: 000611
Назвіть комплексні сполуки, визначте ступінь окислення і координаційне число комплексоутворювача: Na3[FeF6]; Cs[Co(H2O)3Br3]; [Cr(C6H6)2]Cl3

Задача ID: 000612
Гідрогенний показник 0,003 н. розчину калій гіпохлориту дорівнює 9,5. Розрахуйте ступінь гідролізу цієї солі.

Задача ID: 000613
Добуток розчинності CuCO3 при 25*С дорівнює 2,36*10^-10. Обчисліть концентрацію іонів Сu2+ в насиченому розчині CuCO3, що містить К2CO3 в кількості 0,001 моль/л, ступінь дисоціації К2CO3 дорівнює 95%.

Задача ID: 000614
Який об’єм розчину калій гідроксиду з w = 30% і p = 1286 кг/м3 потрібно взяти, щоб разом з розчином КОH з w = 10% і p = 1082 кг/м3, отримати 2*10^-4 м3 розчину з w = 20% і p = 1176 кг/м3? (Розв’язання з математичним рівнянням).

Задача ID: 000615
Який об’єм води необхідно додати до 0,2 л розчину мурашиної кислоти (ω = 5% ρ = 1,012 г / см3) щоб отримати розчин з рН = 2,5? К(НСООН) = 1,77*10^-4?

Задача ID: 000616
Чи відбудеться утворення осаду CdCO3, якщо до 2 л. 0,05М розчину К2[Cd(CN)4], який містить надлишок 0,06М KCN, додати 1 л. 0,03 М розчину К2СО3? Кн.( [Cd(CN)4]2-] = 7,66*10^-18; ДР(CdCO3) = 2,50*10^-14.

Задача ID: 000617
Знайти формулу кристалогідрату барій хлориду, якщо 36,6 г. солі при прожарюванні втратили 5,4 г.

Задача ID: 000618
5,1 г. порошку, частково окисленого магнію обробили хлоридною кислотою. В результаті хімічної реакції виділилося 3,74 л. Н2, (н.у.) Скільки відсотків металевого магнію містилося в зразку?

Задача ID: 000619
Чи можуть гідрогенгалогеніди, в певних хімічних реакціях бути окислювачами? Дати мотивовану відповідь.

Задача ID: 000620
Який об’єм водню, виміряного за температури 25*С і тиску 755 мм. рт. ст. (100,7 кПа), виділиться при взаємодії 1 г. сплаву, який складається з 30% калію і 70% натрію.

Задача ID: 000621
Знайти порядок і константу швидкості реакції метод Підстановки і метод Вант-Гоффа, що протікає при температурі 398,2К користуючись даними про хід реакції в часі t (з початку реакції). N2O5 = N2O4 + 1/2O2.

Задача ID: 000622
Скласти схему двох гальванічних елементів, в одному з яких алюміній є катодом, а в іншому анодом. Написати рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих гальванічних елементів і обчислити стандартне значення ЕРС?

Задача ID: 000623
До 160 кг 10% розчину купрум(II) сульфату додали 12 кг залізної тирси. Яка маса міді виділиться, якщо вихід продукту складає 90% від теоретично можливого?

Задача ID: 000624
Цинк масою 6,5 кг обробили 120 кг 10% розчину сульфатної кислоти. Визначити об’єм газу, який виділився, якщо вихід продукції реакції склав 80% від теоретично можливого?

Задача ID: 000625
Який об’єм водню виділиться при взаємодії 13 г цинку з 200г 10% розчину сульфатної кислоти? Об’ємна частка виходу водню складає 90% від теоретично можливого.

Задача ID: 000626
10 кг магній оксиду обробили 40 кг 10% розчину нітратної кислоти. Яка маса солі утворилася, якщо вихід солі становив 80% від теоретично можливого?

Задача ID: 000627
Що викликає проходження осаду через фільтр при тривалому промиванні водою? Як цьому запобігти?

Задача ID: 000628
В якому з двох випадків величина стрибка титрування більша: 0,1М NH3 + 0,1M HCl; 0,1M NaOH + 0,1M HCl?

Задача ID: 000629
При титруванні розчину, якого галогеніду NaCl або NaBr однакової концентрації точність тіоціанометричного визначення буде вищою?

Задача ID: 000630
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, який містить 0,1 моль/л KMnO4 і 0,1 моль/л NaOH з MnO2(тв.).

Задача ID: 000631
В 0,6 М К2Сu(CN)3 додали ціанід іон, до концентрації 0,005 моль/л. Розрахувати концентрацію Cu+ в розчині.

