Розв’язані задачі з хімії оформлені в форматі .doc Розв’язання виконане по діям і містить пояснення. Ви зможете розібратися в способі розв’язання задачі і легко захистите ваше рішення перед викладачем. Якщо серед наших задач ви знайшли подібну вашій задачу але з іншими цифровими значеннями, ви легко зможете вирішити свою задачу підставивши в умову ваші значення.

Для пошуку потрібної задачі скористайтеся пошуком вашого браузера: натисніть Меню/Знайти (на сторінці) і починайте вводити умову вашої задачі.

Якщо ви не знайшли вашу задачу, ви можете

Замовити розв’язання задач з хімії


Задача ID: 000514
Суміш гідридів літію та натрію прореагувала з 193 см3 води. Маса отриманого розчину на 1 грам менша суми мас всіх вихідних речовин, а масова частка у відсотках лугів в розчині склала в сумі 8%. Визначити маси вихідних гідридів.

Задача ID: 000516
Змішали 20 мл 0,1М розчину нітратної кислоти і 10 мл 0,2М розчину амоній гідроксида. Розрахувати рН отриманого розчину і ступінь гідролізу солі.

Задача ID: 000517
Розрахувати рН розчину, якщо в 1 літрі розчину міститься 11,5 г. мурашиної кислоти і 10,5 г. калій форміату.

Задача ID: 000518
Розрахувати і порівняти рН 0,05М розчину нітратної кислоти і 0,05М розчину бензойної кислоти.

Задача ID: 000519
Суміш калій супероксиду і натрій пероксиду масою 47,2 г. розчинили у воді. При цьому утворилось 10,8 літрів (н.у.) газу. Визначити маси речовин у вихідній суміші.

Задача ID: 000520
Скільки грам барій гідроксиду необхідно розчинити в 400 грамах 19,2% розчину сульфатної кислоти, щоб концентрація розчину сульфатної кислоти знизилася до 10%?

Задача ID: 000521
Скільки грам суміші калію і натрію необхідно розчинити у воді, щоб газ який утворився займав об’єм 7,392 літри (н.у.), якщо в складі суміші доля калію 58,5% (по масі).

Задача ID: 000522
Для спалювання 4 г метану використали суміш газів з кисню та озону об’єм якої дорівнював 10,18 літрів (н.у.). Розрахувати об’ємну долю озону у вихідній суміші газів.

Задача ID: 000523
Розрахувати об’єм води, який потрібно додати до 2 літрів 0,28% розчину калій гідроксиду (ρ = 1,0 г/см3), щоб рН розчину дорівнював 11.

Задача ID: 000524
У 841,5 г води розчинили гідрид двовалентного металу. В наслідок розчинення утворилося 4,48 літрів (н.у.) газу і розчин з концентрацією 2%. Гідрид якого металу було розчинено у воді?

Задача ID: 000525
Суміш натрій гідрокарбонату і натрій карбонату кількістю речовин 0,8 моль обробили 117,6 грамами 50% розчина сульфатної кислоти до повної нейтралізації. Розрахувати масову частку продукту реакції (у відсотках).

Задача ID: 000526
До розчину соляної кислоти і алюміній хлориду об’єм якого становить 500 мл, додали 2 молярний розчин амоній гідроксиду об’ємом 750 мл. Реакцію проводили доти, поки не закінчилось утворення осаду. Розчин випарили і прожарили до постійної маси 20,4 г. Розрахувати кількість речовин початкової суміші.

Задача ID: 000527
32 г міді розчинили в концентрованій сульфатній кислоті, а потім в нітратній кислоті. Отримані солі міді прожарили до постійної маси при температурі 200*С, і отримали твердий залишок маса якого 56 г. Визначити, скільки молей кожної з кислот було витрачено для розчинення міді.

Задача ID: 000528
Через 300 г 7,8% розчину натрій хлориду, протягом 48250 с пропускали струм силою 2А. Розрахувати масу речовини яка виділилася на аноді (електроди інертні).

Задача ID: 000529
Маємо два електролізери з інертними електродами. Електролізер 1 містить розчин купрум(II) сульфату з кількістю речовини 2 моль. Електролізер 2 містить розчин купрум(II) сульфату з кількістю речовини 3 моль. Через електролізери з’єднані послідовно, пропустили струм 6F (Фарадей). Розрахувати масу речовини яка виділиться на катодах кожного електролізера.

Задача ID: 000530
Суміш етена і етіна об’ємом 26,88 літра (н.у.) спалили. При цьому виділилося 1640 кДж теплоти. Розрахувати об’ємне співвідношення кожного з газів у вихідній суміші на основі термохімічних рівнянь хімічних реакцій: С2Н2 + 2,5О2 = 2СО2 + Н2О + 1300 кДж; С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 1400 кДж.

Задача ID: 000531
У 100 г 70% розчину нітратної кислоти розчинили срібло. Масова частка нітратної кислоти після реакції дорівнює 40%. В отриманий розчин додали таку саму масу 10,4% розчину натрій хлориду. Визначити які речовини і в якій відсотковій концентрації залишилися у розчині.

Задача ID: 000532
Здійснили електроліз суміші розчинів Сu(NO3)2 і AgNO3 загальним об’ємом 400 мл. Кількість електрики, яку пропустили через розчини дорівнює 3860 Кл (Кулон), при цьому, на катоді виділилося два метали, загальна маса яких дорівнює 2,80 г. Розрахувати молярну концентрацію солей в початковій суміші.

Задача ID: 000533
Через суміш 0,2 М розчину AuCl3 і 0,3 М розчину CuCl2 пропускали струм силою 8А тривалістю 965 с (інертні електроди). Об’єм розчину в надлишку. Визначити газ який виділився на аноді і розрахувати об’єм цього газу в мілілітрах за н.у.

Задача ID: 000534
Яку масу олеуму зі складом H2SO4*SO3 необхідно змішати з сульфатною кислотою з масовою часткою 24,5%, щоб отримати 80% розчин сульфатної кислоти масою 200 г.

Задача ID: 000535
Щоб нейтралізувати 6,50 г. олеуму витратили 5,60 г. натрій гідроксиду. Розрахувати співвідношення сульфатної кислоти до сульфур(VI) оксиду в олеумі.

Задача ID: 000536
112 л (н.у.) суміші озону і азоту пропустили через надлишкову кількість розчину калій йодиду. Маса суміші газів зменшилася на 48 г. Розрахуйте об’ємну долю у відсотках озону в початковій газовій суміші.

Задача ID: 000537
Розрахуйте молярну концентрацію щавлевої кислоти H2C2O4, якщо на титрування 0,4668 г бури Na2B4O7*10H2O витрачено 18,38 мл.

Задача ID: 000538
Чи утвориться осад BaSO4 якщо концентрація BaCl2 і H2SO4 дорівнює 1 моль/л?

Задача ID: 000539
Розрахувати нормальну концентрацію сульфатної кислоти, об’ємом 0,20 літрів, яка вступила в реакцію неповної нейтралізації з 0,30 літрами 5 н розчина калій гідроксиду.

Задача ID: 000540
Скільки грам сульфат іонів міститься в 200 мл розчину, якщо на титрування 20,00 мл цього розчину витратили 18,15 мл 0,050М розчину BaCl2?

Задача ID: 000541
Розрахувати концентрацію цинку в розчині в мг/л, якщо на титрування 10 мл розчину витратили 3,60 мл 0,05М розчину ЕДТА.

Задача ID: 000542
Розрахуйте молярну масу двовалентного металу і визначте, який це метал, якщо 8,34 г. металу окислюється 0,680 л кисню (н.у.)

Задача ID: 000543
В яких групах та підгрупах Періодичної системи знаходяться s-елементи? Перелічите ці елементи і напишіть їх електронні формули.

Задача ID: 000544
Виходячи зі значень ступені окислення атомів відповідних хімічних елементів, надайте мотивовану відповідь на питання: який з двох гідроксидів є більш сильною основою? CuOH чи Cu(OH)2; Fe(OH)2 чи Fe(OH)3; Sn(OH)2 чи Sn(OH)4. Напишіть рівняння хімічних реакцій, які доводять амфотерність станум(II) гідроксиду.

Задача ID: 000545
Які кристалічні структури називають іонними, молекулярними, металевими? Які кристалічні структури мають зазначені речовини: алмаз, натрій хлорид, карбон(IV) оксид, цинк?

Задача ID: 000546
Яка кількість теплоти виділиться в процесі відновлення Fe2O3 металевим алюмінієм, якщо було отримано 335,1 г. феруму?

Задача ID: 000547
Використовуючи значення стандартних ентальпій і абсолютних стандартних ентропій відповідних речовин розрахуйте стандартну енергію Гіббса реакції, яка протікає по рівнянню: C2H6(г) = C2H4(г) + H2(г) Чи може відбутися ця реакція за стандартних умов?

Задача ID: 000548
Амоній нітрат розкладається за двома шляхами, відповідно до наступних рівнянь хімічних реакцій: 1. NH4NO3(к) = N2O(г) + 2H2O(г); 2. NH4NO3(к) = N2(г) + 1/2O2(г) + 2H2O(г). Яка за наведених реакцій більш вірогідна і яка більш екзотермічна при 25*С? Як буде змінюватися вірогідність протікання реакцій з підвищенням температури?

Задача ID: 000549
Поясніть, чому тліюча деревна тріска, піднесена до розплаву калій хлорату, загоряється. Напишіть рівняння реакцій.

Задача ID: 000550
Розрахуйте масу плюмбум(ІІ) сульфату, який було отримано в результаті взаємодії 150 г. 8% розчину плюмбум(ІІ) нітрату з 70 г. 6% натрій сульфіду з подальшою взаємодією осаду з надлишком розбавленої нітратної кислоти.

Задача ID: 000551
Опишіть процеси з участю аміаку: а) газоподібний аміак пропускають крізь воду; б) шматок льоду додають до рідкого аміаку.

Задача ID: 000552
Графіт обробили концентрованою нітратною кислотою при нагріванні. Утворену суміш газів пропустили через насичений розчин кальцій гідроксиду. Складіть рівняння реакцій. Вкажіть, що утворюється при взаємодії: а) графіту з концентрованою сульфатною кислотою; б) коксу з водяною парою.

Задача ID: 000553
860 мл газової суміші водню і хлору не зворотно прореагували. Отриману після реакції газову суміш пропустили крізь розчин аміаку, при цьому об’єм газу зменшився на 580 мл. Розрахувати об’ємну частку кожного газу в початковій суміші.

Задача ID: 000554
В гомогенній газові системі A + B = C + D рівновага встановилася при таких концентраціях: [B] = 0,05 моль/л; [C] = 0,02 моль/л. Константа рівноваги газової системи дорівнює 0,04. Розрахуйте початкові концентрації речовин А і В.

Задача ID: 000555
Який об’єм 10% розчину натрій карбонату (р = 1,105 г/см3) потрібно взяти для приготування 5 дм3 2% розчину (р = 1,02 г/см3).

Задача ID: 000556
Скільки грамів карбаміду (NH2)2CO необхідно розчинити в 75 г. води, щоб температура кристалізації розчину знизилася на 0,465*С? Криоскопічна константа води 1,86.

Задача ID: 000557
Які хімічні процеси протікають на електродах в при зарядці та розрядці ферумніколового (залізо нікелевий) акумулятора?

Задача ID: 000558
В процесі електролізу розчину солі кадмію витрачено 3434 Кл (Кулон) електрики, та отримано 2,00 г. кадмію. Розрахувати молярну масу еквіваленту кадмію.

Задача ID: 000559
Один виріб із заліза покрили нікелем, інший оловом. Яке покриття буде анодним, яке буде катодним і чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при порушенні цілісності покриття в кислому середовищі. В якому випадку корозія буде протікати активніше?

Задача ID: 000560
При додаванні нітратної кислоти до розчину арґентум(I) діамінхлориду [Ag(NH3)2]Cl утворюється осад арґентум(І) хлориду. Напишіть молекулярне, і іонно-молекулярне рівняння реакції, поясніть причину руйнування комплексного іона.

Задача ID: 000561
Назвіть три ізотопи гідрогену і вкажіть склад їх ядер. Що називають важкою водою і як її отримують? Властивості важкої води?

Задача ID: 000562
Жорсткість води, яка містить тільки магній сульфат, дорівнює 7 ммоль/дм3. Яка маса магній сульфату міститься в 300 л цього зразка води.

Задача ID: 000563
У присутності гідроген пероксиду, германій розчиняється в лугах. Обчисліть, скільки грамів NaOH потрібно для розчинення 14,52 м германію.

Задача ID: 000564
Напишіть схематичну будову синтетичного каучуку, який отримано з 2,3-диметилбутадієну, і є продуктом 1,4-полімеризації.

Задача ID: 000565
Написати рівняння константи рівноваги для реакції: 2CO(г) = C(т) + CO2(г). Відповисти на питання: Якщо знизити тиск в системі, що відбудеться з наступними показниками а). Швидкостями реакцій v1 : v2; б). Константою швидкості (рівняння Арреніуса); в). Константою рівноваги; г). Відношенням швидкостей реакцій v1 : v2; д). В яку сторону зміститься рівновага?

Задача ID: 000566
Скільки мілілітрів 0,01 н. розчину NaOH необхідно додати до 100 мл. 0,50 н. розчину оцтової кислоти, щоб отримати буфер з рН = 4,75 (рК(СН3СООН) = 4,75)?

Задача ID: 000567
Розрахувати потенційну кислотність в 0,01 н. розчині оцтової кислоти, якщо рівноважна концентрація СН3СОО- = 4,18*10^-4.

Задача ID: 000568
Ізоелектрична точка альбуміну pI = 4,75. В якому співвідношенні необхідно взяти нормальні концентрації солі та кислоти в ацетатному буфері, щоб білок мав нейтральний заряд? (Кдис.(СН3СООН) = 1,78*10^-5).

Задача ID: 000569
Суміш 40 г фенолу і етилового ефіру одноосновної карбонової кислоти вступає в реакцію з 65,5 мл 20% розчину натрій гідроксиду (р = 1,22 г/см3). При обробці такої ж кількості суміші надлишком бромної води випало 33,1 г осаду. Визначити структурну формулу ефіру?

Задача ID: 000570
5 мл 1,3М розчину Na2SO4 (p = 1,150 г/см3 ) розбавили до 100 мл. розрахувати масову частку і молярну концентрацію еквіваленту отриманого розчину, якщо р = 1,0065 г/см3.

Задача ID: 000571
Складіть координаційні формули семи комплексних сполук, які можливо отримати з використовуючи частинки Со3+, NH3, NO2-, K+. Напишіть рівняння їх дисоціації у водних розчинах. Координаційне число Со3+ дорівнює 6. Напишіть рівняння хімічної реакції: NH4 + K3[Fe(CN)6] = N2 + …

Задача ID: 000572
Карбон(IV) оксид, який отримали в процесі спалювання метану отриманого з 56 м3 (н.у.) природного газу, пропустили через розчин барій гідроксиду. Яка маса осаду утворилася, якщо об’ємна частка метану в природному газі складає 80%?

Задача ID: 000573
Речовина містить 39,0% сульфуру, еквівалентна маса якої 16 і арсен. Обчисліть еквівалентну масу і валентність арсену. Складіть формулу цієї речовини.

Задача ID: 000574
Яку масу аніліну можна отримати при взаємодії хлорбензену з 150 літрами аміаку, якщо вихід продукту (В.П.) складає 85% від теоретичного?

Задача ID: 000575
Запишіть рівняння для швидкості хімічної реакції: 2NO2(г) + O2(г) = 2NO2(г)

Задача ID: 000576
Яка маса натрій гідроксиду міститься в 500 мл 1М розчину?

Задача ID: 000577
Вміст токсичного карбон(ІІ) оксиду в вихлопних газах може бути зменшено в результаті до окислення киснем до карбон(IV) оксиду: 2CO + O2 = 2CO2. Як зміниться швидкість реакції, якщо загальний тиск в системі збільшити в 4 рази?

Задача ID: 000578
Як потрібно змінити умови протікання хімічної реакції FeO(т) + H2(г) = Fe(т) + H2O(г) = -Q щоб збільшити вихід заліза?

Задача ID: 000579
Яка маса HNO3 міститься в 1 літрі 2М розчину?

Задача ID: 000580
На деяких дорогих автомобілях престижних марок кузов авто, з метою захисту від корозії, покритий шаром олова. Чи буде відбуватися корозія заліза при порушенні такого покриття в результаті появи подряпини? Зобразити схему гальванічного елементу, який виникає при порушенні цілісності олов’яного покриття в кислому середовищі. Розрахувати ЕРС для стандартних умов.

Задача ID: 000581
Розрахувати теплові ефекти реакцій: 2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(ж) + 2SO2(г); Fe2O3(к) + 3CO(г) = 2Fe(к) + 3CO2(г).

Задача ID: 000582
Автолюбитель, знявши акумулятор для перезарядки, залишив мідні акумуляторні клеми на не пофарбованій поверхні сталевого кузова. Який процес буде відбуватися у вологому повітрі? Який метал буде руйнуватися? Зобразити схему гальванічного елемента і розрахувати для нього ЕРС в стандартних умовах.

