titration Терміном об’ємний аналіз (або волюметрія, об’ємний титриметричний аналіз) позначаються кількісні методи аналітичної хімії, виконання яких засноване на принципі вимірювання об’єму титранту (розчин з певною концентрацією реагенту – титрант, який доливають до певного обсягу досліджуваного розчину, по краплях, до точки закінчення реакції – цей процес називається титруванням), з подальшим розрахунком по рівнянню реакції, невідомої концентрації речовини в досліджуваному розчині.
До титриметричних методів належать методи кислотно-основного титрування, осаджувального, комплексоутворюючого титрування, окислювально-відновного. Найбільшого поширення набув метод кислотно-основного титрування (метод нейтралізації), в якому при аналізі розчину кислоти в якості титранта використовують розчин лугу (ацидиметрія), а при аналізі розчину лугу титрантом служить розчин кислоти (алкаліметрія). Точка еквівалентності (кінцева точка титрування) встановлюється за допомогою кислотно-основних індикаторів; для сильних кислот і основ у точці еквівалентності утворюється нейтральний розчин (рН = 7). При розрахунках за результатами кислотно-основного титрування виходять з того, що об’єми досліджуваного розчину Vp. речовини B і титранту, що містить речовину А, в точці еквівалентності обернено-пропорційні нормальності цих розчинів N:

VpB / VpA = NA / NB або VpBNB = VpANA

Використовуючи ці співвідношення, знаходять нормальність розчину досліджуваної речовини B. Масу речовини B, розчиненого в заданому об’ємі досліджуваного розчину VpB, розраховують за рівнянням:

mB = MeqBCeqBVpB

де MeqB – еквівалентна маса речовини B, що дорівнює добутку молярної маси MB на фактор еквівалентності цієї речовини feqB.
Для розрахунку маси речовини B зручно застосовувати співвідношення, що отримується з двох попередніх виразів:

mB = MeqBCeqAVpA = MBfeqBCeqAVpA

Таким чином, за відомої нормальності титранту (розчину речовини А) і використаному на титрування об’ємом титранту знаходять масу розчиненої речовини у взятому об’ємі досліджуваного розчину.