Задача ID: 000632
Обчислити добуток розчинності PbClF якщо в 250 мл води розчиняється 3,52*10^-4 моль цієї солі.

Задача ID: 000633
В 100 мл розчину міститься 200 мг-іонів Ba2+ і 1 мг-іон Pb2+. Яка речовина буде осаджуватися в першу чергу при поступовому збільшенні концентрації K2CrO4? Чи можна кількісно розділити зазначені катіони в цьому розчині за допомогою хромату калію?

Задача ID: 000634
Розрахувати концентрацію іону комплексоутворювача в розчині, який містить 0,1 г-іон/л Ag(NH3)2+ і 0,5 моль/л NH3.

Задача ID: 000635
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, який містить: MnO4^ = 1 г.-іон/л, Mn^2+ = 1 г.-іон/л, при рН = 5,0.

Задача ID: 000636
З урахуванням коефіцієнтів активності розрахувати ступінь дисоціації і рН 0,2М розчину сульфатної кислоти.

Задача ID: 000637
Скласти рівняння електронного балансу і розставити коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції: SnCl2 + Na2WO4 + HCl = W2O5 + SnCl4 + NaCl + H2O

Задача ID: 000638
Що таке відтворюваність в хімічному аналізі? Які критерії використовують для оцінки відтворюваності? Дайте визначення поняттю відхилення, середнє відхилення, розмах варіювання, дисперсії, стандартного відхилення.

Задача ID: 000639
Визначити масову частку і молярну концентрацію розчину, який отримали з 60 г. алюміній сульфату і 360 г. води (ρ = 1,228 г./см3).

Задача ID: 000640
Визначити масову частку сульфатної кислоти в розчині, який отримали з 2,20 моль H2SO4 і 20 моль H2O.

Задача ID: 000641
Визначити формулу речовини HxCyOz, яка містить 3,2% H; 19,4% C; 77,4% O.

Задача ID: 000642
Розрахувати масу речовини, яку необхідно взяти для приготування 100 мл 2% розчину (ρ = 1015 г./л).

Задача ID: 000643
Розрахувати масову частку речовини в розчині, якщо маса розчину 640 г., кількість розчиненої речовини Na2SO3 0,08 моль.

Задача ID: 000644
Розрахувати молярну концентрацію розчину, якщо в 540 г. цього розчину міститься 0,08 моль розчиненої речовини (ρ = 1118 г./л).

Задача ID: 000645
Розрахувати молярну концентрацію 8% розчину Na2SO4 (ρ = 1,14 г./мл).

Задача ID: 000646
До 240 г. 12% розчину солі додали ще 24 г. такої самої солі. Визначити масову частку солі в отриманому розчині.

Задача ID: 000647
Яку масу натрій хлориду необхідно додати до 200 г. 8% розчину натрій хлориду, щоб отримати 18% розчин?

Задача ID: 000648
Розрахувати молярну концентрацію 12% розчину алюміній карбонату (ρ = 1,330г./мл).

Задача ID: 000649
Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких, залізо є катодом, а магній – анодом. Другий електрод виберіть самостійно. Для одного з гальванічних елементів напишіть рівняння електродних процесів і струмутворюючі реакції, розрахуйте стандартну ЕРС гальванічного елемента, використовуючи: а) стандартні електродні потенціали; б) зміну стандартної енергії Гіббса в струмутворюючій реакції.

Задача ID: 000650
Який процес, окислення чи відновлення відбувається в наведених в умові перетвореннях? На основі даних таблиці “Стандартні електродні потенціали окисно-відновних систем” визначте, які речовини: PbO2, I2, FеСl3, КМnO4 – можна використовувати для здійснення перетворення H2S → S.

Задача ID: 000651
Розрахуйте потенціал металевого електрода з вказаною концентрацією іонів металу і потенціал гідрогенового (водневого) електрода з вказаною концентрацією іонів гідрогену в розчині. Складіть схему гальванічного елемента, утвореного цими електродами, напишіть рівняння електродних процесів і струмутворюючих реакцій. Розрахуйте ЕРС гальванічного елемента. [Al3+] = 0,001 моль/л, [H+] = 10^-11 моль/л.

Задача ID: 000652
Визначте жорсткість води, в 1 л якої міститься зазначена в умові маса солей. Визначте масу натрій карбонату, яку необхідно додати до 150 л води, для видалення цієї жорсткості. Склад розчину: 111 мг CaCl2, 180 мг MgSO4, 2 ммоль NaSO4.