Задача ID: 000583
У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищенні температури від 18 до 380*С, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3?

Задача ID: 000584
Яка маса речовини міститься в 10 мл 20% розчину, густина якого 1,1 г/см3?

Задача ID: 000585
Обчислити теплоту утворення фосфіну, якщо при згорянні 7 г. його до рідкої води і твердого Р2О5 виділяється 243 кДж.

Задача ID: 000586
Назвіть комплексні сполуки та визначте ступінь окислення і координаційне число комплексоутворювача: Na[Ag(NO2)2], Ca[Al(OH)5H2O], [Cr(NH3)2(H2O)4](NO3)2.

Задача ID: 000587
Розчинність солі при 90*С і 25*С становить 42,7 г./л і 6,9 г./л відповідно. Яку масу води і солі потрібно взяти для приготування розчину, якщо при його охолодженні від 90*С до 25*С викристалізувалося 200 г. солі?

Задача ID: 000588
Розрахуйте рН буферного розчину, що містить в 1,2 л. 0,1 моль СН3СООН і 0,06 моль СН3СООNa і його буферну ємність по відношенню до NaOH.

Задача ID: 000589
Срібна монета масою 10 г. мала надпис “ЧИСТОЕ СЕРЕБРО”. Для аналізу взяли 0,3000 г. монети, розчинили в нітратній кислоті і осадили з отриманого розчину арґентум у вигляді AgCl. Після промивання і висушування маса осаду склала 0,1990 г. Скільки відсотків срібла (по масі) міститься в монеті насправді?

Задача ID: 000590
При обробці розчином натрій гідроксиду 3,90 г. суміші алюмінію з алюміній оксидом виділилося 840 мл газу (н.у.). Визначити відсотковий склад (по масі) вихідної суміші.

Задача ID: 000591
Речовина містить 26,53% калію, 35,37% хрому і 38,10% кисню. Визначити її молекулярну формулу.

Задача ID: 000592
Визначити формулу речовини, до складу якої входять гідроген, карбон, оксиген і нітроген в співвідношенні мас 1:3:4:7

Задача ID: 000593
Через розчин, який містить 7,4 г. кальцій гідроксиду пропустили 3,36 літрів карбон(IV) оксиду (н.у.). Знайти масу речовини, яка утворилася в результаті реакції.

Задача ID: 000594
Прожарили 30 г. кристалогідрату кальцій сульфат і отримали 6,28 г. води. Визначити формулу кристалогідрату.

Задача ID: 000595
Бертолетова сіль (калій хлорат) при нагріванні розкладається з утворенням KCl і O2. Скільки літрів кисню можна отримати з 1 моль KClO3, якщо об’єм вимірювати при температурі 0*C і тиску 101,3 кПа?

Задача ID: 000596
Кальцій карбонат розкладається при нагріванні з утворенням CaO і СО2. Яку масу природного вапняку, який містить 90% кальцій карбонату, необхідно взяти, щоб тримати 7 тонн негашеного вапна?

Задача ID: 000597
Скільки грамів сульфатної кислоти необхідно взяти для розчинення 50 г. ртуті? Скільки з них піде на окислення ртуті?

Задача ID: 000598
Чим пояснюються відмінності у властивостях елементів головної та побічної підгрупи першої групи?

Задача ID: 000599
До 300 мл розчину Na2CO3 (ω = 18% ρ = 1,19 г./см3) додали 500мл розчину H2SO4 (ω = 6% ρ = 1,04 г./см3) який об’єм 2,5 н розчину HCl потрібен для взаємодії з залишком Na2CO3?

Задача ID: 000600
Назвіть комплексні сполуки, визначте ступінь окислення комплексоутворювача, координаційне число комплексоутворювача і ступінь окислення комплексного іона; вкажіть ліганди і напишіть рівняння константи нестійкості: [Co(H2O)(NH3)2(CN)]Br2; [Cr(H2O)3(C2O4)Cl]; (NH4)[Hg(SCN)4] ; [Pd(NH3)3Cl]2[P3Cl4]

Задача ID: 000601
Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,1М розчинах NH4F і HCOONa.

Задача ID: 000602
У скільки разів збільшиться розчинність BaSO4 після додавання до 1 літру його насиченого розчину 0,2 моль KNO3?

Задача ID: 000603
Виходячи з будови атома гідрогену: а) вказати можливі валентні стани і ступені окислення гідрогену; б) описати будову молекули Н2 з позиції методів ВЗ (метод валентних зв’язків) і МО (метод молекулярних орбіталей); в) обґрунтувати неможливість утворення молекули Н3.

Задача ID: 000604
Скільки тонн кальцій ціанаміду можна отримати з 3600 м3 азоту (н.у.) при взаємодії його з кальцій карбідом, якщо втрати азоту складають 40%?

Задача ID: 000605
Яку масу алюміній нітриду необхідно взяти для отримання 3 літрів аміаку (н.у.)?

Задача ID: 000606
До розчину, що містить 0,20 моль FeCl3 додали 0,24 моль NaOH. Скільки моль Fе(OH)3 утворилося в результаті реакції і скільки моль FeCl3 залишилося в розчині?

Задача ID: 000607
Яку масу заліза можна отримати з 2 т залізної руди, що містить 94% Fe2O3?

Задача ID: 000608
Для наповнення аеростатів в польових умовах іноді користуються взаємодією кальцій гідриду з водою. Скільки кілограмів CaH2 доведеться витратити для наповнення аеростата об’ємом 500 м3 (н.у.)?

Задача ID: 000609
Чому, під час одержання карбон(IV) оксиду з мармуру, на мармур діють хлоридною кислотою, а не сульфатною кислотою? Який об’єм CO2 (н.у.) можна отримати з 1 кг мармуру, який містить 96% CaCO3?

Задача ID: 000610
В 450 г. води розчинили 50 г. натрій гідроксиду. Щільність отриманого розчину 1,05 г./см3. Розрахуйте масову частку і молярну концентрацію цього розчину.

Задача ID: 000611
Назвіть комплексні сполуки, визначте ступінь окислення і координаційне число комплексоутворювача: Na3[FeF6]; Cs[Co(H2O)3Br3]; [Cr(C6H6)2]Cl3

Задача ID: 000612
Гідрогенний показник 0,003 н. розчину калій гіпохлориту дорівнює 9,5. Розрахуйте ступінь гідролізу цієї солі.

Задача ID: 000613
Добуток розчинності CuCO3 при 25*С дорівнює 2,36*10^-10. Обчисліть концентрацію іонів Сu2+ в насиченому розчині CuCO3, що містить К2CO3 в кількості 0,001 моль/л, ступінь дисоціації К2CO3 дорівнює 95%.

Задача ID: 000614
Який об’єм розчину калій гідроксиду з w = 30% і p = 1286 кг/м3 потрібно взяти, щоб разом з розчином КОH з w = 10% і p = 1082 кг/м3, отримати 2*10^-4 м3 розчину з w = 20% і p = 1176 кг/м3? (Розв’язання з математичним рівнянням).

Задача ID: 000615
Який об’єм води необхідно додати до 0,2 л розчину мурашиної кислоти (ω = 5% ρ = 1,012 г / см3) щоб отримати розчин з рН = 2,5? К(НСООН) = 1,77*10^-4?

Задача ID: 000616
Чи відбудеться утворення осаду CdCO3, якщо до 2 л. 0,05М розчину К2[Cd(CN)4], який містить надлишок 0,06М KCN, додати 1 л. 0,03 М розчину К2СО3? Кн.( [Cd(CN)4]2-] = 7,66*10^-18; ДР(CdCO3) = 2,50*10^-14.

Задача ID: 000617
Знайти формулу кристалогідрату барій хлориду, якщо 36,6 г. солі при прожарюванні втратили 5,4 г.

Задача ID: 000618
5,1 г. порошку, частково окисленого магнію обробили хлоридною кислотою. В результаті хімічної реакції виділилося 3,74 л. Н2, (н.у.) Скільки відсотків металевого магнію містилося в зразку?

Задача ID: 000619
Чи можуть гідрогенгалогеніди, в певних хімічних реакціях бути окислювачами? Дати мотивовану відповідь.

Задача ID: 000620
Який об’єм водню, виміряного за температури 25*С і тиску 755 мм. рт. ст. (100,7 кПа), виділиться при взаємодії 1 г. сплаву, який складається з 30% калію і 70% натрію.

Задача ID: 000621
Знайти порядок і константу швидкості реакції метод Підстановки і метод Вант-Гоффа, що протікає при температурі 398,2К користуючись даними про хід реакції в часі t (з початку реакції). N2O5 = N2O4 + 1/2O2.

Задача ID: 000622
Скласти схему двох гальванічних елементів, в одному з яких алюміній є катодом, а в іншому анодом. Написати рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих гальванічних елементів і обчислити стандартне значення ЕРС?

Задача ID: 000623
До 160 кг 10% розчину купрум(II) сульфату додали 12 кг залізної тирси. Яка маса міді виділиться, якщо вихід продукту складає 90% від теоретично можливого?

Задача ID: 000624
Цинк масою 6,5 кг обробили 120 кг 10% розчину сульфатної кислоти. Визначити об’єм газу, який виділився, якщо вихід продукції реакції склав 80% від теоретично можливого?

Задача ID: 000625
Який об’єм водню виділиться при взаємодії 13 г цинку з 200г 10% розчину сульфатної кислоти? Об’ємна частка виходу водню складає 90% від теоретично можливого.

Задача ID: 000626
10 кг магній оксиду обробили 40 кг 10% розчину нітратної кислоти. Яка маса солі утворилася, якщо вихід солі становив 80% від теоретично можливого?

Задача ID: 000627
Що викликає проходження осаду через фільтр при тривалому промиванні водою? Як цьому запобігти?

Задача ID: 000628
В якому з двох випадків величина стрибка титрування більша: 0,1М NH3 + 0,1M HCl; 0,1M NaOH + 0,1M HCl?

Задача ID: 000629
При титруванні розчину, якого галогеніду NaCl або NaBr однакової концентрації точність тіоціанометричного визначення буде вищою?

Задача ID: 000630
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, який містить 0,1 моль/л KMnO4 і 0,1 моль/л NaOH з MnO2(тв.).

Задача ID: 000631
В 0,6 М К2Сu(CN)3 додали ціанід іон, до концентрації 0,005 моль/л. Розрахувати концентрацію Cu+ в розчині.

Задача ID: 000632
Обчислити добуток розчинності PbClF якщо в 250 мл води розчиняється 3,52*10^-4 моль цієї солі.

Задача ID: 000633
В 100 мл розчину міститься 200 мг-іонів Ba2+ і 1 мг-іон Pb2+. Яка речовина буде осаджуватися в першу чергу при поступовому збільшенні концентрації K2CrO4? Чи можна кількісно розділити зазначені катіони в цьому розчині за допомогою хромату калію?

Задача ID: 000634
Розрахувати концентрацію іону комплексоутворювача в розчині, який містить 0,1 г-іон/л Ag(NH3)2+ і 0,5 моль/л NH3.

Задача ID: 000635
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, який містить: MnO4^ = 1 г.-іон/л, Mn^2+ = 1 г.-іон/л, при рН = 5,0.

Задача ID: 000636
З урахуванням коефіцієнтів активності розрахувати ступінь дисоціації і рН 0,2М розчину сульфатної кислоти.

Задача ID: 000637
Скласти рівняння електронного балансу і розставити коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції: SnCl2 + Na2WO4 + HCl = W2O5 + SnCl4 + NaCl + H2O

Задача ID: 000638
Що таке відтворюваність в хімічному аналізі? Які критерії використовують для оцінки відтворюваності? Дайте визначення поняттю відхилення, середнє відхилення, розмах варіювання, дисперсії, стандартного відхилення.

Задача ID: 000639
Визначити масову частку і молярну концентрацію розчину, який отримали з 60 г. алюміній сульфату і 360 г. води (ρ = 1,228 г./см3).

Задача ID: 000640
Визначити масову частку сульфатної кислоти в розчині, який отримали з 2,20 моль H2SO4 і 20 моль H2O.

Задача ID: 000641
Визначити формулу речовини HxCyOz, яка містить 3,2% H; 19,4% C; 77,4% O.

Задача ID: 000642
Розрахувати масу речовини, яку необхідно взяти для приготування 100 мл 2% розчину (ρ = 1015 г./л).

Задача ID: 000643
Розрахувати масову частку речовини в розчині, якщо маса розчину 640 г., кількість розчиненої речовини Na2SO3 0,08 моль.

Задача ID: 000644
Розрахувати молярну концентрацію розчину, якщо в 540 г. цього розчину міститься 0,08 моль розчиненої речовини (ρ = 1118 г./л).

Задача ID: 000645
Розрахувати молярну концентрацію 8% розчину Na2SO4 (ρ = 1,14 г./мл).

Задача ID: 000646
До 240 г. 12% розчину солі додали ще 24 г. такої самої солі. Визначити масову частку солі в отриманому розчині.

Задача ID: 000647
Яку масу натрій хлориду необхідно додати до 200 г. 8% розчину натрій хлориду, щоб отримати 18% розчин?

Задача ID: 000648
Розрахувати молярну концентрацію 12% розчину алюміній карбонату (ρ = 1,330г./мл).

Задача ID: 000649
Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких, залізо є катодом, а магній – анодом. Другий електрод виберіть самостійно. Для одного з гальванічних елементів напишіть рівняння електродних процесів і струмутворюючі реакції, розрахуйте стандартну ЕРС гальванічного елемента, використовуючи: а) стандартні електродні потенціали; б) зміну стандартної енергії Гіббса в струмутворюючій реакції.

Задача ID: 000650
Який процес, окислення чи відновлення відбувається в наведених в умові перетвореннях? На основі даних таблиці “Стандартні електродні потенціали окисно-відновних систем” визначте, які речовини: PbO2, I2, FеСl3, КМnO4 – можна використовувати для здійснення перетворення H2S → S.

Задача ID: 000651
Розрахуйте потенціал металевого електрода з вказаною концентрацією іонів металу і потенціал гідрогенового (водневого) електрода з вказаною концентрацією іонів гідрогену в розчині. Складіть схему гальванічного елемента, утвореного цими електродами, напишіть рівняння електродних процесів і струмутворюючих реакцій. Розрахуйте ЕРС гальванічного елемента. [Al3+] = 0,001 моль/л, [H+] = 10^-11 моль/л.

Задача ID: 000652
Визначте жорсткість води, в 1 л якої міститься зазначена в умові маса солей. Визначте масу натрій карбонату, яку необхідно додати до 150 л води, для видалення цієї жорсткості. Склад розчину: 111 мг CaCl2, 180 мг MgSO4, 2 ммоль NaSO4.

Задача ID: 000653
Жорсткість води, яка визначається тільки солями кальцію, дорівнює Т0. Після кип’ятіння, жорсткість води стала дорівнює 2,3 ммоль / л. Чому змінилася жорсткість води? Складіть відповідне рівняння реакції і розрахуйте масу осаду, який утворюється з V л води. Значення вказаних змінних: Т0 = 6,7 ммоль/л, V = 25 л.

Задача ID: 000654
Розрахуйте добуток розчинності солі, якщо в V(р-ну) насиченого розчину міститься m(солі) г. цієї солі. V(AgCl) = 15 л, m(AgCl) = 85,5 мг.

Задача ID: 000655
Обґрунтуйте розрахунками, чому Fe піддається корозії в розчині з рН = 8,5 тільки в присутності кисню, а в без кисневому розчині – ні? Складіть схему гальванічного елементу, який виникає в процесі корозії і напишіть рівняння електродних процесів.

Задача ID: 000656
Назвіть метал, який можна використовувати як: а) анодне; б) катодне покриття для захисту хрому від корозії. Складіть схеми гальванічних елементів, які утворюються під час атмосферної корозії в результаті порушення кожного покриття, і напишіть рівняння електродних процесів.

Задача ID: 000657
Складіть рівняння процесів, які відбуваються на графітових електродах під час електролізу водного розчину солей Cu(NO3)2, NaBr, Ca(NO3)2. В якому випадку в електродних процесах бере участь тільки вода? Розрахуйте маси речовин, які при цьому утворюються на катоді і на аноді, якщо кількість електрики пропущеної через розчин цих солей становить 193000 А*с.

Задача ID: 000658
Виходячи зі ступеня окислення виділених хімічних елементів (квадратні дужки), H[Cl]O і H2[S]; [Cl]2 і [F]2; H2[S]O4 і H[Cl]O4, і їх розташування в періодичній системі, визначте, чи можливі окислювально-відновні реакції між зазначеними сполуками? Вкажіть у хімічних формулах взаємодіючих сполук атом-окислювач і атом-відновник.

Задача ID: 000659
Використовуючи значення електронегативності елементів, вкажіть напрямок зміщення загальної електронної пари при утворенні зв’язку в молекулах Al4C3, CO2, CF4. Вкажіть формулу речовини з найбільш полярними хімічними зв’язками.

Задача ID: 000660
Складіть електронні формули атомів і приведіть схеми перекривання атомних орбіталей в молекулах HF, H2Te, SiH4. Зробіть висновки щодо геометричної форми і полярності кожної молекули.

