Кожна хімічна сполука має своє значення відносної молекулярної маси, яке позначається символом Mr. Відносна молекулярна маса сполуки є мірою маси її молекули. У старій хімічній літературі цю величину називали молекулярною вагою (про відмінності понять “вага” і “маса”).

Відносна молекулярна маса хімічної сполуки (Mr) – це число, яке показує, у скільки разів абсолютна маса однієї молекули цієї сполуки більша за атомну одиницю маси.

Основою молекули є атоми, тому між відносною молекулярною масою сполуки і відносними атомними масами елементів є прямий зв’язок. Значення Mr для сполуки знаходять підсумовуванням відносних атомних мас елементів, що входять до складу цієї сполуки, з урахуванням індексів у кожного з елементів у хімічній формулі. У цьому відображена сутність закону збереження маси.

Правила визначення відносної молекулярної маси:

  • для сполуки, молекула якого включає по одному атому кожного з вхідних в її склад елементів, відносна молекулярна маса є сума відносних атомних мас елементів;
  • якщо молекула сполуки містить кілька атомів одного елемента, то відповідне значення відносної атомної маси необхідно (до додавання) помножити на число атомів;
  • якщо хімічна сполука складається не з молекул, а з іонів, то воно також характеризується значенням відносної молекулярної маси, розрахованої за його хімічною формулою (така формула не відповідає молекулі іонного сполуки. Спроби ввести поняття про відносну формульну масу для таких сполук не були схвалені комісією ІЮПАК);
  • для простих речовин, що мають молекулярну будову (що відображено в їх формулах), в хімічних розрахунках слід застосовувати тільки значення Mr (а не Ar). Наприклад Mr(H2) а не Ar(H2);
  • якщо формула хімічної сполуки містить округлі дужки та коефіцієнт з правого боку від зачиняючої дужки, то суму атомних мас атомів в дужках помножують на даний коефіцієнт. Наприклад Mr(Ca(NO3)2) = Ar(Ca) + 2*(Ar(N) + 3*Ar(O)) = 40.0780 + 2*(14.0067 + 3*15.9994) = 164.0879 а.о.м.

Приклад. Для гідросульфату натрію NaHSO4

Хімічний елемент
Кількість атомів в молекулі
Розрахунок відносної молекулярної маси
Na
1
22.9898 а.о.м. * 1 атом
H
1
1.0079 а.о.м. * 1 атом
S
1
32.0660 а.о.м. * 1 атом
O
4
15.9994 а.о.м. * 4 атома
NaHSO4
Розрахунок відносної молекулярної маси
22.9898 а.о.м. * 1 атом
+1.0079 а.о.м. * 1 атом
+32.0660 а.о.м. * 1 атом
+15.9994 а.о.м. * 4 атома
———————–
120.07 а.о.м.

Правильний запис знаходження відносної молекулярної маси, при оформленні рішень задач з хімії, наступний:
Mr (NaHSO 4) = Ar (Na) + Ar (H) + Ar (S) + 4 * Ar (O) = 22.9898 + 1.0079 + 32.0660 + 4 * 15.9994 = 120.0613 а.о.м.

Нижче представлений хімічний калькулятор, який дозволяє розраховувати відносну молекулярну масу за відомою хімічною формулою.