Задача ID: 000653
Жорсткість води, яка визначається тільки солями кальцію, дорівнює Т0. Після кип’ятіння, жорсткість води стала дорівнює 2,3 ммоль / л. Чому змінилася жорсткість води? Складіть відповідне рівняння реакції і розрахуйте масу осаду, який утворюється з V л води. Значення вказаних змінних: Т0 = 6,7 ммоль/л, V = 25 л.

Задача ID: 000654
Розрахуйте добуток розчинності солі, якщо в V(р-ну) насиченого розчину міститься m(солі) г. цієї солі. V(AgCl) = 15 л, m(AgCl) = 85,5 мг.

Задача ID: 000655
Обґрунтуйте розрахунками, чому Fe піддається корозії в розчині з рН = 8,5 тільки в присутності кисню, а в без кисневому розчині – ні? Складіть схему гальванічного елементу, який виникає в процесі корозії і напишіть рівняння електродних процесів.

Задача ID: 000656
Назвіть метал, який можна використовувати як: а) анодне; б) катодне покриття для захисту хрому від корозії. Складіть схеми гальванічних елементів, які утворюються під час атмосферної корозії в результаті порушення кожного покриття, і напишіть рівняння електродних процесів.

Задача ID: 000657
Складіть рівняння процесів, які відбуваються на графітових електродах під час електролізу водного розчину солей Cu(NO3)2, NaBr, Ca(NO3)2. В якому випадку в електродних процесах бере участь тільки вода? Розрахуйте маси речовин, які при цьому утворюються на катоді і на аноді, якщо кількість електрики пропущеної через розчин цих солей становить 193000 А*с.

Задача ID: 000658
Виходячи зі ступеня окислення виділених хімічних елементів (квадратні дужки), H[Cl]O і H2[S]; [Cl]2 і [F]2; H2[S]O4 і H[Cl]O4, і їх розташування в періодичній системі, визначте, чи можливі окислювально-відновні реакції між зазначеними сполуками? Вкажіть у хімічних формулах взаємодіючих сполук атом-окислювач і атом-відновник.

Задача ID: 000659
Використовуючи значення електронегативності елементів, вкажіть напрямок зміщення загальної електронної пари при утворенні зв’язку в молекулах Al4C3, CO2, CF4. Вкажіть формулу речовини з найбільш полярними хімічними зв’язками.

Задача ID: 000660
Складіть електронні формули атомів і приведіть схеми перекривання атомних орбіталей в молекулах HF, H2Te, SiH4. Зробіть висновки щодо геометричної форми і полярності кожної молекули.

Задача ID: 000661
У скільки разів зміниться швидкість прямої і зворотної реакції 2H2 + O2 = 2H2O(газ), якщо зменшити об’єм системи в 40 разів.

Задача ID: 000662
В якому масовому співвідношенні слід змішати воду і етиловий спирт С2Н5ОН, щоб отримати розчин, який замерзає при -20 градусах Цельсія. К(Н2О) = 1,86 град/моль.

Задача ID: 000663
Складіть схему роботи Al || Sn гальванічного елемента. Напишіть електронні рівняння катодного і анодного процесів. Розрахуйте ЕРС гальванічного, [Al3+] = 0,01M [Sn2+] = 0,001M.

Задача ID: 000664
Складіть схему електролізу водного розчину станум(ІІ) нітрату з графітовими електродами. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. Обчисліть масу речовини, яка виділяється на катоді, якщо час електролізу 35 хв. при силі струму 35 А.

Задача ID: 000665
При взаємодії 12,6 г. заліза з сіркою виділяється 22,61 кДж теплоти. Обчисліть теплоту утворення ферум(II) сульфіду.

Задача ID: 000666
Чи утвориться осад MnS, якщо розчин, який містить 0,5 моль/л HCl і 0,005 моль/л MnCl2, насичувати сірководнем?

Задача ID: 000667
Скільки грамів NaOH необхідно для утворення Zn(OH)4^2- з 50 мл 0,8М ZnCl2, якщо концентрація Zn2+ в не повинна перевищувати 10^-13 г-іон/л?

Задача ID: 000668
Обчислити потенціал гідрогенового електроду в 5% розчині NH4Cl.

Задача ID: 000669
За значенням ДР і констант стійкості йодидних комплексів плюмбуму, розрахувати розчинність PbI2 в 0,1М LiI.

Задача ID: 000670
Чи утвориться осад MnS, якщо розчин, який містить 0,5 моль/л CH3COOH і 0,05 моль/л MnCl2 насичувати сірководнем?