Задача ID: 000661
У скільки разів зміниться швидкість прямої і зворотної реакції 2H2 + O2 = 2H2O(газ), якщо зменшити об’єм системи в 40 разів.

Задача ID: 000662
В якому масовому співвідношенні слід змішати воду і етиловий спирт С2Н5ОН, щоб отримати розчин, який замерзає при -20 градусах Цельсія. К(Н2О) = 1,86 град/моль.

Задача ID: 000663
Складіть схему роботи Al || Sn гальванічного елемента. Напишіть електронні рівняння катодного і анодного процесів. Розрахуйте ЕРС гальванічного, [Al3+] = 0,01M [Sn2+] = 0,001M.

Задача ID: 000664
Складіть схему електролізу водного розчину станум(ІІ) нітрату з графітовими електродами. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. Обчисліть масу речовини, яка виділяється на катоді, якщо час електролізу 35 хв. при силі струму 35 А.

Задача ID: 000665
При взаємодії 12,6 г. заліза з сіркою виділяється 22,61 кДж теплоти. Обчисліть теплоту утворення ферум(II) сульфіду.

Задача ID: 000666
Чи утвориться осад MnS, якщо розчин, який містить 0,5 моль/л HCl і 0,005 моль/л MnCl2, насичувати сірководнем?

Задача ID: 000667
Скільки грамів NaOH необхідно для утворення Zn(OH)4^2- з 50 мл 0,8М ZnCl2, якщо концентрація Zn2+ в не повинна перевищувати 10^-13 г-іон/л?

Задача ID: 000668
Обчислити потенціал гідрогенового електроду в 5% розчині NH4Cl.

Задача ID: 000669
За значенням ДР і констант стійкості йодидних комплексів плюмбуму, розрахувати розчинність PbI2 в 0,1М LiI.

Задача ID: 000670
Чи утвориться осад MnS, якщо розчин, який містить 0,5 моль/л CH3COOH і 0,05 моль/л MnCl2 насичувати сірководнем?

Задача ID: 000671
Розрахувати потенціал гідрогенового електроду в розчині, що містить 0,1 моль/л Na2CO3.

Задача ID: 000672
До 1 мл розчину, що містить 5 мг Cd2+, додали 1 мл 1 М KCN. Обчислити рівноважні концентрації іонів Cd2+, CN- і Cd(CN)4^2- в розчині.

Задача ID: 000673
Обчислити окислювально-відновний потенціал в розчині, що містить: MnO4^- = 0,027 г-іон/л; Mn2+ = 0,013 г-іон/л; рН = 6,59.

Задача ID: 000674
Обчислити окислювально-відновний потенціал в розчині, що містить 0,2 моль/л K2Cr2O7; 0,3 моль/л Cr2(SO4)3; 0,5 моль/л HNO3.

Задача ID: 000675
Розрахувати окисно-відновний потенціал в розчині, отриманому змішуванням 20 мл 0,05М Na3AsO3 і 18 мл 0,05 М I2 при pH = 8.

Задача ID: 000676
Обчислити потенціал ніколового електроду в розчині, що містить 0,1 моль/л NiCl2 і 2,7 моль/л NH3.

Задача ID: 000677
При відновленні 12,7 г. купрум(ІІ) оксиду вугіллям, з утворенням СО (газ), поглинається 8,24 кДж теплоти. Визначте стандартну ентальпію утворення CuO.

Задача ID: 000678
Які з перелічених оксидів можуть бути відновлені воднем до вільного металу при 298К.: CaO; ZnO; SnO2; NiO; Al2O3.

Задача ID: 000679
Константа швидкості розкладання нітроген(V) оксиду при 55*С за реакцією: 2N2O5 = 4NO2 + O2 дорівнює 1,7*10^-3. У ємність об’ємом 5 л. додали 2 моль нітроген(V) оксиду. Розрахуйте швидкість реакції в той момент, коли в реакційній суміші: а). утворюється 0,1 моль кисню; б). утворюється 0,1 моль нітроген(IV) оксиду; в). залишиться 0,1 моль нітроген(V) оксиду?

Задача ID: 000680
У замкнутому об’ємі протікає хімічна реакція: АВ(газ) = А(газ) + В(газ). Константа рівноваги реакції дорівнює 0,4. Рівноважна концентрація речовини В становить 0,9 моль/л. Розрахуйте: а). Початкову концентрацію речовини АВ; б). Скільки відсотків речовини АВ розклалося?

Задача ID: 000681
Розрахувати ентальпію гідратації натрій сульфату, якщо ентальпія розчинення безводної солі Na2SO4 (кристал) = -2,3 кДж/моль, ентальпія розчинення кристалогідрату Na2SO4*10H20 = 78,6 кДж/моль.

Задача ID: 000682
Хімічна реакція при 10 градусах Цельсія закінчується за 16 хвилин, при якій температурі ця ж реакція закінчиться за 1 хвилину? Температурний коефіцієнт 2.

Задача ID: 000683
Для запобігання замерзання в зимовий час, до водних розчинів додають гліцерин. Допустивши, що закон Рауля може бути застосовано до подібних розчинів, обчислити, скільки грамів гліцерину потрібно додати до 100 г. води, щоб температура замерзання розчину дорівнювала -5 градусів Цельсія.

Задача ID: 000684
В насичений розчин кальцій карбонату додали натрій карбонат до концентрації Cм(Na2CO3) = 0,1 моль/л. Обчисліть масу CaCO3 в 2,5 л насиченого розчину. Як зміниться розчинність CaCO3 в присутності Na2CO3?

Задача ID: 000685
Поясніть наступні спостереження. До розчинів, що містять іони [Ag(NH3)2] і [Ag(CN)2] окремо, додають H2S і спостерігають утворення осаду Ag2S чорного кольору; додають KI і спостерігають утворення осаду жовтого кольору AgI тільки в одному випадку; при додаванні NaCl утворення осадів не відбувається. Напишіть рівняння реакцій і дайте обґрунтовані пояснення спостережуваним явищам.

Задача ID: 000686
Після вибуху 0,020 л суміші водню з киснем залишилося 0,0032 л кисню. Розрахувати у відсотках по об’єму первинний склад суміші.

Задача ID: 000687
При взаємодії водяної пари з розпеченим вугіллям утворюється водяний газ, що складається з рівних об’ємів СО і Н2. Який об’єм водяного газу (н.у.) може бути отримано з 3,0 кг вугілля?

Задача ID: 000688
Скільки літрів SO2 взятого при н.у., потрібно пропустити через розчин HClO3, щоб відновити 16,9 г. бертолетової солі до HCl?

Задача ID: 000689
За умови фазової рівноваги (ΔG = 0) обчислити зміну ентропії при випаровуванні води в кількості 3 моль при 100*С, якщо теплота випаровування води при цій температурі дорівнює 2451 Дж/моль.

Задача ID: 000690
Початкова концентрація HCl, O2, Cl2, що беруть участь в реакції: 4HCl(газ) + O2(газ) = 2Cl(газ) + H2O(газ); відповідно дорівнюють: 4,2; 1,8; 0,01 моль/л. Визначити концентрацію всіх реагуючих речовин після того, як концентрація кисню зменшиться до 1 моль/л. Яка масова частка кожної з вихідних речовин прореагує на зазначений момент?

Задача ID: 000691
Денатурація вірусу – реакція першого порядку Ea = 630 кДж/моль. Період напів-перетворення при 30*С дорівнює 5 годин. Розрахувати період напів-перетворення при 37*С.

Задача ID: 000692
Який об’єм 10% розчину натрій гідроксиду (NaOH) p = 1,109 г/см3 потрібно для осадження станум(ІІ) гідроксиду Sn(OH)2 з 1 см3 розчину SnCl2 концентрація якого 2 моль/л?

Задача ID: 000693
Скільки літрів нітроген діоксину NO2 утворюється при розчиненні 1,08 г. металевого срібла в нітратній азотній?

Задача ID: 000694
Яка маса природного магнезиту, що містить 86% MgCO3, буде потрібна для отримання 6,3 тонн магній оксиду.

Задача ID: 000695
Складіть електронну та електронно-графічну формули атома Sc в основному і збудженому стані.

Задача ID: 000696
Запишіть рівняння швидкості прямої і зворотної реакції, з використанням концентрацій, і константу рівноваги системи для хімічної реакції: C2H2 (газ) = 2С (твердий) + Н2 (газ)? Н < 0. Куди зміститься рівновага при: а). Підвищенні температури; б). Зниженні тиску; в). Підвищенні концентрації Н2?

Задача ID: 000697
Температурний коефіцієнт швидкості деякої реакції дорівнює 3,5. У скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції, якщо підвищити температуру з 20 до 45 градусів?

Задача ID: 000698
Скільки грамів K2SO3*2H2O потрібно розчинити в 800 г. води, щоб отримати 10% розчин K2SO3?

Задача ID: 000699
При 25*С осмотичний тиск водного розчину деякої речовини дорівнює 1,24 МПа. Обчислити осмотичний тиск розчину при температурі 0*С.

Задача ID: 000700
При якій концентрації розчину ступінь дисоціації оцтової кислоти (Кд = 1,8*10^-5) буде дорівнювати 0,32%?

Задача ID: 000701
У скільки разів треба збільшити або зменшити концентрацію гідроксильних іонів, щоб величина рН розчину збільшилася на одиницю?

Задача ID: 000702
У воді містяться катіони і аніони в наступних концентраціях: [Mg2+] = 2,0 мекв/л; [Ca2+] = 1,5 мекв/л; [Na+] = 0,8 мекв/л; [Cl-] = 2,3 мекв/л; [HCO3-] = 1,9 мекв/л; [SO4^2-] = 0,1 мекв/л. Розрахуйте величини загальної, тимчасової, і постійної жорсткості води.

Задача ID: 000703
Розрахуйте витрата алюмінію на отримання 60 кг металевого марганцю з MnO2 методом алюмотермії.

Задача ID: 000704
При розкладанні CaCO3 виділилося 9,2 л СО2. Розрахуйте масу NaOH, необхідну для зв’язування газу?

Задача ID: 000705
Виведіть, через концентрацію, швидкість прямої і зворотної реакції, константу рівноваги системи: 2SO3 (рідина) = 2SO2 (газ) + О2 (газ) ∆Н > 0. Куди зміститься рівновага при: а). Підвищенні температури; б). Зниженні тиску; в). Підвищенні концентрації O2?

Задача ID: 000706
У скільки разів зміниться швидкість реакції: А + 2В = АВ2, якщо концентрацію А збільшити в 2 рази, а концентрацію В – зменшити в 2 рази?

Задача ID: 000707
Розчин, що містить 2,1 р КОН в 250 г. води, замерзає при температурі -0,519*С. Знайти ізотонічний коефіцієнт розчину. (К(Н2О) = 1,86 К*кг*моль-1).

Задача ID: 000708
Знайти ступінь дисоціації хлороцтової кислоти CH2Cl-COOH в 0,05 н. розчині (K(CH2Cl-COOH) = 1,4*10^-3).

Задача ID: 000709
Розрахувати рН 0,01М розчину Са(ОН)2 (дисоціацію вважати повною).

Задача ID: 000710
У 200 мл 0,1М розчин CuSO4 занурили залізну пластинку масою 10 г. Визначити масу пластинки після закінчення реакції.

Задача ID: 000711
Скільки грамів нітрілтриметіленфосфатної кислоти міститься в 1л 0,01М розчину?

Задача ID: 000712
Розрахуйте масу магнію, що містився в мірній колбі місткістю 100,0 мл, якщо на титрування 10,00 мл розчину солі магнію, відібраного з цієї колби, пішло 14,31 мл 0,04902 М розчину ЕДТА.

Задача ID: 000713
Обчисліть маси магнію і кальцію, що містяться в 100,00 мл розчину солей цих металів, якщо при титруванні 10,00 мл цього розчину 0,05000 М розчином ЕДТА з індикатором еріохром чорний Т, в присутності аміачного буферного розчину, витрачено 20,28 мл розчину ЕДТА, а на титрування з мурексид після додавання 2 н. розчину гідроксиду натрію пішло 12,89 мл розчину ЕДТА тієї ж концентрації.

Задача ID: 000714
Обчисліть молярну концентрацію еквівалента (нормальність) розчину натрій гідроксиду, якщо на титрування 10,00 мл 0,1115 н. розчину хлоридної кислоти витрачено 9,89 мл цього розчину.

Задача ID: 000715
Визначте рН початку і кінця стрибка титрування, без урахування розведення розчину при титруванні, 100,00 мл 0,10 н. розчину оцтової кислоти 0,10 н. розчином калій гідроксиду.

Задача ID: 000716
Обчисліть рівноважну концентрацію катіонів гідрогену в точці еквівалентності з урахуванням розбавлення розчину при титруванні 5,00 мл 0,25 н. розчину гідразину 0,25 н. розчином хлоридної кислоти.

Задача ID: 000717
Розрахуйте масу ферум(ІІ), що містився в мірній колбі місткістю 100,0 мл, якщо на титрування 10,00 мл розчину солі Мора пішло 13,45 мл 0,02089 н. розчину калій дихромату.

Задача ID: 000718
Бутадієн-1,3 за способом С. В. Лебедєва отримують, пропускаючи пари етилового спирту над каталізатором при 450*С. Процес супроводжується одночасним дегидруванням і дегідратацією спирту. Обчисліть об’єм етилового спирту (ρ = 0,8 г./см3), необхідний для отримання 120 л бутадієну-1,3 (н.у.). Об’ємна частка виходу бутадієну-1,3 становить 75%.

Задача ID: 000719
Суміш складається з СН4, С2Н6, і СО, об’ємом 15,68 л (н.у.) спалили. При цьому утворилося 48,4 г СО2 і 28,8 г Н2О. Визначте молярні відношення газів в початковій суміші. (Розв’язання містить перевірку)

Задача ID: 000720
Суміш водню і чадного газу об’ємом 100 мл підірвали з 80 мл кисню. Після вибуху, температуру системи понизили до температури вихідних речовин, при цьому об’єм склав 130 мл. Після конденсації водяної пари об’єм зменшився до 100 мл. Визначити об’ємну частку кожного з газів початкової суміші. (Розв’язання містить перевірку)

Задача ID: 000721
Суміш метиламіну, етиламіну і метану об’ємом 17,99 л (н.у.) спалили. При цьому утворилося 6,72 л азоту і 22,4 л вуглекислого газу. Визначити об’ємну частку метиламіну у вихідній суміші.

Задача ID: 000722
Відносна щільність суміші формальдегіду і водню по відношенню гелію дорівнює 6,1. Суміш формальдегіду і водню нагріли над ніколовим каталізатором. При цьому весь водень прореагував. Обчислити відносну щільність газів, які утворилися, по відношенню до повітря.

Задача ID: 000723
Продукти, що утворилися при згорянні суміші метану і етану об’ємом 8,96 л (н.у.) (ρ = 0,87 г.\л) пропустили через 17% розчин калій гідроксиду, масою 200 г. Визначити кінцеві продукти реакції і їх масу.

Задача ID: 000724
Суміш пропану, пропену і етану (н.у.) обробили з 48 г. брому. Відносна щільність суміші по відношенню до водню дорівнює 17,5. Обчислити об’ємну частку кожного газу в суміші.

Задача ID: 000725
Суміш газів Н2S, SO3, СН4 пропустили через концентрований розчин калій гідроксиду. В результаті маса газової суміші зменшилася на 20 г. Визначити об’єм в л (н.у.) сульфур(VI) оксиду в початковій суміші.

Задача ID: 000726
22,4 л (н.у.) суміші СО і СО2 містять 98,73*10^23 електронів. Визначте об’ємну частку карбон(IV) оксиду в суміші.

Задача ID: 000727
Після згоряння суміші етану і метиламіну в достатній кількісті кисню, водяну пару сконденсували, і об’єм решти газів склав 19,04 л (н.у). Потім, суміш газів пропустили через розчин лугу і об’єм склав 3,36 л (н.у.). Обчисліть масу вихідної суміші.

Задача ID: 000728
Який об’єм аміаку необхідно поглинути 300 г. 5% аміачного розчину, щоб отримати 9М розчин аміаку (ρ = 0,9 г./мл).

Задача ID: 000729
Скільки грам 32% розчину сульфатної кислоти потрібно взяти для розчинення 40 г. сульфур(VI) оксиду, щоб отримати 50% розчин кислоти?

Задача ID: 000730
Для нейтралізації 3,8 кг розчину, що складається з NaCl і HCl, витрачено 568 мл 5,2 М розчину натрій гідроксиду. Для повного осадження іонів хлору в отриманому розчині, потрібно 4,37 л 0,8 М розчину AgNO3. Обчисліть кількість речовин в початковій суміші.

Задача ID: 000731
Визначити число атомів гідрогену, заміщених хлором, під час хлорування в присутності світла, 25,4 л (н.у.) етану, якщо на нейтралізацію HCl, яка утворилася в процесі хімічної реакції, витратили 1120 г. 20% розчину КОН.