Задача ID: 000671
Розрахувати потенціал гідрогенового електроду в розчині, що містить 0,1 моль/л Na2CO3.

Задача ID: 000672
До 1 мл розчину, що містить 5 мг Cd2+, додали 1 мл 1 М KCN. Обчислити рівноважні концентрації іонів Cd2+, CN- і Cd(CN)4^2- в розчині.

Задача ID: 000673
Обчислити окислювально-відновний потенціал в розчині, що містить: MnO4^- = 0,027 г-іон/л; Mn2+ = 0,013 г-іон/л; рН = 6,59.

Задача ID: 000674
Обчислити окислювально-відновний потенціал в розчині, що містить 0,2 моль/л K2Cr2O7; 0,3 моль/л Cr2(SO4)3; 0,5 моль/л HNO3.

Задача ID: 000675
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, отриманому змішуванням 20 мл 0,05М Na3AsO3 і 18 мл 0,05 М I2 при pH = 8.

Задача ID: 000676
Обчислити потенціал ніколового електроду в розчині, що містить 0,1 моль/л NiCl2 і 2,7 моль/л NH3.

Задача ID: 000677
При відновленні 12,7 г. купрум(ІІ) оксиду вугіллям, з утворенням СО (газ), поглинається 8,24 кДж теплоти. Визначте стандартну ентальпію утворення CuO.

Задача ID: 000678
Які з перелічених оксидів можуть бути відновлені воднем до вільного металу при 298К.: CaO; ZnO; SnO2; NiO; Al2O3.

Задача ID: 000679
Константа швидкості розкладання нітроген(V) оксиду при 55*С за реакцією: 2N2O5 = 4NO2 + O2 дорівнює 1,7*10^-3. У ємність об’ємом 5 л. додали 2 моль нітроген(V) оксиду. Розрахуйте швидкість реакції в той момент, коли в реакційній суміші: а). утворюється 0,1 моль кисню; б). утворюється 0,1 моль нітроген(IV) оксиду; в). залишиться 0,1 моль нітроген(V) оксиду?

Задача ID: 000680
У замкнутому об’ємі протікає хімічна реакція: АВ(газ) = А(газ) + В(газ). Константа рівноваги реакції дорівнює 0,4. Рівноважна концентрація речовини В становить 0,9 моль/л. Розрахуйте: а). Початкову концентрацію речовини АВ; б). Скільки відсотків речовини АВ розклалося?

Задача ID: 000681
Розрахувати ентальпію гідратації натрій сульфату, якщо ентальпія розчинення безводної солі Na2SO4 (кристал) = -2,3 кДж/моль, ентальпія розчинення кристалогідрату Na2SO4*10H20 = 78,6 кДж/моль.

Задача ID: 000682
Хімічна реакція при 10 градусах Цельсія закінчується за 16 хвилин, при якій температурі ця ж реакція закінчиться за 1 хвилину? Температурний коефіцієнт 2.

Задача ID: 000683
Для запобігання замерзання в зимовий час, до водних розчинів додають гліцерин. Допустивши, що закон Рауля може бути застосовано до подібних розчинів, обчислити, скільки грамів гліцерину потрібно додати до 100 г. води, щоб температура замерзання розчину дорівнювала -5 градусів Цельсія.

Задача ID: 000684
В насичений розчин кальцій карбонату додали натрій карбонат до концентрації Cм(Na2CO3) = 0,1 моль/л. Обчисліть масу CaCO3 в 2,5 л насиченого розчину. Як зміниться розчинність CaCO3 в присутності Na2CO3?

Задача ID: 000685
Поясніть наступні спостереження. До розчинів, що містять іони [Ag(NH3)2] і [Ag(CN)2] окремо, додають H2S і спостерігають утворення осаду Ag2S чорного кольору; додають KI і спостерігають утворення осаду жовтого кольору AgI тільки в одному випадку; при додаванні NaCl утворення осадів не відбувається. Напишіть рівняння реакцій і дайте обґрунтовані пояснення спостережуваним явищам.

Задача ID: 000686
Після вибуху 0,020 л суміші водню з киснем залишилося 0,0032 л кисню. Розрахувати у відсотках по об’єму первинний склад суміші.

Задача ID: 000687
При взаємодії водяної пари з розпеченим вугіллям утворюється водяний газ, що складається з рівних об’ємів СО і Н2. Який об’єм водяного газу (н.у.) може бути отримано з 3,0 кг вугілля?

Задача ID: 000688
Скільки літрів SO2 взятого при н.у., потрібно пропустити через розчин HClO3, щоб відновити 16,9 г. бертолетової солі до HCl?