Задача ID: 000732
При взаємодії 5,95 г. речовини з 2,75 г. гідроген хлориду, вийшло 4,40 г. солі. Обчислити еквівалентні маси речовини які утворилися.

Задача ID: 000733
Щільність 15% розчину H2SO4 дорівнює 1,105 г./см3. Обчислити: А) нормальність; Б) молярність; В) моляльність розчину.

Задача ID: 000734
При 0*С осмотичний тиск 0,1 н. розчину калій карбонату становить 272,6 кПа. Визначити уявну ступінь дисоціації K2CO3 в розчині.

Задача ID: 000735
Обчислити розчинність CaF2 в воді і в 0,05М розчині CaCl2. У скільки разів розчинність в другому випадку менше, ніж в першому?

Задача ID: 000736
Температурний коефіцієнт реакції дорівнює Y. Як зміниться швидкість реакції при зміні температури від Т1 до Т2. Y = 3; T1 = 125; T2 = 55.

Задача ID: 000737
В якому масовому співвідношенні слід змішати воду і етиловий спирт С2Н5ОН, щоб отримати суміш, яка замерзає при -1*С. К(Н2О) = 1,86 град./моль?

Задача ID: 000738
Складіть схему електролізу водного розчину станум(ІІ) нітрату з вугільними електродами. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. Обчисліть масу речовини, яка виділяється на катоді, якщо час електролізу 10 хв. Сила струму 10А.

Задача ID: 000739
Які корозійні процеси протікають при зберіганні у вологому атмосфері нікелевого стержня, який лежить на оцинкованій залізній підставці?

Задача ID: 000740
Які процеси протікають при електрохімічній корозії в кислому середовищі хромованого мідного виробу, якщо цілісність покриття пошкоджено?

Задача ID: 000741
Скласти концентраційний гальванічний елемент з електродами, виготовленими з марганцю. Розрахувати ЕРС елемента.

Задача ID: 000742
Скласти гальванічний елемент, використовуючи в якості катода олов’яний електрод. Обчислити ЕРС, якщо концентрація іонів металу у анода і катода дорівнюють 0,001 моль/л і 5 моль/л відповідно.

Задача ID: 000743
При електролізі водного розчину арґентум нітрату з вугільними електродами маса одного з електродів збільшилася на 5,39 г. Який продукт, і в якій кількості утворився на іншому електроді? Яку кількість електрики було пропущено через електролізер?

Задача ID: 000744
При електролізі водного розчину алюміній хлориду з інертними електродами на катоді виділилося 8 г. речовини. Яка це речовина? Який продукт, і в якій кількості виділився на аноді?

Задача ID: 000745
Використовуючи значення добутку розчинності, розрахувати розчинність BaSO4 в присутності 0,1М HCl.

Задача ID: 000746
Обчислити потенціал гідрогенового електрода в розчині, отриманому змішанням 32 мл 0,25М HClО4 і 19 мл 0,40М КОН.

Задача ID: 000747
Натрій ціанід застосовують для добування срібла и золота з природних руд. При цьом використовують 0,2% розчин NaCN. Розрахуйте мольні частки NaCN и H2O в цьом розчіні. Обчісліть масу води и солі, необхідні для приготування 1кг такого розчин.

Задача ID: 000748
Гальванічний елемент утворений алюмінієм і цинком, зануреними в розчині їх солей Al2(SO4)3 (C(Al3+) = 10^-3 моль/л) і ZnSO4 (C(Zn2+) = 1 моль/л). Складіть схему гальванічного елементу. Як працює гальванічний елемент? Розрахуйте його ЕРС.

Задача ID: 000749
Складіть схему корозійної гальванічної пари і вкажіть напрямок руху електронів. Напишіть електронні рівняння анодного і катодного процесів, а також сумарне рівняння електрохімічного процесу, що протікає при електрохімічній корозії металів. Олово спаяно зі сріблом. Який з металів буде піддаватися корозії, якщо ця пара металів потрапить в лужне середовище?

Задача ID: 000750
До розчину, що утворився при дії 35,7 мл розчину сульфатної кислоти (ω(H2SO4) = 39,2%, ρ(H2SO4) = 1,4 г./см3) на 8,125 г. цинку, додали 75 г. розчину барій сульфіду (ω(BaS) = 33,8%), суміш яка утворилася злегка нагріли до закінчення реакції. Обчисліть масові частки речовин, що містяться в розчині після закінчення реакції. (Задача з хімії олімпіадного рівня)

Задача ID: 000751
Знайти найпростішу формулу речовини, що містить 43,4% натрію, 11,3% карбону і 45,3% оксигену.

Задача ID: 000752
До розчину, що містить 6,8 г. AlCl3, додали розчин, що містить 5 г. KOH. Знайти масу осаду.

Задача ID: 000753
При розчиненні в кислоті 5 г CaO, що містить домішки CaCO3, виділилося 140 мл газу, виміряного за н.у. Скільки відсотків CaCO3 містилося у наважці кальцій оксиду?

Задача ID: 000754
Дати порівняльну характеристику сульфітній, селеністій і телурістій кислотам за такими характеристиками: а) стійкість; б) кислотні властивості; в) окисно-відновні властивості. Відповідь надайте з прикладами відповідних хімічних реакцій.

Задача ID: 000755
При окисленні 16,73 г. двовалентного металу утворилося 21,54 г. його оксиду. Обчисліть молярні маси еквіваленту металу і його оксиду. Чому дорівнює молярна і відносна атомна маса металу?

Задача ID: 000756
Квантові числа для електронів зовнішнього енергетичного рівня атомів деяких елементів мають наступні значення: n = 4; l = 0; ml = 0; ms = +-0,5. Напишіть електронні формули атомів цих елементів і визначте, скільки вільних 3d-орбіталей містить кожен з них.

Задача ID: 000757
Який ковалентний зв’язок називають полярним? Що є кількісною мірою полярності ковалентного зв’язку? Виходячи зі значень електронегативності атомів відповідних елементів визначте, який зі зв’язків HCl, IСl, BrF є найбільш полярним.

Задача ID: 000758
Обчисліть тепловий ефект реакції відновлення ферум(II) оксиду воднем, виходячи з таких термохімічних рівнянь: FeO (твердий) + CO (газ) = Fe (твердий) + CO2 (газ); ΔH = -13,18 кДж. CO (газ) + 0,5O2 (газ) = CO2 (газ); ΔH = -283,0 кДж. H2 (газ) + 0,5O2 (газ) = H2O (г); ΔH = -241,83 кДж.

Задача ID: 000759
Чим можна пояснити, що при стандартних умовах екзотермічна реакція H2 (газ) + CO2 (газ) = CO (газ) + H2O (рідина); H = -2,85 кДж, є неможливою? Знаючи тепловий ефект реакції і абсолютні стандартні ентропії відповідних речовин, визначте вільну енергію Гіббса цієї реакції.

Задача ID: 000760
Реакція протікає відповідно до рівняння H2 + I2 = 2HI. Константа швидкості цієї реакції, при певній температурі, дорівнює 0,16. Вихідні концентрації реагуючих речовин (моль/л): [H2] = 0,04; [I2] = 0,05. Обчисліть натуральну швидкість реакції і її швидкість при [H2] = 0,03 моль/л.

Задача ID: 000761
До 3 л 10% розчину HNO3 щільністю 1,054 г./см3 додали 5 л 2% розчину тієї ж кислоти щільністю 1,009 г./см3. Обчисліть масову частку і молярну концентрацію нітратної кислоти в отриманому розчині, об’єм якого 8 л.

Задача ID: 000762
Обчисліть температуру кристалізації (замерзання) розчину карбаміду (NH2)2CO, що містить 5 г. карбаміду в 150 г. води. Кріоскопічна константа води 1,86.

Задача ID: 000763
Складіть схему, напишіть електронні рівняння електродних процесів і обчисліть ЕРС гальванічного елементу, що складається з пластин кадмію і магнію, занурених в розчини їх солей з концентрацією [Mg2+] = [Cd2+] = 1 моль/л. Чи зміниться значення ЕРС, якщо концентрацію кожного з іонів знизити до 0,01 моль/л?

Задача ID: 000764
Якщо опустити в розведену сульфатну кислоту залізну пластинку, то виділення водню йде повільно. Однак, якщо цинковою паличкою доторкнутися до залізної пластини, то починається бурхливе виділення водню. Чому? Який метал при цьому розчиняється? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів.

Задача ID: 000765
Константи нестійкості комплексних іонів [Co(NH3)6]3+, [Fe(CN)6]4-, [Fe(CN)6]3- відповідно дорівнюють 6,2*10^-36, 1,0*10^-37, 1,0*10^-44. Який з цих іонів є більш стійким? Напишіть вираження для констант нестійкості зазначених комплексних іонів і формули сполуки, яка містить ці іони.

Задача ID: 000766
Вода, яка містить тільки кальцій гідрокарбонат, має жорсткість 9 ммоль/дм3. Яка маса кальцій гідрокарбонату міститься в 500 см3 води?

Задача ID: 000767
Напишіть формули і назвіть оксисенвмісні кислоти хлору, вкажіть ступінь окислення хлору в кожній з них. Яка з кислот є більш сильним окислювачем? На підставі електронних рівнянь закінчить рівняння реакції KI + NaOCl + H2SO4 = I2 + …

Задача ID: 000768
У присутності вологи, кисню і карбон(IV) оксиду мідь вкривається зеленим покриттям. Як називається і яку хімічну формулу має сполука? Що станеться, якщо на нього подіяти хлоридною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій процесу.

Задача ID: 000769
Полімером, якого ненасиченого вуглеводню є натуральний каучук? Напишіть структурну формулу цього вуглеводню. Як називають процес перетворення каучуку в гуму? Чим за будовою і властивостями відрізняються каучук і гума?

Задача ID: 000770
Лабораторна робота (шкільний рівень). Гідрогенний показник. Гідроліз солей.

Задача ID: 000771
Як буде відбуватися електроліз водного розчину K2SO4 при використанні інертних електродів? Наведіть рівняння дисоціації електроліту і поясніть можливість участі кожного з утворених іонів в електродних реакціях. Складіть електронні рівняння процесів, що протікають на електродах. Обчисліть масу (для твердих і рідких) або об’єм н.у. (для газоподібних) речовин, які утворюються на електродах. Час проведення електролізу 2 години; Сила струму 15А.

Задача ID: 000772
Зразок води складається з H2O та D2O, при цьому, масова частка атомів оксигену в зразку води складає 88%. Знайдіть масову частку важкої води D2O в суміші (олімпіадна задача).

Задача ID: 000773
Використовуючи довідкові дані, обчисліть тепловий ефект реакції Ca3(PO4)2+3SiO2+5C=3CaSiO3+5CO+2P. Розрахуйте, яку кількість теплоти слід витратити для отримання 1 кг жовтого фосфору.

Задача ID: 000774
Яке максимальне число електронів (на рівні і в підрівні) може містити атом, в електронному шарі n = 4. Які значення магнітних квантових чисел характерні для цих електронів?

Задача ID: 000775
Напишіть формули вищих оксидів мангану, хрому, і купруму. Дайте визначення другого правила Клечковського В.М.

Задача ID: 000776
Що таке енергія активації. Поясніть на прикладі.

Задача ID: 000777
Після змішування газів А та В в системі А + В = С + Д встановлюється рівновага при наступних концентраціях: В = 0,5 моль/л, С = 0,2 моль/л. Константа рівноваги реакції дорівнює 4*10^-2. Знайти вихідні концентрації речовини А і В.

Задача ID: 000778
Яку маса магнетиту Fe3О4, що має 10% домішок, потрібно для отримання 4 тон заліза?

Задача ID: 000779
Які електрони атома Бор беруть участь в утворенні ковалентних зв’язків? Як, за допомогою методу валентних зв’язків пояснити симетричну трикутну форму молекули BF3.

Задача ID: 000780
За температури -5*С енергія Гіббса переходу рідкої води в лід становить -68 Дж/моль. За температури +5*С ця енергія дорівнює +147 Дж/моль. В якому випадку процес Н2О(рідина) = Н2О(тверда) є довільним? За якої температури енергія Гіббса цього переходу буде дорівнювати нулю? (двома способами)

Задача ID: 000781
Які об’єми 2М і 6М розчинів потрібно змішати для приготування 500 мл ЗМ розчину?

Задача ID: 000782
Розрахуйте ЕРС елементу, в якому встановилася рівновага: Fe + Cu2+ = Fe2+ + Сu; ΔG298(Сu2+) = +66,2 кДж/моль; ΔG298(Fe2+) = -84,8 кДж/моль.

Задача ID: 000783
Через розчин магній хлориду, 1 годину пропускали постійний електричний струм силою 2,5А. Які речовини і якою масою утворилися при цьому, якщо електроди виготовлені з платини?

Задача ID: 000784
Скільки грамів 3% розчину MgSO4 можна приготувати зі 100 г. MgSO4*7H2O?

Задача ID: 000785
Через розчин FeCl2 пропустили струм силою 3А тривалістю 10 хв., А через розчин FeCl3 пропустили струм силою 5 А тривалістю 6 хв. В якому випадку виділилося більше заліза?

Задача ID: 000786
Складіть електронний і матеріальний баланси наступних реакцій окиснення відновлення: NH4NO2 = N2 + H2O; P + KOH + H2O = PH3 + KH2PO2; H2O2 = H2O + O2

Задача ID: 000787
Скільки грамів глюкози C12H22O11 слід розчинити в 260 г. води для отримання розчину, температура кипіння якого перевищує температуру кипіння чистого розчинника на 0,05 градусів?

Задача ID: 000788
Розрахуйте α и [H+] в: А. 0,3М розчин (Кд = 6,8*10^-4); Б. 0,01М тієї самої кислоти.

Задача ID: 000789
Розчинність гідроген броміду у воді при н.у. дорівнює 221 г./л. Скільки об’ємів гідроген броміду може розчинитися в одному об’ємі води за цих умов?

Задача ID: 000790
Розрахувати pH водних розчинів [HCl] = 10^-1 моль/л та [KOH] = 10^-6 моль/л.

Задача ID: 000791
Скласти іонні і молекулярні рівняння гідролізу солей алюміній сульфату та натрій силікату. Зазначити реакцію середовища в розчині солі. Написати вираз константи гідролізу для цих солей.

Задача ID: 000792
Нікель знаходиться в контакті з золотом у вологому повітрі, насиченому сірководнем, напишіть рівняння анодного і катодного процесів та склад продукту корозії?

Задача ID: 000793
Обчислити масову частку води в залізному купоросу FeSO4*7H2O

Задача ID: 000794
Скільки грамів калій хлориду і води необхідно для приготування 500 г. 3% розчину?

Задача ID: 000795
В якому об’ємі 0,1 М розчину сульфатної кислоти міститься 2,45 г. H2SO4?

Задача ID: 000796
Який об’єм 90% метанолу (щільність 0,80 г/см3) необхідний для реакції з амінооцтовою кислотою кількістю речовини 2,0 моль?

Задача ID: 000797
Розрахуйте об’єм 30% розчину HCl (ρ = 1,15 г/мл), необхідного для приготування 1 л розчину з титром 0,003650 г/мл.

Задача ID: 000798
Яку наважку негашеного вапна, що містить 90% кальцій оксиду і 10% домішок, потрібно взяти для аналізу, щоб на її нейтралізацію витратилося 20 мл розчину HCl з титром 0,007300 г./мл?

Задача ID: 000799
При взаємодії 3 г. насиченого одноатомного спирту з надлишком натрію виділилося 0,56 л (н.у.) водню. Виведіть формулу спирту, запишіть формули можливих ізомерів і дайте їх назви.

Задача ID: 000800
Наважку дигідрату щавлевої кислоти масою 0,6000 г. розчинили в мірній колбі об’ємом 100,0 мл. На титрування 20,0 мл отриманого розчину витратили 18,34 мл розчину NaOH. Визначте молярну концентрацію розчину NaOH.

Задача ID: 000801
При визначенні заліза в пробі стічної води об’ємом 200,0 мл, іони Fe2+ окислили до Fe3+, осадили амоніаком, відокремили осад від розчину і після розчинення осаду в хлоридній кислоті, титрували 5,14 мл 0,0050 М розчином ЕДТА в присутності сульфосаліцилової кислоти. Розрахуйте загальну концентрацію заліза у воді.

Задача ID: 000802
Наважку органічного хлориду масою 1,4790 г. розчинили в мірній колбі об’ємом 250 мл. 25 мл отриманого розчину обробили 50 мл 0,1000М розчину AgNO3. На титрування надлишку арґентуму витратили 25,5мл 0,1000М розчину NH4CNS. Розрахуйте масову частку хлору в невідомому хлориді.

Задача ID: 000803
Визначити рН 0,023 М розчину хлоридної кислоти.

Задача ID: 000804
За якої активності іонів Pd2+ потенціал паладієвого електроду буде на 0,010 В менший за його стандартний електродний потенціал?

Задача ID: 000805
Через електролізер, що містить 10 л 7,4% розчину КОН (ρ = 1,06 г./см3), пропускали струм 2 доби, після чого виявилося, що концентрація КОН в розчині становить 8%. Розрахуйте силу струму, при якій проводився електроліз і складіть схему електролізу розчину КОН.