Задача ID: 000689
За умови фазової рівноваги (ΔG = 0) обчислити зміну ентропії при випаровуванні води в кількості 3 моль при 100*С, якщо теплота випаровування води при цій температурі дорівнює 2451 Дж/моль.

Задача ID: 000690
Початкова концентрація HCl, O2, Cl2, що беруть участь в реакції: 4HCl(газ) + O2(газ) = 2Cl(газ) + H2O(газ); відповідно дорівнюють: 4,2; 1,8; 0,01 моль/л. Визначити концентрацію всіх реагуючих речовин після того, як концентрація кисню зменшиться до 1 моль/л. Яка масова частка кожної з вихідних речовин прореагує на зазначений момент?

Задача ID: 000691
Денатурація вірусу – реакція першого порядку Ea = 630 кДж/моль. Період напів-перетворення при 30*С дорівнює 5 годин. Розрахувати період напів-перетворення при 37*С.

Задача ID: 000692
Який об’єм 10% розчину натрій гідроксиду (NaOH) p = 1,109 г/см3 потрібно для осадження станум(ІІ) гідроксиду Sn(OH)2 з 1 см3 розчину SnCl2 концентрація якого 2 моль/л?

Задача ID: 000693
Скільки літрів нітроген діоксину NO2 утворюється при розчиненні 1,08 г. металевого срібла в нітратній азотній?

Задача ID: 000694
Яка маса природного магнезиту, що містить 86% MgCO3, буде потрібна для отримання 6,3 тонн магній оксиду.

Задача ID: 000695
Складіть електронну та електронно-графічну формули атома Sc в основному і збудженому стані.

Задача ID: 000696
Запишіть рівняння швидкості прямої і зворотної реакції, з використанням концентрацій, і константу рівноваги системи для хімічної реакції: C2H2 (газ) = 2С (твердий) + Н2 (газ)? Н < 0. Куди зміститься рівновага при: а). Підвищенні температури; б). Зниженні тиску; в). Підвищенні концентрації Н2?

Задача ID: 000697
Температурний коефіцієнт швидкості деякої реакції дорівнює 3,5. У скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції, якщо підвищити температуру з 20 до 45 градусів?

Задача ID: 000698
Скільки грамів K2SO3*2H2O потрібно розчинити в 800 г. води, щоб отримати 10% розчин K2SO3?

Задача ID: 000699
При 25*С осмотичний тиск водного розчину деякої речовини дорівнює 1,24 МПа. Обчислити осмотичний тиск розчину при температурі 0*С.

Задача ID: 000700
При якій концентрації розчину ступінь дисоціації оцтової кислоти (Кд = 1,8*10^-5) буде дорівнювати 0,32%?

Задача ID: 000701
У скільки разів треба збільшити або зменшити концентрацію гідроксильних іонів, щоб величина рН розчину збільшилася на одиницю?

Задача ID: 000702
У воді містяться катіони і аніони в наступних концентраціях: [Mg2+] = 2,0 мекв/л; [Ca2+] = 1,5 мекв/л; [Na+] = 0,8 мекв/л; [Cl-] = 2,3 мекв/л; [HCO3-] = 1,9 мекв/л; [SO4^2-] = 0,1 мекв/л. Розрахуйте величини загальної, тимчасової, і постійної жорсткості води.

Задача ID: 000703
Розрахуйте витрата алюмінію на отримання 60 кг металевого марганцю з MnO2 методом алюмотермії.

Задача ID: 000704
При розкладанні CaCO3 виділилося 9,2 л СО2. Розрахуйте масу NaOH, необхідну для зв’язування газу?

Задача ID: 000705
Виведіть, через концентрацію, швидкість прямої і зворотної реакції, константу рівноваги системи: 2SO3 (рідина) = 2SO2 (газ) + О2 (газ) ∆Н > 0. Куди зміститься рівновага при: а). Підвищенні температури; б). Зниженні тиску; в). Підвищенні концентрації O2?

Задача ID: 000706
У скільки разів зміниться швидкість реакції: А + 2В = АВ2, якщо концентрацію А збільшити в 2 рази, а концентрацію В – зменшити в 2 рази?

Задача ID: 000707
Розчин, що містить 2,1 р КОН в 250 г. води, замерзає при температурі -0,519*С. Знайти ізотонічний коефіцієнт розчину. (К(Н2О) = 1,86 К*кг*моль-1).

Задача ID: 000708
Знайти ступінь дисоціації хлороцтової кислоти CH2Cl-COOH в 0,05 н. розчині (K(CH2Cl-COOH) = 1,4*10^-3).

Задача ID: 000709
Розрахувати рН 0,01М розчину Са(ОН)2 (дисоціацію вважати повною).

Задача ID: 000710
У 200 мл 0,1М розчин CuSO4 занурили залізну пластинку масою 10 г. Визначити масу пластинки після закінчення реакції.

Задача ID: 000711
Скільки грамів нітрілтриметіленфосфатної кислоти міститься в 1л 0,01М розчину?

Задача ID: 000712
Розрахуйте масу магнію, що містився в мірній колбі місткістю 100,0 мл, якщо на титрування 10,00 мл розчину солі магнію, відібраного з цієї колби, пішло 14,31 мл 0,04902 М розчину ЕДТА.

Задача ID: 000713
Обчисліть маси магнію і кальцію, що містяться в 100,00 мл розчину солей цих металів, якщо при титруванні 10,00 мл цього розчину 0,05000 М розчином ЕДТА з індикатором еріохром чорний Т, в присутності аміачного буферного розчину, витрачено 20,28 мл розчину ЕДТА, а на титрування з мурексид після додавання 2 н. розчину гідроксиду натрію пішло 12,89 мл розчину ЕДТА тієї ж концентрації.

Задача ID: 000714
Обчисліть молярну концентрацію еквівалента (нормальність) розчину натрій гідроксиду, якщо на титрування 10,00 мл 0,1115 н. розчину хлоридної кислоти витрачено 9,89 мл цього розчину.

Задача ID: 000715
Визначте рН початку і кінця стрибка титрування, без урахування розведення розчину при титруванні, 100,00 мл 0,10 н. розчину оцтової кислоти 0,10 н. розчином калій гідроксиду.

Задача ID: 000716
Обчисліть рівноважну концентрацію катіонів гідрогену в точці еквівалентності з урахуванням розбавлення розчину при титруванні 5,00 мл 0,25 н. розчину гідразину 0,25 н. розчином хлоридної кислоти.

Задача ID: 000717
Розрахуйте масу ферум(ІІ), що містився в мірній колбі місткістю 100,0 мл, якщо на титрування 10,00 мл розчину солі Мора пішло 13,45 мл 0,02089 н. розчину калій дихромату.

Задача ID: 000718
Бутадієн-1,3 за способом С. В. Лебедєва отримують, пропускаючи пари етилового спирту над каталізатором при 450*С. Процес супроводжується одночасним дегидруванням і дегідратацією спирту. Обчисліть об’єм етилового спирту (ρ = 0,8 г./см3), необхідний для отримання 120 л бутадієну-1,3 (н.у.). Об’ємна частка виходу бутадієну-1,3 становить 75%.

Задача ID: 000719
Суміш складається з СН4, С2Н6, і СО, об’ємом 15,68 л (н.у.) спалили. При цьому утворилося 48,4 г СО2 і 28,8 г Н2О. Визначте молярні відношення газів в початковій суміші. (Розв’язання містить перевірку)

Задача ID: 000720
Суміш водню і чадного газу об’ємом 100 мл підірвали з 80 мл кисню. Після вибуху, температуру системи понизили до температури вихідних речовин, при цьому об’єм склав 130 мл. Після конденсації водяної пари об’єм зменшився до 100 мл. Визначити об’ємну частку кожного з газів початкової суміші. (Розв’язання містить перевірку)

Задача ID: 000721
Суміш метиламіну, етиламіну і метану об’ємом 17,99 л (н.у.) спалили. При цьому утворилося 6,72 л азоту і 22,4 л вуглекислого газу. Визначити об’ємну частку метиламіну у вихідній суміші.

Задача ID: 000722
Відносна щільність суміші формальдегіду і водню по відношенню гелію дорівнює 6,1. Суміш формальдегіду і водню нагріли над ніколовим каталізатором. При цьому весь водень прореагував. Обчислити відносну щільність газів, які утворилися, по відношенню до повітря.

Задача ID: 000723
Продукти, що утворилися при згорянні суміші метану і етану об’ємом 8,96 л (н.у.) (ρ = 0,87 г.\л) пропустили через 17% розчин калій гідроксиду, масою 200 г. Визначити кінцеві продукти реакції і їх масу.

Задача ID: 000724
Суміш пропану, пропену і етану (н.у.) обробили з 48 г. брому. Відносна щільність суміші по відношенню до водню дорівнює 17,5. Обчислити об’ємну частку кожного газу в суміші.