Задача ID: 000806
Запропонуйте анодні і катодні покриття до нікелю. Складіть рівняння анодних і катодних процесів в кислому середовищі і вологому повітрі.

Задача ID: 000807
Обчисліть кількість теплоти, що виділяється при згорянні 20 літрів (н.у.) диборану, якщо ΔН(В2Н5) = 31,4 кДж/моль і ΔН(В2О3) = -1264 кДж/моль? Чи доцільно використовувати в якості палива диборан замість етану, якщо стандартна теплота згоряння етану -1559,88 кДж/моль?

Задача ID: 000808
Зміститься рівновага оборотної реакції А + В = 2АВ, при зниженні температури на 25 градусів, якщо температурний коефіцієнт прямої реакції дорівнює 3,0, а зворотної реакції 2,1?

Задача ID: 000809
Константа швидкості гідратації карбон(IV) оксиду дорівнює 0,003; константа швидкості перенесення протона від імідазольної групи дорівнює 1, (при t = 25*С). У якої реакції період напів-перетворення буде більше і у скільки разів?

Задача ID: 000810
Розрахувати pH 0,2 M розчину HCOOH, до 1 л якого додано 3.4 г. HCOONa, якщо α(HCOONa) = 93%, Kд(НСООН) = 1,77*10^-4?

Задача ID: 000811
Потенціал гідрогенового електроду дорівнює -0,145 В. Визначте рН розчину і активність гідроген іонів в розчині. Коефіцієнт активності іона Н+ дорівнює 0,975.

Задача ID: 000812
Розрахуйте теоретичний потенціал розкладання водних розчинів Fe2(SO4)3, NiSO4, MnSO4, при електролізі їх з платиновим анодом.

Задача ID: 000813
У розчин хлоридної кислоти помістили дві цинкові пластини, одна з яких частково покрита нікелем. В якому випадку процес корозії цинку йде інтенсивніше? Відповідь мотивуйте, склавши рівняння відповідних процесів.

Задача ID: 000814
Яка з цих солей при рівних умовах більшою мірою піддається гідролізу: NaCN або NaClO? Чому? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

Задача ID: 000815
Розрахуйте тепловий ефект і напишіть термохімічне рівняння реакції CO (газ) + 1/2O2 (газ) = CO2 (газ) в стандартних умовах.

Задача ID: 000816
Визначте енергію активації реакції, якщо при збільшенні температури від 500К до 1000К константа швидкості реакції збільшилася в 100 разів.

Задача ID: 000817
В одному літрі міститься 0,292 г. Mg(HCO3)2. Визначте жорсткість води в мг-екв/л.

Задача ID: 000818
Речовина А, що зберігалася в темряві, не має запаху; проте, якщо зберігати на світлі, має слабкий запах. При освітленні з А утворюється тверда речовина Б і газ В. Речовина Б розчиняється в концентрованому водному розчині Г, при цьому утворюється розчин Д і газ Е. Розчин Д знову переходить в розчин Г при дії газу Ж з різким запахом, що має кислі властивості і утворюється при реакції В з воднем. При змішуванні речовини В з розчином Д знову утворюється А, а при змішуванні з газом Е і водою утворюється розчин, що містить Г і Ж. Розшифрувати речовини А – Ж і написати рівняння всіх зазначених реакцій. (Олімпіадна задача)

Задача ID: 000819
Скільки мл 3% розчину амоній оксалату потрібно взяти для осадження кальцію у вигляді оксалату з наважки масою 0,5617 г. кальцій карбонату?

Задача ID: 000820
Змішали 500 мл 0,1М розчину йодатної кислоти і 500 мл 0,1М розчину йодидної кислоти. Визначити масу осаду який утворився.

Задача ID: 000821
Складіть рівняння струм-утворюючої реакції і рівняння електродних процесів для гальванічного елемента: Pb|Pb2+||Hg2+|Hg, розрахуйте ЕРС елемента.

Задача ID: 000822
Обчисліть теплоту, ентальпію і ентропію утворення CO відповідно до реакції CO (газ) + 1/2O2 (газ) = CO2 (газ) в стандартних умовах.

Задача ID: 000823
Вихідна суміш складається з 0,30 моль/л Н2 і 0,20 моль/л N2. Система переходить в стан рівноваги, коли прореагує 0,24 моль/л Н2. Обчисліть константу рівноваги, якщо рівняння хімічної реакції 3H2(газ) + N2(газ) = 2NH3(газ).

Задача ID: 000824
Визначити жорсткість води, в 100 л якої міститься 20,4 г. CaSO4.

Задача ID: 000825
Розрахуйте, як зміниться константа швидкості реакції при збільшенні температури від 500К до 1000К, якщо енергія активації дорівнює 95,5 кДж/моль.

Задача ID: 000826
Константа рівноваги хімічної реакції I2(газ) + H2(газ) = 2HI(газ) при деякій температурі дорівнює 4. Розрахуйте рівноважну концентрацію HI якщо вихідні концентрації H2 і I2 відповідно 0,030 і 0,012 моль/л.

Задача ID: 000827
В 1 літрі зразка води міститься 0,2025 г. Ca(HCO3)2. Визначте жорсткість води.

Задача ID: 000828
Обчисліть, яка кількість теплоти виділиться при реакції Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe, якщо було отримано 1340 г. заліза.

Задача ID: 000829
Розрахуйте енергію активації реакції, якщо при збільшенні температури від 500К до 1000 К, константа швидкості хімічної реакції зросла в 10^5 разів.

Задача ID: 000830
При деякій температурі константа рівноваги гетерогенної реакції FeO(твердий) + СО(газ) = Fe(твердий) + СО2(газ) дорівнює 0,5. Якими будуть рівноважні концентрації СО і СО2, якщо їх початкові концентрації: [CO] = 0,05 моль/л, [CO2] = 0,01 моль/л?

Задача ID: 000831
Яку жорсткість називають карбонатною, некарбонатною, загальною? Як можна усунути карбонатну, некарбонатну жорсткість? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Задача ID: 000832
В ході доменного процесу можлива реакція Fe3O4 (тв.) + CO (газ.) = 3FeO (тв.) + CO2 (газ.). При якій температурі почнеться ця реакція, якщо ΔH = +34.5 кДж/моль.

Задача ID: 000833
Реакція йде відповідно до рівняння N2 + O2 = 2NO. Концентрації вихідних речовин до початку реакції були [N2]вих. = 0,049 моль/л; [O2]вих. = 0,010 моль/л. Обчисліть концентрацію цих речовин в момент, коли [NO] дорівнює = 0,005 моль/л.

Задача ID: 000834
Розрахувати зміну внутрішньої енергії реакції за стандартних умов Na2CO3(тв.) = Na2O(тв.) + CO2 (газ.). Яка кількість теплоти потрібна для розкладання 10 кг натрій карбонату?

Задача ID: 000835
До 100 мл 0,1н. розчину KOH додали 100 мл 0,1М розчину HCl. Визначити кількість теплоти, яка виділиться, якщо ΔH(нейтралізації) = -56 кДж/моль?

Задача ID: 000836
При взаємодії етанолу масою 13,8 г. з купрум(II) оксидом масою 28 г. отримали альдегід, маса якого склала 9,24 г. Визначте вихід продукту реакції.

Задача ID: 000837
При 273К реакція закінчується за одну годину. Температурний коефіцієнт 3. Розрахуйте, скільки хвилин потрібно на цю ж реакцію при 323К?

Задача ID: 000838
Напишіть реакцію горіння етану C2H6, якщо в результаті утворюються CO2 і H2O. Обчисліть тепловий ефект реакції, ентальпію і ентропію в стандартних умовах.

Задача ID: 000839
Реакція йде за рівнянням H2 + I2 = 2HI. Константа швидкості цієї реакції при деякій температурі дорівнює 0,16. Вихідні концентрації реагуючих речовин: [H2] = 0,04 моль/л; [I2] = 0,05 моль/л. Обчисліть початкову швидкість реакції, і її швидкість, коли [H2] = 0,03 моль/л.

Задача ID: 000840
Константа рівноваги гомогенної системи CO (газ) + H2O (газ) = CO2 (газ) + H2 (газ) при деякій температурі дорівнює 1. Обчисліть рівноважні концентрації реагуючих речовин, якщо вихідні концентрації [CO]вих. = 0,01 моль/л; [H2O]вих. = 0,40 моль/л.

Задача ID: 000841
Напишіть термохімічне рівняння реакції взаємодії газоподібних амоніаку і гідроген хлориду. Скільки теплоти виділиться в ході цієї реакції, якщо було витрачено 100 л амоніаку?

Задача ID: 000842
Обчисліть, у скільки разів зменшиться швидкість реакції, що протікає в газовій формі, якщо знизити температуру від 120*С до 80*С. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.

Задача ID: 000843
Константа рівноваги гомогенної системи N2(газ) + 3H2(газ) = NH3(газ) при кімнатній температурі дорівнює 0,10. Рівноважні концентрації водню і аміаку відповідно рівні 0,20 моль/л і 0,08 моль/л. Обчисліть рівноважну і вихідну концентрацію азоту.

Задача ID: 000844
Найважливіший напівпродукт титанового виробництва – титан(IV) хлорид TiCl4, який димить на повітрі. Поясніть це явище, підтвердивши його відповідними реакціями.

Задача ID: 000845
Розрахувати ізобарну теплоємність речовини MnO при температурі Т = 1650К і Р = 1,013*10^5Па.

Задача ID: 000846
Як зміниться швидкість реакції, що протікає в газовій фазі при підвищенні температури на 60*С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2?

Задача ID: 000847
При деякій температурі рівновага гомогенної системи 2NO(газ) + O2(газ) = 2NO2(газ) встановилася за наступних концентрацій реагуючих речовин: [NO] = 0,20 моль/л; [O2] = 0,10 моль/л; [NO2] = 0,10 моль/л. Обчисліть константу рівноваги цієї реакції, і вихідні концентрації NO і O2.

Задача ID: 000848
Рівновага гомогенної системи в газовій фазі 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 встановилася за наступних концентрацій [H2O] = 0,14 моль/л; [Cl2] = 0,14 моль/л; [HCl] = 0,20 моль/л; [O2] = 0,32 моль/л. Обчисліть вихідні концентрації гідроген хлориду і кисню.

Задача ID: 000849
Термохімічне рівняння реакції CO(газ) + 2H2(газ) = CH3OH (рідина) + 128 кДж. Обчисліть, при якій температурі настає рівновага в цій системі.

Задача ID: 000850
Окислення вуглецю і карбон(ІІ) оксиду протікає за рівняннями: а). 2С + О2 = 2СО; б). 2СО + О2 = 2СО2. Як зміниться швидкість цих реакцій, якщо об’єм кожної з систем зменшити в 3 рази?

Задача ID: 000851
У скільки разів збільшиться швидкість реакції CaO + H2O = Ca(OH)2 при збільшенні концентрації реагуючих речовин в 4 рази?

Задача ID: 000852
Написати математичний вираз константи рівноваги для наступних реакцій: а). N2 + 3H2 = 2 NH3; б). Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2. Як збільшити вихід продуктів реакції? Обидві реакції екзотермічні.

Задача ID: 000853
Чому розчин CH3COONH4 має рН = 7, а NH4CN має рН = 10? Поясніть це явище?

Задача ID: 000854
Покажіть за допомогою енергетичних комірок будову атомів фосфору, оксигену і германію. Зробіть висновок про хімічні властивості.

Задача ID: 000855
Визначте можливість процесу NH3 + HCl = NH4Cl. Виходячи з ентальпійного і ентропійного факторів.

Задача ID: 000856
Як зміниться швидкість реакції утворення сульфітної кислоти (кислотні дощі) SO2 + H2O = H2SO3, якщо збільшити концентрацію сульфур(IV) оксиду в 3 рази?

Задача ID: 000857
Як можна підвищити вихід амоніаку: N2 + 3H2 = 2NH3; ΔH = – 92,6 кДж/моль.

Задача ID: 000858
Складіть іонно-молекулярні рівняння гідролізу солі, розчин якої має: А). Лужне середовище; Б). Кисле середовище.

Задача ID: 000859
Якою буде ентропія реакції CaO + CO2 = CaCO3. Відповідь підтвердить розрахунком.

Задача ID: 000860
Що потрібно зробити для зменшення швидкості реакції А + В = D? Дайте теоретичне обґрунтування відповіді.

Задача ID: 000861
Чому синтез амоніаку в промисловості по реакції N2 + 3H2 = 2NH3 ведуть при підвищеній температурі, хоч процес екзотермічний?

Задача ID: 000862
В 1 л води міститься 40,7 мг-іон Ca2+ і 37,4 мг-іон Mg2+. Розрахуйте жорсткість води?

Задача ID: 000863
Визначте можливість протікання процесу BaO (тв.) + CO2 (газ) = BaCO3 (газ). Виходячи зі значень стандартної теплоти утворення і стандартної ентропії речовин.

Задача ID: 000864
У скільки разів збільшиться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2. При збільшенні концентрації NO2 в 3 рази, а О2 – в 4 рази?

Задача ID: 000865
Для наступного оборотного процесу напишіть вираз константи рівноваги і визначте, як можна змінити умови проведення (С, Р, Т), щоб рівновага змістилася в бік утворення продуктів реакції: N2 + O2 = 2NO; ΔH = 180,8 кДж/моль.

Задача ID: 000866
Для наступного оборотного процесу напишіть вираз константи рівноваги і визначте, як можна змінити умови проведення реакції (C, P, T), щоб рівновага змістилася в бік утворення продуктів реакції? 2CO + O2 = 2CO2

Задача ID: 000867
До розчину FeCl3 додали наступні речовини: а). HCl; б). KOH; в). ZnCl2; г). Na2CO3. В яких випадках гідроліз ферум(III) хлориду посилиться? Чому? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

Задача ID: 000868
Визначте зміну ентальпії для реакції: CO2(газ) + 4H2(газ) = CH4(газ) + 2H2O(газ).

Задача ID: 000869
Як зміниться швидкість реакції при транспортуванні вантажів взимку і влітку при різниці температур 50*С? Температурний коефіцієнт дорівнює 4.

Задача ID: 000870
Для наступного оборотного процесу напишіть вираз константи рівноваги і визначте, як можна змінити умови проведення (С, Р, Т), щоб рівновага змістилася в бік утворення продуктів реакції (вправо): CaCO3(тв.) = CaO(тв.) + CO2(газ); ΔH = 177,4 кДж.

Задача ID: 000871
Визначте зміну ентропії реакції: H2(газ) + Cl2(газ) = 2HCl(газ).

Задача ID: 000872
При транспортуванні вантажів з півночі на південь температура підвищилася на 20*С. Як змінитися при цьому швидкість можливих хімічних реакцій? Температурний коефіцієнт швидкості реакцій дорівнює 3.

Задача ID: 000873
Для наступного оборотного процесу напишіть вираз константи рівноваги і визначте, як можна змінити умови проведення (С, Р, Т), щоб рівновага змістилася вправо: CuO(тв.) + H2(газ) = Cu(тв.) + H2O(газ); ΔH = -76,5 кДж.

Задача ID: 000874
Складіть молекулярні та іонні рівняння гідролізу солі SeCl3. Як зменшити гідроліз цієї солі? (С, Т, рН).

Задача ID: 000875
Визначте, як зміниться рівновага системи при зміні агрегатного стану одного з продуктів: CO2(газ) + 4H2(газ) = CH4(газ) + 2H2O(газ); CO2(газ) + 4H2(газ) = CH4(газ) + 2H2O(рідина) в стандартних умовах.

Задача ID: 000876
Як зміниться швидкість реакції при транспортуванні вантажів взимку і влітку при різниці температур 40*С. Температурний коефіцієнт дорівнює 3.

Задача ID: 000877
Яка маса етилового спирту утворюється при гідратації 30 грам етену, якщо вихід становить 80% від теоретичного?

Задача ID: 000878
Скільки грамів Na2SO4 слід розчинити в 400 г. води для отримання 8% розчину?

Задача ID: 000879
Математика. Початкові поняття.

Задача ID: 000880
Обчисліть теплоту, ентальпію і ентропію утворення CO2 відповідно до реакції: CO(газ) + 1/2O2(газ) = CO2(газ) в стандартних умовах.

Задача ID: 000881
Визначте стандартну енергію Гіббса хімічної реакції при 1000К, якщо константа рівноваги дорівнює 10^10.

Задача ID: 000882
Скільки грамів соди Na2CO3 треба додати до 500 л води, щоб усунути її жорсткість, яка дорівнює 5 мг-екв/л?

Задача ID: 000883
Обчисліть ΔG; ΔS реакції відновлення оксидом вуглецю Fe3O4 (тв.) + CO (газ) = 3FeO (тв.) + CO2 (газ) в стандартних умовах.

Задача ID: 000884
Розрахуйте ΔH, ΔS, ΔG реакції Fe2O3(тв.) + 3H2(газ) = 2Fe(тв.) + 3H2O(газ).

Задача ID: 000885
У скільки разів зменшиться швидкість реакції 2A + B = 2C при зменшенні тиску всіх речовин в системі в 3 рази і одночасному зниженні температури на 30*С? Агрегатний стан – газ. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2.