Задача ID: 000725
Суміш газів Н2S, SO3, СН4 пропустили через концентрований розчин калій гідроксиду. В результаті маса газової суміші зменшилася на 20 г. Визначити об’єм в л (н.у.) сульфур(VI) оксиду в початковій суміші.

Задача ID: 000726
22,4 л (н.у.) суміші СО і СО2 містять 98,73*10^23 електронів. Визначте об’ємну частку карбон(IV) оксиду в суміші.

Задача ID: 000727
Після згоряння суміші етану і метиламіну в достатній кількісті кисню, водяну пару сконденсували, і об’єм решти газів склав 19,04 л (н.у). Потім, суміш газів пропустили через розчин лугу і об’єм склав 3,36 л (н.у.). Обчисліть масу вихідної суміші.

Задача ID: 000728
Який об’єм аміаку необхідно поглинути 300 г. 5% аміачного розчину, щоб отримати 9М розчин аміаку (ρ = 0,9 г./мл).

Задача ID: 000729
Скільки грам 32% розчину сульфатної кислоти потрібно взяти для розчинення 40 г. сульфур(VI) оксиду, щоб отримати 50% розчин кислоти?

Задача ID: 000730
Для нейтралізації 3,8 кг розчину, що складається з NaCl і HCl, витрачено 568 мл 5,2 М розчину натрій гідроксиду. Для повного осадження іонів хлору в отриманому розчині, потрібно 4,37 л 0,8 М розчину AgNO3. Обчисліть кількість речовин в початковій суміші.

Задача ID: 000731
Визначити число атомів гідрогену, заміщених хлором, під час хлорування в присутності світла, 25,4 л (н.у.) етану, якщо на нейтралізацію HCl, яка утворилася в процесі хімічної реакції, витратили 1120 г. 20% розчину КОН.

Задача ID: 000732
При взаємодії 5,95 г. речовини з 2,75 г. гідроген хлориду, вийшло 4,40 г. солі. Обчислити еквівалентні маси речовини які утворилися.

Задача ID: 000733
Щільність 15% розчину H2SO4 дорівнює 1,105 г./см3. Обчислити: А) нормальність; Б) молярність; В) моляльність розчину.

Задача ID: 000734
При 0*С осмотичний тиск 0,1 н. розчину калій карбонату становить 272,6 кПа. Визначити уявну ступінь дисоціації K2CO3 в розчині.

Задача ID: 000735
Обчислити розчинність CaF2 в воді і в 0,05М розчині CaCl2. У скільки разів розчинність в другому випадку менше, ніж в першому?

Задача ID: 000736
Температурний коефіцієнт реакції дорівнює Y. Як зміниться швидкість реакції при зміні температури від Т1 до Т2. Y = 3; T1 = 125; T2 = 55.

Задача ID: 000737
В якому масовому співвідношенні слід змішати воду і етиловий спирт С2Н5ОН, щоб отримати суміш, яка замерзає при -1*С. К(Н2О) = 1,86 град./моль?

Задача ID: 000738
Складіть схему електролізу водного розчину станум(ІІ) нітрату з вугільними електродами. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. Обчисліть масу речовини, яка виділяється на катоді, якщо час електролізу 10 хв. Сила струму 10А.

Задача ID: 000739
Які корозійні процеси протікають при зберіганні у вологому атмосфері нікелевого стержня, який лежить на оцинкованій залізній підставці?

Задача ID: 000740
Які процеси протікають при електрохімічній корозії в кислому середовищі хромованого мідного виробу, якщо цілісність покриття пошкоджено?

Задача ID: 000741
Скласти концентраційний гальванічний елемент з електродами, виготовленими з марганцю. Розрахувати ЕРС елемента.

Задача ID: 000742
Скласти гальванічний елемент, використовуючи в якості катода олов’яний електрод. Обчислити ЕРС, якщо концентрація іонів металу у анода і катода дорівнюють 0,001 моль/л і 5 моль/л відповідно.

Задача ID: 000743
При електролізі водного розчину арґентум нітрату з вугільними електродами маса одного з електродів збільшилася на 5,39 г. Який продукт, і в якій кількості утворився на іншому електроді? Яку кількість електрики було пропущено через електролізер?

Задача ID: 000744
При електролізі водного розчину алюміній хлориду з інертними електродами на катоді виділилося 8 г. речовини. Яка це речовина? Який продукт, і в якій кількості виділився на аноді?

Задача ID: 000745
Використовуючи значення добутку розчинності, розрахувати розчинність BaSO4 в присутності 0,1М HCl.