Задача ID: 000886
Розчин натрій ацетату в присутності фенолфталеїну безбарвний. Однак при нагріванні він набуває рожевого забарвлення. Поясніть це явище, виходячи з сумарних реакцій, що відбуваються в розчині натрій ацетату.

Задача ID: 000887
Реакція протікає відповідно до рівняння хімічної реакції TiO2 (тв.) + 2C (тв.) = Ti (тв.) + 2CO (газ). Обчисліть ΔH, ΔS, ΔG1000K. Чи можлива ця реакція?

Задача ID: 000888
Окислення сульфуру і сульфур(IV) оксиду протікає відповідно до рівнянь: S(тв.) + O2(газ) = SO2(газ); 2SO2(газ) + O2(газ) = 2SO3(газ). Як зміниться швидкість цих реакцій, якщо об’єм кожної системи зменшити в 4 рази?

Задача ID: 000889
Напишіть вираз для константи рівноваги гетерогенної системи CO2(газ) + C(тв.) = 2CO(газ). Як потрібно змінити тиск, щоб підвищити вихід СО?

Задача ID: 000890
Визначте напрям протікання реакції CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 при стандартних умовах, обчисливши ΔG.

Задача ID: 000891
У гомогенній системі CO + Cl2 = COCl2 рівноважні концентрації реагуючих речовин: [CO] = 0,20 моль/л; [Cl2] = 0,3 моль/л; [COCl2] = 1,2 моль/л. Обчисліть константу рівноваги системи і вихідні концентрації [CO] і [Cl2].

Задача ID: 000892
Чому при зміні тиску зміщується рівновага системи N2 + 3H2 = 2NH3 і не зміщується рівновага системи N2 + O2 = 2NO? Відповідь поясніть на підставі розрахунку прямої і зворотної реакцій в цих системах до і після зміни тиску. Напишіть вираження для констант рівноваги кожної з даних систем.

Задача ID: 000893
При згорянні 1 л водню виділилося 12,76 кДж. Розрахувати ентальпію утворення води. В якому агрегатному стані знаходиться вода?

Задача ID: 000894
При транспортуванні вантажів, з півночі на південь температура підвищилася на 20*С. Обчисліть зміну швидкості можливих реакцій? Температурний коефіцієнт швидкості реакцій дорівнює 4.

Задача ID: 000895
При згорянні 1 л етіну виділилося 56 кДж теплоти. Обчисліть теплоту утворення етіну.

Задача ID: 000896
У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції А + 2В = С при збільшенні тиску в системі в 4 рази і одночасному підвищенні температури на 40*С? Реагуючі речовини – гази. Температурний коефіцієнт реакції 2.

Задача ID: 000897
Розрахуйте константу рівноваги хімічної реакції при 1000К, якщо стандартна енергія Гіббса при цій температурі -191 кДж/моль.

Задача ID: 000898
В гомогенній системі CO(газ) + Cl2(газ) = COCl2(газ) рівновага встановилася при [CO] = 0,20 моль/л; [Cl2] = 0,30 моль/л; [COCl2] = 1,2 моль/л. Обчисліть ізобарний потенціал цієї реакції, за умови, що рівновага встановилася при стандартних умовах.

Задача ID: 000899
Константа швидкості розкладання N2O, що протікає відповідно до рівняння 2N2O = 2N2 + O2 дорівнює 5*10^-4. Початкова концентрація [N2O] = 0,60 моль/л. Обчисліть початкову швидкість реакції і її швидкість, коли розкладеться 50% N2O.

Задача ID: 000900
Для яких реакцій рівновага зміститься в бік утворення продуктів реакції при стисненні суміші газів: a). Ca(NO3)2 = CaO + 4NO2 + O2; b). C + O2 = CO2; c). N2O4 = 2NO2; d). CaCO3 = CaO + CO2? Відповідь обґрунтуйте.

Задача ID: 000901
Яка з двох солей при однакових умовах більшою мірою піддається гідролізу: FeCl3 або FeCl2? Чому? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

Задача ID: 000902
Вкажіть шляхи збільшення швидкості реакції: А + В = D де А, В – реагенти; D – продукт хімічної реакції. Дайте теоретичне обґрунтування відповіді.

Задача ID: 000903
До 1 м3 жорсткої води додали 132,5 г. натрій карбонату. На скільки мг-еквівалентів знизилася жорсткість води?

Задача ID: 000904
Розрахуйте зміну константи швидкості реакції при збільшенні температури від 500 до 1000К, якщо енергія активації дорівнює 38,2 кДж/моль.

Задача ID: 000905
При синтезі амоніаку, при деяких умовах в рівновазі знаходяться 0,1 моль/л N2; 0,2 моль/л H2; 0,8 моль/л NH3. Обчисліть константу рівноваги і розрахуйте вихідні концентрації азоту і водню.

Задача ID: 000906
В одному літрі міститься 0,081 г. Ca(HCO3)2 і 0,272 г. CaSO4. Визначте жорсткість води.

Задача ID: 000907
Обчислити ΔH, ΔS, ΔG реакції горіння ацетилену, якщо при згорянні 16500 л (н.у.) ацетилену виділилися СО2 і пари води.

Задача ID: 000908
Розрахуйте зміну швидкості хімічної реакції 2CO (газ) + O2 (газ) = 2CO2 (газ) при зменшенні тиску в системі (за рахунок її розширення) в 10 разів. Температура в системі підтримується постійною.

Задача ID: 000909
Розрахуйте константу рівноваги хімічної реакції при 300К, якщо стандартна енергія Гіббса реакції при цій температурі дорівнює -57,3 кДж/моль.

Задача ID: 000910
Вкажіть, яка з речовин кожної пари краще дисоціює у водному розчині. Відповідь поясніть: а). H2S або HCl; б). HBr або HF.

Задача ID: 000911
Обчисліть масу фосфор(V) оксиду, яку треба додати до водного розчину, що містить 3,4 г. амоніаку для отримання амоній гідрофосфату.

Задача ID: 000912
Обчислити pH розчину нітратної кислоти з масовою часткою 10% і щільністю 1,055 г/см3.

Задача ID: 000913
Через розчин ферум(II) сульфату 1 годину пропускали струм силою 13,5 А. Визначити масу заліза, яке виділилося на електроді, якщо вихід за струмом дорівнює 80%.

Задача ID: 000914
Скільки грам іонів аргентуму міститься в 200 мл насиченого розчину арґентум сульфату? (ДР(Ag2SO4) = 1,6*10^-5).

Задача ID: 000915
При повному згорянні певної кількості диборану B2H6 виділилося 510 кДж теплоти. Отриманий бор оксид сплавили з 42 г. харчової соди. Обчисліть масу солі яка утворилася. (Q298(B2H6) = 2040 кДж/моль).

Задача ID: 000916
Обчисліть масову частку лугу в розчині, що утворився при додаванні натрій гідроксиду масою 25 г до розчину масою 250 г з масовою часткою натрій гідроксиду 12%.

Задача ID: 000917
Розчин солі CaCl2 з масовою часткою речовини 7%. Щільність розчину 1,02 г./см3. Знайти молярну концентрацію розчину.

Задача ID: 000918
У скільки разів розчинність PbSO4 в 0,1М розчині KNO3 більше, ніж в чистій воді при стандартних умовах? ДР(PbSO4) = 2,2*10^-8.

Задача ID: 000919
У 500 см3 розчину міститься 5,6181 г. щавлевої кислоти. Розрахувати молярну концентрацію розчину.

Задача ID: 000920
Визначте масову частку (%) феруму в сталі, яка містить у своєму складі тільки ферум і карбон, якщо при спалюванні 10 г. сталі в струмі кисню утворилося 0,28 л (н.у.) вуглекислого газу.

Задача ID: 000921
При сплавленні хром(III) оксиду масою 3,05 г. з окислювачем в присутності їдкого натру був отриманий натрій хромат масою 6,37 г. Визначте вихід продукту у відсотках.

Задача ID: 000922
Обчисліть молярність розчину натрій карбонату, якщо в 250,0 мл розчину міститься 1,000 грам Na2CO3?

Задача ID: 000923
Невідомий алкан містить 84,21% карбону. Його щільність по повітрю 3,93. Визначте молекулярну формулу.

Задача ID: 000924
Доведіть, що даний вам метал (Zn) розташований в електрохімічних ряду напруг металів до купруму. Скласти ОВР і іонне рівняння реакції. Зробити висновок.

Задача ID: 000925
Здійсніть наступні перетворення: MgCl2 – Mg(OH)2 – MgSO4. Скласти реакції іонного обміну. Зробити висновок.

Задача ID: 000926
З 0,1250 г. речовини містить SiO2, Na2CO3, K2CO3 після обробки хлоридною кислотою і відокремлення фільтрату від SiO2 було отримано 0,1282 г. суміші KCl і NaCl. У цій суміші був визначений Cl- титруванням 0,1003 н. 19,7 мл розчина AgNO3. Розрахувати масові частки (%) SiO2, Na2CO3, K2CO3 у вихідній суміші.

Задача ID: 000927
Який об’єм води потрібно взяти для розчинення 1 мг плюмбум(ІІ) карбонату PbCO3? ДР(PbCO3) = 7,5*10^-14.

Задача ID: 000928
Знайти суму електронів і протонів в Mn2+. (докладне пояснення)

Задача ID: 000929
Визначте масову частку мангану в мініралі гаусманіт (Mn(II)Mn2(III)O4).

Задача ID: 000930
Органічну речовину, що міститься в 3,77 г. ртутної мазі, зруйнували HNO3. Після розведення Hg2+ відтитрували, витративши 21,3 мл 0,114 н. розчину NH4SCN. Розрахуйте відсотковий вміст Hg і HgNO3 в зразку ртутної мазі.

Задача ID: 000931
Написати рівняння гідролізу амоній сульфату ((NH4)2SO4).

Задача ID: 000932
Для спалювання 32,67 г. металу було витрачено 5,6 л кисню (н.у.). Обчисліть еквівалент металу і його оксиду.

Задача ID: 000933
Масовий склад трикомпонентної суміші: бензен – 45%, толуен – 40%, фенол – 15%. Обчислити молярний склад цієї суміші.

Задача ID: 000934
Метан, в кількості 2000 м3 піддали піролізу. Ступінь конверсії метану дорівнює 70%, маса етіну в продуктах піролізу становить 600 кг. Визначити селективність процесу.

Задача ID: 000935
Яку масу натрій гідроксиду необхідно взяти, щоб приготувати 200 мл 0.1 М розчину NaOH?

Задача ID: 000936
Скільки буде потрібно сульфатної кислоти для приготування 300 мл 0,1 н. розчину?

Задача ID: 000937
Скільки грам потрібно взяти 60% нітратної кислоти, щоб приготувати 200 мл 3 н. розчину?

Задача ID: 000938
Яка нормальність хлоридної кислоти, якщо на нейтралізацію 20 мл пішло 30 мл 0.1 н. розчину натрій гідроксиду?

Задача ID: 000939
Розглянути роботу гальванічного елемента: Pb | Pb(NO3)2 || Cd(NO3)2 | Cd, концентрація електроліту [Pb2+] = 0,01 M [Cd2+] = 0,5 M. Визначити потенціал електродів гальванічного елементу. Визначити анод і катод, записати процеси, що протікають на електродах. Зробити умовну графічну схему гальванічного елемента, вказати в ній заряди електродів і напрямок руху електронів та іонів. Розрахувати ЕРС.

Задача ID: 000940
При взаємодії 7 г. двовалентного металу з сіркою утворилося 11 г. сульфіду. Визначте невідомий метал.

Задача ID: 000941
500 г. солі FeCl3 розбавили водою до 1 літра. Визначити молярну концентрацію FeCl3, розрахувати, яку кількість електронних плат розміром 10х10 см теоретично можна потруїти в цьому розчині. Площа витравлювання міді становить 90% від площі електронної плати, товщина міді 40 мкм, щільність міді 8,9 г./см3.

Задача ID: 000942
Визначити кількість молей міді, яка містяться в 100 платах розміром 4х5 см2. Який об’єм 2М розчину FeCl3 потрібен для травлення цих плат. Площа витравлювання 90%, товщина шару міді 50 мкм, щільність міді 8,9 г./см3.

Задача ID: 000943
Який метал можна взяти в якості катода, якщо анодом в гальванічному елементі є нікель? Розберіть роботу гальванічного елементу.

Задача ID: 000944
Який метал можна використовувати в якості анодного покриття для захисту заліза від корозії?

Задача ID: 000945
Скільки AgCl утворюється при взаємодії 60 мл 12,2% розчину HCl (р = 1,06) і AgNO3 масою 36,11 г.?

Задача ID: 000946
Металевий провідник, виготовлений з кадмію, занурили в 0,01 М розчин солі CdSO4. Розрахувати електродний потенціалу електроду. Користуючись таблицею стандартних електродних потенціалів, скласти схему гальванічного елементу, в якому цей електрод є анодом. Для обраного гальванічного елементу записати рівняння електродних процесів і загальне рівняння електрохімічного процесу. Розрахувати величину ЕРС прийнявши електродний потенціал катоду рівний стандартному. Розрахувати стандартну ЕРС?

Задача ID: 000947
Розчин електроліту піддали електролізу при силі струму 2А протягом 1 години. Записати рівняння електродних процесів і рівняння електролізу розчину. Визначити масу і об’єм газу, що виділився на аноді. електроліт Fe(NO3)2.

Задача ID: 000948
Розрахувати молярну концентрацію 20% розчину KOH, щільність розчину 1,19 г./см3.

Задача ID: 000949
Скільки мілілітрів 30% (р = 1,18 г./мл) розчину HNO3 потрібно для приготування 250 мл 0,5M розчину.

Задача ID: 000950
Запишіть рівняння константи рівноваги для реакції: C(тв.) + H2O(газ) = CO(газ) + H2(газ). Визначте змішення рівноваги за умовами а). При збільшенні H2O; б). При зменшенні температури; якщо для прямої реакції ΔH < 0.

Задача ID: 000951
Який об’єм 0,1М розчину Н3РО4 можна приготувати з 75 мл 0,75 н. розчину?

Задача ID: 000952
Розчин невідомої речовини, який не проводить електричний струм, містить 0,2835 г. речовини в 2,565 г. води. Температура початку кристалізації цього розчину Ткр = 272,777 К. Обчислити молярну масу розчиненої речовини. Кріоскопічна константа води 1,86.

Задача ID: 000953
В якому співвідношенні знаходяться між собою температури кипіння 0,01 моляльних водних розчинів гліцерину (С3Н8О3), нітратної кислоти (HNO3) і мурашиної кислоти (НСООН)? Відповідь пояснити. Ебуліоскопічна константа води 0,52.

Задача ID: 000954
Який характер залежності тиску насиченої водяної пари від температури? Чому ця залежність не носить лінійного характеру?

Задача ID: 000955
Написати схему електролізу водного розчину алюміній хлориду.

Задача ID: 000956
Обрати для алюмінію анодне покриття, написати схему микрогальванопари і процеси на аноді і катоді.

Задача ID: 000957
Скільки грам уксусноетілового ефіру можна отримати з оцтової кислоти масою 40 г. і необхідної кількості спирту, якщо практичний вихід складає 90%.

Задача ID: 000958
На омилення 5,6 г. суміші етилових ефірів оцтової та мурашиної кислоти знадобилося 25,6 мл розчину NaOH з масовою часткою 10% (ρ = 1,08 г./мл). Знайти масові частки ефірів в суміші.

Задача ID: 000959
Який об’єм ацетилену (н.у.) знадобиться для отримання бензену об’ємом 0,00018 м3 (p = 800кг\м3).

Задача ID: 000960
Визначити масову частку H2O2 в аптечному розчині гідроген пероксиду, якщо для приготування 500 мл розчину взяли 25 мл аптечного розчину, а на титрування 10 мл приготованого розчину пішло 9,40 мл розчину KMnO4 з молярною концентрацією еквівалента 0,1 моль/л, поправочний коефіцієнт KMnO4 = 1,0203.

Задача ID: 000961
Чому дорівнює питома електропровідність 20% розчину NaOH, який знаходиться між електродами, площею 2 см2, віддаленими одна від одного на відстань 8 см, якщо еквівалентна електропровідність цього розчину дорівнює 55,7 Ом-1*см2*г-екв-1. Щільність розчину при температурі досліду 1,210 г./см3.

Задача ID: 000962
100 г. NaCl розчинили в 10000 л води при 25*С. Цей розчин вважати нескінченно розбавленим. А). Розрахувати еквівалентну електропровідність цього розчину. Б). Розрахувати питому електропровідність розчину. В). Цей розчин наливається в скляну трубу внутрішнім діаметром 4 см, кінці труби закриті електродами, відстань між якими 20 см. Яка сила струму, що протікає через розчин, якщо різниця потенціалів між електродами становить 80В? Використовуйте таблицю Гранична еквівалентна електропровідність іонів (Ом-1*см2*г-екв-1) при 25*С (таблиця надається ст. 2).

Задача ID: 000963
Питома електропровідність 15% розчину KNO3 при 18*С дорівнює 0,208 Ом-1*см-1. Щільність розчину 1,096 г./см3. Обчислити значення еквівалентної електропровідності і ступінь дисоціації KNO3 в розчині. Скористайтеся таблицею Гранична еквівалентна електропровідність іонів (Ом-1*см2*г-екв-1) при 25*С.

Задача ID: 000964
Константа дисоціації масляної кислоти C3H7COOH дорівнює 1,54*10^-5. Визначити ступінь дисоціації водного розчину при розведенні 1024 л/г-екв, концентрацію іонів гідрогену і еквівалентну електропровідність при нескінченному розведенні, якщо питома електропровідність даного розчину дорівнює 4,2*10^-5 Ом-1*см-1.

Задача ID: 000965
Користуючись довідковими даними про еквівалентну електропровідність іонів в нескінченно розведених розчинах (таблиця Гранична еквівалентна електропровідність іонів (Ом-1*см2*г-екв-1) при 25*С), яким буде хід кривої кондуктометрического титрування при взаємодії наступних водних розчинів: 1. AgNO3 + HCl; 2. BaCl2 + H2SO4.

Задача ID: 000966
Як треба змінити концентрацію іонів гідрогену в розчині, щоб рН розчину збільшити на одиницю?

Задача ID: 000967
Що таке іонний добуток води? Чи впливає на його величину зміна температури?

Задача ID: 000968
Наведіть по два приклади солей, що дають у водному розчині: а) лужне середовище; б) кисле середовище; в) нейтральне середовище.

Задача ID: 000969
рН розчину одноосновної кислоти НА дорівнює 3, ступінь її дисоціації 1%. Обчислити молярність розчину цієї кислоти.

Задача ID: 000970
Зобразити графічно криву потенціометричного титрування розчину оцтової кислоти розчином лугу. Яким в цьому випадку буде чисельне значення рН в точці еквівалентності? (Докладне розв’язування з поясненням і з розрахунком потенціалу скляного електроду в процесі титрування та побудовою кривої відповідно до розрахунків, розрахунок потенціалу показовий – титрування 1 л 0,1 розчину оцтової кислоти 1л 0,1 розчином натрій гідроксиду, за цим прикладом можна розрахувати значення потенціалу скляного електрода виходячи з інших даних об’ємів і концентрацій розчинів).

Задача ID: 000971
Яка кількість калій нітрату утвориться, якщо до 11,2 г. калій гідроксиду додали 13 г. нітратної кислоти?

Задача ID: 000972
Для приготування стандартного розчину натрій карбонату взяли наважку 1,3250 г. Na2CO3, розчинили її і розбавили розчин водою в мірній колбі до об’єму 250 мл. Обчислити титр натрій карбонату по хлоридній кислоті.

Задача ID: 000973
Відповідно до рівняння реакції CH3COONa + NaOH = CH4 + Na2CO3 розрахуйте, скільки грам натрій ацетату треба взяти, щоб отримати 5 л метану (н.у.).

Задача ID: 000974
В результаті бродіння глюкози отримано 115 г. етилового спирту. Який об’єм, матиме вуглекислий газ що утворився (н.у.)?

Задача ID: 000975
Скільки грамів KNO2 потрібно для виділення йоду з 10 мл 15% розчину KI (ρ = 1,12), підкисленого розведеною сульфатною кислотою?

Задача ID: 000976
Визначте масову частку О3 в суміші О3 і О2, якщо для спалювання певної речовини потрібно 11,2 л при н.у. суміші О3 і О2 або 61,6 л при н.у. повітря (об’ємна частка кисню в повітрі 20%).

Задача ID: 000977
На гідрування алкіну масою 13,6 г. знадобилося 8,96 л водню. Виведіть формулу алкіну.

Задача ID: 000978
Знайти швидкість реакції моль/(л*хв.) при 40*С, якщо при 20*С через 40 с. концентрація речовини з 0,8 моль/л зменшилася в 2 рази, g = 2.

Задача ID: 000979
Для повної нейтралізації олеуму використали 100%-й натрій гідроксид, в результаті утворився 83,78% розчин. Визначити склад олеуму.

Задача ID: 000980
До насиченого розчину СаСl2 при певній температурі додали СаСl2 і нагріли до повного розчинення і отримали 240 г. 37,5% розчину. Коли температура розчину знизилася до початкової температури, випало 116,8 г. осаду СаСl2*6Н2О. Визначте масу СаСl2 доданого до вихідного розчину.

Задача ID: 000981
Визначити масу кумолу, якщо при отриманий з ацетилену бензен (вихід 80%), з бензену кумол (вихід 75%) з кумолу фенол (вихід 66,7%). Маса фенолу на 60,6 г. менше маси вихідної сполуки.

Задача ID: 000982
Отримання сульфатної кислоти з піриту відбувається в 3 стадії. З виходами продуктів 66,7%, 75% і 80% відповідно. Знайдіть масу олеуму складом H2SO4*0,2SO3, якщо вона менша за масу вихідної речовини на 44 г.

Задача ID: 000983
Олеум повністю нейтралізували 300 г. 56% розчином КОН, в наслідок чого утворився 59,59% розчин. Визначити склад олеуму.

Задача ID: 000984
Визначити масову частку NaH2PO4 в початковій суміші, якщо 0,5 моль суміші NaH2PO4 і Na2HPO4, повністю вступили в реакцію з 80 г. 40% розчином NaOH.

Задача ID: 000985
Наважку мармуру CaCO3 розчиняють в розчині HCl з молярною концентрацією 0,04 моль/л. При повному розчиненні наважки виділилося 0,3 л вуглекислого газу, виміряного при температурі 27*С і тиску 83,1 кПа. Написати рівняння реакції. Визначити, скільки молей вуглекислого газу виділилося, скільки літрів кислоти взято для реакції, яка кінцева молярна концентрація солі.

Задача ID: 000986
У зразку CaI2 загальне число атомів, менше, ніж в 1,00 г. NaCl, але більше, ніж в 1,00 г. AlBr3. Обчисліть область допустимих значень маси зразка CaI2.

Задача ID: 000987
Розчином C(KOH) = 0.002 моль/дм3 була від титрована фосфатна кислота. Яка маса H3PO4 в пробі, якщо на її титрування було витрачено 15 см3 розчину KOH?

Задача ID: 000988
Розрахуйте активну і титруєму лужність сечі з pH 7,8 якщо на титрування 5 мл витрачено 1,5 мл розчину хлоридної кислоти з молярною концентрацією 0,1 моль/л.

Задача ID: 000989
Який об’єм вуглекислого газу н.у. буде потрібно для розчинення 1,8 г. свіже-осадженого CaCO3? Які процеси будуть відбуватися в розчині при додаванні хлоридної кислоти?

Задача ID: 000990
На підставі значень стандартних ентальпій і ентропій утворення речовин визначити можливість реакції відновлення TiO2 карбоном при температурі 1500К.

Задача ID: 000991
Хімічна металізація сріблом, метод розпилення. Частина технології: Хімічний склад і технологія приготування розчинів для хімічної металізації сріблом: Активатор; Відновник; Окислювач. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗВЕНО SMPL № 02-0003-27.03.2010 хімічний склад і технологія приготування розчинів для SMPL (Silver Mirror for Polymer Layer) Розробник: techemy Дата: 27.03.2010 (російська)

Задача ID: 000992
Скільки і яких структурних одиниць міститься в йоді масою 50,8 г.?

Задача ID: 000993
Визначити кількість речовини, відповідне 10,16 г. йоду.

Задача ID: 000994
Який об’єм при н.у. займають 0,2 моль газоподібного йоду?

Задача ID: 000995
Хром реагує з йодом відповідно до рівняння 2Cr + 3I2 = 2CrI3. Який об’єм газоподібного йоду при н.у. буде потрібно для реакції з 11 г. металевого хрому без домішок.

Задача ID: 000996
Які продукти утворюються при електролізі розчину натрій сульфату. Електроди інертні. Запишіть схеми процесів, що протікають на анод і катод і схему сумарного процесу.

Задача ID: 000997
Склад і загальне технологія приготування № 01-0000-10.02.2009 фарба струмопровідна “RESISTPAINT”. (російська)

Задача ID: 000998
В руді міститься 58% манган(IV) оксиду. Який вміст марганцю в руді, якщо в MnO2 воно становить 63,2%.

Задача ID: 000999
Якими будуть масові частки (%) ізотопів неону 20Ne і 22Ne в природному газі, який має середню відносну атомну масу 20,2?

Задача ID: 001000
Обчисліть зміну енергії Гіббса і визначте можливість процесу отримання титану магній термічним способом – відновленням титан(IV) хлориду металевим магнієм при 1000К.

Задача ID: 001001
Визначити масу міді в насиченому розчині CuS об’ємом 200 мл. ПР(CuS) = 4e-16

Задача ID: 001002
Металевий провідник, виготовлений з нікелю, занурений в 0,001 М розчин солі NiCl2. Розрахувати величину щодо електродного потенціалу даного електрода. Користуючись таблицею стандартних електродних потенціалів, скласти схему гальванічного елемента, в якому електрод є анодом. Для обраного гальванічного елемента записати рівняння електродних процесів і рівняння електрохімічного процесу. Розрахувати величину ЕРС, прийнявши електродний потенціал катода, рівний стандартному. Чому дорівнює стандартна ЕРС?

Задача ID: 001003
Скільки кілограмів 60% розчину нітратної кислоти може бути отримано з 1 м3 амоніаку (0*С і 101,3 кПа) при відсутності втрат азоту?

Задача ID: 001004
Розрахувати витрати технічного Na2SO4 з масовою часткою 95% і електролітичного водню (вміст Н2 – 97% (мас.)) На 1 т. технічного Na2S 96%, який утворюється в процесі реакції: Na2SO4 + 4H2 = Na2S + 4H2O На побічні реакції витрачається 2% Na2SO4 і H2 від теоретично необхідної кількості для отримання 1 т. технічного Na2S.

Задача ID: 001005
При тривалому нагріванні зразка деякого фенолу Х масою 1,1 г. з надлишком аміачного розчину Ag2O утворюється 2,16 г. срібла. Кип’ятіння того ж фенолу з “царською горілкою” призводить до утворення жовтої малорозчинної сполуки Y, яка містить Cl 57,7% і C 29,3% (по масі). Додавання 1,23 г. речовини Y до надлишку розчину KI викликає появe коричневого забарвлення, яке зникає при додаванні 4 мл розчину K2SO3 з концентрацією 1,25 моль/л. Нагрівання речовини Y з ціклогекса-1,4-діеном призводить до утворення двох сполук А і В, які є стійкими до дії бромної води. Встановіть структурні формули сполук X і Y, А і В. Напишіть рівняння зазначених реакцій.

Задача ID: 001006
Визначте температуру кипіння розчину, що складається з 20 г. цукру і 330 г. води. Е(H2O) = 0,51.

Задача ID: 001007
Чорнила для написів на ПВХ. Чорнила використовуються працівниками підприємств енергопостачання, авто-електриками, електриками-монтажниками, цеховими електриками для маркування електричних проводів. Напис чорнилом робиться за допомогою чорнильного пера. Після висихання чорнила (10-40 с. В залежності від температури повітря) зроблений напис практично неможливо видалити з поверхні ПВХ ні механічним способом, ні розчинниками. Чорнила стійкі до сонячного світла, вологи, дії парів орг. розчинників (бензин т.п.). Навіть якщо напис на ПВХ був випадково пофарбована фарбою, видаливши фарбу механічним шляхом, чорнильний напис залишиться не пошкодженим (російська).

Задача ID: 001008
Розрахувати ізобарну теплоємність речовини CaCO3 при температурі Т = 740 К і Р=1,013e5 Па.

Задача ID: 001009
Знайдіть кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні 22л водяного газу (один об’єм водню і один об’єм CO), взятого при температурі 20 градусів Цельсія і тиску 98 кПа.

Задача ID: 001010
Скільки мілілітрів води треба додати до 500 мл 0,524 M розчину BaCl2, щоб отримати 0,25 M розчин?

Задача ID: 001011
Для нейтралізації розчину, який містить 2,25 г. кислоти, потрібно 25 мл, 2 н. розчину лугу. Визначити молярну масу еквівалента кислоти.

Задача ID: 001012
На титрування 200,0 мл води виробничого призначення в присутності метилового оранжевого витрачено 10,00 мл розчину HCl з титром 1,760 мг./мл. Розрахуйте тимчасову жорсткість аналізованої води.

Задача ID: 001013
Розрахувати титр розчину ЕДТА (Na2H2Y*2H2O), якщо на титрування розчину, що містить 0,0500 г. СaО, йде 10,00 мл розчину ЕДТА.

Задача ID: 001014
Скільки мл 0,11М розчину NaOH піде на титрування надлишку HCl після взаємодії 0,3 г. суміші, яка має склад 35,5% Na2CO3 і 42,0% NaOH, з 25 мл 0,2400 н. розчину HCl?

Задача ID: 001015
Скласти матеріальний баланс для процесу вилучення Zn2+ з розчину об’ємом 1000 м3, p = 1,10 г./см3, який містить 7% ZnCl2 і 10% NaCl. Осаджують розчином NaOH з Cм = 1 моль/л. р = 1,05 г./см3.

Задача ID: 001016
Розрахуйте масу H2O2 в розчині об’ємом 120 мл, якщо на титрування розчину об’ємом 10,0 мл витрачено 8,12 мл титранту KMnO4 (Ст) = 0,034 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001017
Як зміниться швидкість реакції SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O, якщо: а) збільшити концентрацію сульфур(IV) оксиду в 3 рази; б) збільшити концентрацію гідроген сульфуру в 3 рази; в) збільшити концентрацію сульфур(IV) оксиду і гідроген сульфуру в 3 рази?

Задача ID: 001018
1 л. водного розчину містить 577 г. H2SO4. Щільність розчину 1,335 г./см3. Обчислити масову, мольну частку (%) речовини в розчині, молярну концентрацію, еквівалентну концентрацію і моляльність розчину.

Задача ID: 001019
Визначити концентрацію іонів гідрогену і гідроксид-іонів в розчині, pH якого дорівнює 2,5.

Задача ID: 001020
Гальванічний елемент складається з цинку, зануреного в 0,1M Zn(NO3)2 і гідрогенового електроду з pH = 1. Скласти схему, написати рівняння електродних процесів і обчислити ЕРС елементу. (φ0(Zn2+/Zn) = – 0,76 B)

Задача ID: 001021
Як відбувається корозія цинку, що знаходиться в контакті з кадмієм в нейтральному і кислому середовищі (розчин HCl)? Який метал є катодом, який анодом? Скласти електронні рівняння анодного і катодного процесів. Який склад продуктів корозії? φ0(Zn2+/Zn) = – 0,76 B, φ0(Cd2+/Cd) = -0,40 B.

Задача ID: 001022
Яка маса міді виділиться на катоді при електролізі CuSO4 протягом 1 години. При силі струму 4 А? Скласти електронні рівняння процесів, що відбуваються на електродах (електроди інертні).

Задача ID: 001023
Розрахувати, скільки грамів Ca(HCO3)2 міститься в 1 м3 води, жорсткість якої дорівнює 3 мекв/л.

Задача ID: 001024
Розрахувати зміну ентропії при нагріванні 1,2 моль SO2 від температури Т1 = 175К до Т2 = 285К, при Р = 1,013*10^5 Па, молярна теплота плавлення ΔHпл. = 7,434 Дж/моль і молярна теплота випаровування ΔHвип. = 25,05 Дж/моль. Залежність теплоємності від температури для газоподібного стану Ср = а + Вт + с*/Т^2 взяти з довідника: Ср(тв.) = 11,47 Дж/моль*К, Ср(рід.) = 13,99 Дж/моль*К.

Задача ID: 001025
Скориставшись довідковими таблицями термодинамічних величин визначте напрямок процесу в стандартних умовах при температурі Т = 1230К для хімічної реакції 2FeO(тв.) + H2O(газ.) = Fe2O3(тв.) + H2(газ.) Розрахуйте константу хімічної рівноваги.

Задача ID: 001026
Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні 1250 грам водяної пари від 307*С до 20*С при постійному тиску 1,013*10^5 Па. Якщо питома теплота випаровування води Qвип.(Н2О) = 2260 Дж/г. Залежність істинної теплоємності від температури для пари і рідкого стану виражені рівняннями виду Ср = а + Вт + С’/Т^2 взяти з довідника.

Задача ID: 001027
Визначити еквівалентну масу елемента, якщо при розкладанні 56 г. його оксиду виділилося 11,2 літра кисню (н.у.).

Задача ID: 001028
Розрахувати масу зразка, який містить близько 65% MnO2, щоб після взаємодії з 50,00 мл 0,1 М H2C2O4 (fекв = 1/2) надлишок її відтитрувати 25,00 мл розчину KMnO4 (1,00 мл розчину KMnO4 еквівалентний 1,05 мл розчину H2C2O4).

Задача ID: 001029
Безводний хлорид деякого металу містить 74,7 % хлору. Розрахувати масову частку та молярну концентрацію розчину, який утворився при розчиненні 30 г. гексагідрату цього хлориду в 70 г. H2O (густина розчину 1,04 г./мл).