Задача ID: 000746
Обчислити потенціал гідрогенового електрода в розчині, отриманому змішанням 32 мл 0,25М HClО4 і 19 мл 0,40М КОН.

Задача ID: 000747
Натрій ціанід застосовують для добування срібла и золота з природних руд. При цьом використовують 0,2% розчин NaCN. Розрахуйте мольні частки NaCN и H2O в цьом розчіні. Обчісліть масу води и солі, необхідні для приготування 1кг такого розчин.

Задача ID: 000748
Гальванічний елемент утворений алюмінієм і цинком, зануреними в розчині їх солей Al2(SO4)3 (C(Al3+) = 10^-3 моль/л) і ZnSO4 (C(Zn2+) = 1 моль/л). Складіть схему гальванічного елементу. Як працює гальванічний елемент? Розрахуйте його ЕРС.

Задача ID: 000749
Складіть схему корозійної гальванічної пари і вкажіть напрямок руху електронів. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів, а також сумарне рівняння електрохімічного процесу, що протікає при електрохімічній корозії металів. Олово спаяно зі сріблом. Який з металів буде піддаватися корозії, якщо ця пара металів потрапить в лужне середовище?

Задача ID: 000750
До розчину, що утворився при дії 35,7 мл розчину сульфатної кислоти (ω(H2SO4) = 39,2%, ρ(H2SO4) = 1,4 г./см3) на 8,125 г. цинку, додали 75 г. розчину барій сульфіду (ω(BaS) = 33,8%), суміш яка утворилася злегка нагріли до закінчення реакції. Обчисліть масові частки речовин, що містяться в розчині після закінчення реакції. (Задача з хімії олімпіадного рівня)

Задача ID: 000751
Знайти найпростішу формулу речовини, що містить 43,4% натрію, 11,3% карбону і 45,3% оксигену.

Задача ID: 000752
До розчину, що містить 6,8 г. AlCl3, додали розчин, що містить 5 г. KOH. Знайти масу осаду.

Задача ID: 000753
При розчиненні в кислоті 5 г CaO, що містить домішки CaCO3, виділилося 140 мл газу, виміряного за н.у. Скільки відсотків CaCO3 містилося у наважці кальцій оксиду?

Задача ID: 000754
Дати порівняльну характеристику сульфітній, селеністій і телурістій кислотам за такими характеристиками: а) стійкість; б) кислотні властивості; в) окисно-відновні властивості. Відповідь надайте з прикладами відповідних хімічних реакцій.

Задача ID: 000755
При окисленні 16,73 г. двовалентного металу утворилося 21,54 г. його оксиду. Обчисліть молярні маси еквіваленту металу і його оксиду. Чому дорівнює молярна і відносна атомна маса металу?

Задача ID: 000756
Квантові числа для електронів зовнішнього енергетичного рівня атомів деяких елементів мають наступні значення: n = 4; l = 0; ml = 0; ms = +-0,5. Напишіть електронні формули атомів цих елементів і визначте, скільки вільних 3d-орбіталей містить кожен з них.

Задача ID: 000757
Який ковалентний зв’язок називають полярним? Що є кількісною мірою полярності ковалентного зв’язку? Виходячи зі значень електронегативності атомів відповідних елементів визначте, який зі зв’язків HCl, IСl, BrF є найбільш полярним.

Задача ID: 000758
Обчисліть тепловий ефект реакції відновлення ферум(II) оксиду воднем, виходячи з таких термохімічних рівнянь: FeO (твердий) + CO (газ) = Fe (твердий) + CO2 (газ); ΔH = -13,18 кДж. CO (газ) + 0,5O2 (газ) = CO2 (газ); ΔH = -283,0 кДж. H2 (газ) + 0,5O2 (газ) = H2O (г); ΔH = -241,83 кДж.

Задача ID: 000759
Чим можна пояснити, що при стандартних умовах екзотермічна реакція H2 (газ) + CO2 (газ) = CO (газ) + H2O (рідина); H = -2,85 кДж, є неможливою? Знаючи тепловий ефект реакції і абсолютні стандартні ентропії відповідних речовин, визначте вільну енергію Гіббса цієї реакції.

Задача ID: 000760
Реакція протікає відповідно до рівняння H2 + I2 = 2HI. Константа швидкості цієї реакції, при певній температурі, дорівнює 0,16. Вихідні концентрації реагуючих речовин (моль/л): [H2] = 0,04; [I2] = 0,05. Обчисліть натуральну швидкість реакції і її швидкість при [H2] = 0,03 моль/л.