Задача ID: 001030
При спалюванні 4 органічних сполук утворилася суміш газів, що мають однакову густину за воднем і містять лише CO2 та H2O у мольному співвідношенні 2 : 3. Запропонувати формули речовин, якщо перші дві є газами. Скласти рівняння реакцій взаємодії речовин у рідкому стані з натрієм.

Задача ID: 001031
При прожарюванні суміші, яка містить однакову кількість молів сульфату, нітрату і карбонату двовалентного металу, її маса зменшилась на 23,3 г. Визначити формули трьох вказаних солей і їх масову частку в суміші за умови, що вона не містить сторонніх домішок і загальний вміст у ній металу (як елементу) складає 30%.

Задача ID: 001032
Розрахувати середнє значення константи швидкості реакції каталітичного розкладу гідроген пероксиду у водному розчині та порядок реакції, якщо на титрування проб гідроген пероксиду об’ємом 2 мл було послідовно витрачено наступні об’єми розчину калій перманганату молярної концентрації 0,0015 моль/дм3 (таблиця з даними в умові задачі).

Задача ID: 001035
На завод з виробництва амоніаку, продуктивністю 250 т./добу. надходить азот, залишковий вміст кисню в якому становить 0,8%. Практичні витрати азот-водневої суміші – 3000 м3 (н.у.) для виробництва 1 т. NН3. Визначити добову потребу в повітрі (об’ємні частки азоту і кисню складають 80% і 20%, відповідно), необхідному для одержання азоту.

Задача ID: 001036
Газова суміш, яка містить 7% SO2, 11% O2 і 82% N2, надходить в контактний апарат, де 97% SO2 окислюється до SO3. Визначити склад газової суміші на виході з контактного апарату.

Задача ID: 001041
Обчисліть Кр, Кс реакції дисоціації 2HBr (газ) = H2 (газ) + Br2 (газ) якщо початкова концентрація речовини C0(HBr) = 0,68 моль/л, ступінь дисоціації HBr а = 2,54*10^-2. Визначити напрямок реакції в стандартних умовах при Т = 500К і Р = 1,013*10^5 Па.

Задача ID: 001042
Для хімічної реакції 2SO2 (газ) + O2 (газ) = 2SO3 (газ) залежність константи рівноваги від температури виражена рівнянням lgKp = 10373 / T + 1,22lgT -13,8. Отримайте рівняння температурної залежності для теплового ефекту реакції, зміни вільної енергії Гіббса, ентропії і теплоємності процесу. Розрахуйте значення константи рівноваги і термодинамічних функцій при 700К.

Задача ID: 001043
Константа рівноваги хімічної реакції N2 (газ) + 3H2 (газ) = 2NH3 (газ) при Т = 673К дорівнює Кр = 0,8*10^-5. Обчислити Кс, чи буде відбуватися утворення продуктів реакції при ідеально оборотному процесі, якщо вихідні парціальні тиски речовин в Па рівні PNH3 = 0,9*10^5; PN2 = 0,34*10^5; PH2 = 0,72*10^5?

Задача ID: 001090
Розрахуйте зміну стандартної ентальпії і зміну стандартної ентропії реакції: 6CO2(газ) + 6Н2О(рідина) = С6Н12О6(тв.) + 6О2(газ). Чи можливо самодовільне протікання процесу? Визначте, який з термодинамічних факторів (ентальпійний або ентропійний) є визначальним у зазначеному процесі. Напишіть термохімічне рівняння процесу.

Задача ID: 001091
Для реакції розкладання ацетондікарбонової кислоти СО(СН2СО2Н)3 = СО(СН3)2 + 2СО2 k1 = 2,46e-5 хв.-1 (при Т1 = 273,5К) і k2 = 5,76e-3 хв.-1 ( при Т2 = 313,2К). Обчисліть час, протягом якого реакція відбудеться на 70% при Т3 = 325К.

Задача ID: 001092
Розрахуйте осмолярність і осмотичний тиск в розбавленому розчині кальцій хлориду з ω = 1,2% і р = 1,003 г./мл. Зробіть висновок про поведінку еритроцитів в даному розчині.

Задача ID: 001093
Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту калій сульфіту, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 10,17 мл титранту калій перманганату (c1/Zт) = 0,0950 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001094
Розрахуйте стандартну ентальпію гідрування бензену, користуючись двома наслідками із закону Гесса. Вкажіть тип реакції (екзо або ендотермічна). Напишіть термохімічне рівняння процесу.

Задача ID: 001095
Енергія активації гідролізу сахарози в кислому розчині дорівнює 107 кДж/моль. Присутність ферменту фруктофуранози знижує енергію активації до 40 кДж/моль. У скільки разів зменшиться період напівперетворення при 310 К для каталітичної реакції? Вважати, що предекспотенціальний множник не змінюється.

Задача ID: 001096
Обчисліть температури замерзання і кипіння, а також іонну силу розчину натрій карбонату з концентрацією 0,025 моль/кг і ізотонічним коефіцієнтом 2,80.

Задача ID: 001097
Розрахуйте масову частку в водному розчині літій нітриту, об’ємом 200 мл (щільність розчину 1,119 г./мл), якщо на титрування 15 мл аліквотної частки розчину цієї речовини витрачено 16,21 мл титранту калій перманганату (c1/zT) = 0,099 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001098
Обчисліть, яка з чотирьох стадій хлорування метану до тетрахлорметану характеризується максимальним значенням (за абсолютною величиною) стандартної ентропії?

Задача ID: 001099
Реакція першого порядку проходить на 20% за 25 хвилин при 45*С і на 35% за 5 хвилин при 75*С. Обчисліть енергію активації і температурний коефіцієнт в зазначеному інтервалі температур.

Задача ID: 001100
Водний розчин калій сульфату з масовою часткою 3,5% має осмотичний тиск 1154 кПа при кімнатній температурі. Обчисліть ізотонічний коефіцієнт калій сульфату в розчині з щільністю 1,154 г./мл.

Задача ID: 001101
Розрахуйте масу натрій гідроксиду в розчині об’ємом 150 мл, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 15,0 мл витрачено 10,36 мл титранту сульфатної кислоти (c1/zT) = 0,103 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001102
Розрахуйте температуру, при якій рівно-вірогідні обидва напрямки реакції гідролізу етилацетату. Який з термодинамічних факторів (ентальпійний або ентропійний) є визначальним? Вкажіть тип процесу (екзо- або ендотермічний).

Задача ID: 001103
Реакція першого порядку. За 3 години концентрація реагентів зменшилася на 30% при 298К. Знайдіть енергію активації даної реакції, якщо для досягнення такого результату буде потрібно 45 хв. при температурі 310К.

Задача ID: 001104
Обчисліть активність іонів кальцію в розчині, 600 мл якого містить 2,5 г. кальцій хлориду і 1,5 г. кальцій нітрату.

Задача ID: 001105
Розрахуйте масову частку амоніаку в зразку масою 5,5 г., якщо цей зразок розбавили водою в мірній колбі до 200 мл. На титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 12,17 мл титранту сульфатної кислоти (c1/zT) = 0,075 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001106
Який з термодинамічних факторів (ентальпійний або ентропійний) є визначальним у процесі дегідрування циклогексану? Напишіть термохімічне рівняння процесу.

Задача ID: 001107
Реакція 2 порядку проходить на 20% за 15 хвилин, при 40*С і за 3 хвилини на 15% при 60*С. Обчисліть енергію активації даної реакції, якщо С0 = 0,1 моль/л.

Задача ID: 001108
Знайдіть масу глюкози, яку треба додати до 300 мл води, щоб розчин закипів при 103,5*С.

Задача ID: 001109
Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту натрій карбонату, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 10,17 мл титранту сульфатної кислоти (c1/z Т) = 0,095 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001110
Який з термодинамічних факторів (ентальпійний або ентропійний) є визначальним у процесі відновлення пропаналю. Напишіть термохімічне рівняння процесу. Вкажіть тип процесу (екзо- або ендотермічний).

Задача ID: 001111
Концентрація амілацетату в ході кислотного гідролізу змінювалася таким чином (табличні дані в умові задачі). Визначте: а) порядок кінетичного рівняння; б) період напів-перетворення; в) концентрацію кислоти через 1,5 години. Напишіть кінетичне рівняння.

Задача ID: 001112
Знайдіть активність іонів Ca2+, Cl- в розчині кальцій хлориду об’ємом 500 мл з концентрацією 0,001 моль/л, до якого доданий такий самий об’єм розчину, що містить 0,82 г. натрій ацетату.

Задача ID: 001113
Розрахуйте масову частку NH4Cl в зразку масою 12,5 г. якщо цей зразок розбавили водою в мірній колбі об’ємом до 100 мл. На титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 5,0 мл витрачено 7,34 мл титранту NaOH (c1/zT) = 0,05 моль / л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001114
Розрахуйте стандартну ентальпію реакції відновлення ацетону (рідина) в пропан-2-ол (рідина), користуючись двома наслідками із закону Гесса. Вкажіть тип реакції (екзо або ендотермічна). Напишіть термохімічне рівняння процесу.

Задача ID: 001115
Константа швидкості реакції термічного розкладання етилхлориду на етилен і гідроген хлорид дорівнює 4,14*10^-5 с -1 при 700К. Обчисліть: а) час, за який розкладеться 30% вихідної речовини; б) яка частина (%) розкладеться через 10 хв. після початку реакції; в) енергію активації даної реакції, якщо предекспотенціальний множник дорівнює 1,3*10^10 с-1.

Задача ID: 001116
Визначте масову частку глюкози у водному розчині, якщо температура кипіння цього розчину дорівнює 100,33*С.

Задача ID: 001117
Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту H2S, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 10,17 мл титранту натрій гідроксиду (c1/zТ) = 0,095 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001118
Розрахуйте температуру, при якій рівновірогідні обидва напрямки реакції хлорування метану по першій ступені. Який з термодинамічних факторів (ентальпійний або ентропійний) є визначальним? Вкажіть тип процесу (екзо- або ендотермічний).

Задача ID: 001119
Використовуючи наведену інформацію про реакцію розкладання етану в газовій фазі на етилен і водень в стандартних умовах (табличні дані в умові задачі). Визначте: а) порядок кінетичного рівняння; б) константу рівноваги даного процесу; в) розрахуйте константу швидкості при 1250К, якщо Еа = 83,2 кДж/моль.

Задача ID: 001120
Виведіть молекулярну формулу альтрози, що має склад Cn(H2O)n, якщо відомо, що зниження температури замерзання розчину, що містить 24 г. альтрози в 0,9 кг води 0,276К. Зробіть висновок про поведінку еритроцитів в цьому розчині при 18*С.

Задача ID: 001121
Розрахуйте масу NH4I в розчині об’ємом 100 мл, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 10,15 мл титранту барій гідроксиду (c1/zT) = 0,003 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001122
Чи є процес дегідрування пропану оборотним? Розрахуйте константу рівноваги. Вкажіть тип реакції (екзергонічна або ендергонічна).

Задача ID: 001123
Константа швидкості гідролізу атропіну при 40*С дорівнює 0,316 с-1. У скільки разів знизиться вихідна концентрація атропіну через 12,8 с.? Яким буде період напівперетворення даної реакції? Знайдіть енергію активації реакції гідролізу, якщо при 60*С константа швидкості дорівнює 0,373 с.-1.

Задача ID: 001124
Яка маса сорбіту повинна міститися в 5 л водного розчину, щоб він був ізотонічним до розчину барій хлориду з С(BaCl2) = 0,01 моль/л, ізотонічний коефіцієнт електроліту дорівнює 2,91.

Задача ID: 001125
Розрахуйте масову частку мурашиної кислоти в пробі масою 2,5 г., яка розбавлена водою в мірній колбі до 150 мл, якщо на титрування аліквотної частки розчину цієї речовини об’ємом 10,0 мл витрачено 9,15 мл титранту калій перманганату (c1/zT) = 0,0025 моль/л. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001126
При кімнатній температурі рівноважні концентрації в системі: 2SO2 + O2 = 2SO3 (всі гази) склали С(CO2) = 0,01 моль/л; С(О2) = 0,06 моль/л; С(SO3) = 0,02 моль/л. Яким буде напрям процесу при концентраціях, рівних для всіх речовин по 0,06 моль/л? Ендергонічною або екзергонічною буде дана реакція?

Задача ID: 001127
Час напіввиведення плюмбуму з крові і м’яких тканин при 310К становить 22 доби. Прийнявши, що процес описується кінетичним рівнянням першого порядку, розрахуйте, скільки плюмбуму (у % від вихідного) буде виведено через 10 діб при даній температурі?

Задача ID: 001128
Ізотонічний коефіцієнт калій сульфіту у водному розчині, що містить 1,352 г. солі в 500 мл води, дорівнює 2,87. Розрахуйте температуру замерзання даного розчину. Щільність розчину дорівнює 1,1 г./мл. Знайдіть осмолярність даного розчину при 320К і тиску 840 кПа.

Задача ID: 001129
Розрахуйте масову частку H2SO4 в 120 мл розчину, якщо на титрування 15 мл цього розчину витрачено 17,10 мл титранту NaOH (c1/zT) = 0,05 моль/л. Щільність розчину H2SO4 = 1,174 г./мл. Напишіть: а) схему реакції; б) фактори еквівалентності учасників реакції; в) вираз закону еквівалентів для цієї реакції; г) тип хімічної реакції (метод титрування); д) індикатор для визначення точки еквівалентності (вибір пояснити).

Задача ID: 001130
Обчисліть двома способами (з використанням стандартних ентальпій утворення і стандартних ентальпій згоряння) стандартну ентальпію реакції тримеризациї – отримання бензену (рідина) з ацетилену (газ). Екзо- або ендотермічна реакція?

Задача ID: 001131
Ферум, що потрапив в клітини системи мононуклеарних фагоцитів, або швидко повертається в циркуляцію (період напіввиведення 34 хв.), або відкладається про запас (період напіввиведення 7 діб). Процеси протікають по рівнянню першого порядку при температурі 310К. Обчисліть константи швидкості обох процесів при даній температурі і приведіть їх значення до однакових одиниць виміру. Розрахуйте, яку кількість феруму (у % від вихідного) буде повернуто в циркуляцію через 5 діб при даній температурі?

Задача ID: 001132
Суміш камфори і сечовини плавиться при температурі 171,55*С. Температура плавлення камфори 178,40*С (К = 40К*кг/моль). Розрахуйте масову частку сечовини в суміші.

Задача ID: 001168
Наведіть приклад буферної системи, здатної підтримувати рН в діапазоні 7-8. Розрахуйте рН цієї буферної системи, якщо співвідношення компонентів по концентрації дорівнює 3. Запропонуйте спосіб приготування такої буферної системи.

Задача ID: 001169
Розрахуйте масу іонів барію, що знаходяться в 800 мл насиченого розчину барій фосфату.

Задача ID: 001170
Наведіть приклади, окисно-відновних систем діючих в умовах організму в нормальному стані (не менше 2-х). Чи можна в стандартних умовах для організму окислити малат до оксалоацетату за допомогою кисню в кислому середовищі? Обґрунтуйте відповідь.

Задача ID: 001171
Сформулюйте правило Дюкло-Траубе. Оцініть, у скільки разів поверхнева активність гексанолу більше поверхневої активності етанолу в розведених розчинах однакової концентрації.

Задача ID: 001172
Вкажіть, яка з наведених кислот має максимальне значення ступені дисоціації: мурашина, гідроген фторидна, гідроген ціанідна, оцтова (при концентраціях кислот 0,1 моль/л). Відповідь поясніть. Розрахуйте рН розчину обраної кислоти.

Задача ID: 001173
Наведіть приклади двох конкуруючих гетерогенних процесів за загальний катіон. Вкажіть конкуруючі частинки, який процес переважає. Відповідь поясніть. Наведіть вираз константи розчинності для сполуки яка утворилася.

Задача ID: 001174
Наведіть приклад окисно-відновної системи II-типу. Розрахуйте значення окисно-відновного потенціалу системи, що містить окислену і відновлену форми в співвідношенні 2/3 і при рН=7 (Т=310К).

Задача ID: 001175
Наведіть приклади моно- бі- і полідентатних лігандів. Відповідь поясніть.

Задача ID: 001176
В якому співвідношенні концентрацій натрій дигідрофосфату і натрій гідроксиду утворюється буферна система 1 : 1, 10 : 1, 1 : 2? Напишіть рівняння реакцій, розрахуйте рН отриманих розчинів.

Задача ID: 001177
Розчинність нікол(II) оксалату дорівнює 3 мг./л. Обчисліть константу розчинності цієї речовини.

Задача ID: 001178
Який з комплексів манган(II) з біолігандами буде найбільш стійким: а) гліцин; б) цистеїн; в) гліцілгліцин; г) лізин? Відповідь обґрунтуйте.

Задача ID: 001179
Яким буде співвідношення концентрацій окисленої і відновленої форм в окисно-відновній системі Sn4+/Sn2+ при 298К, якщо значення окисно-відновного потенціалу даної системи дорівнює 0,4В?

Задача ID: 001180
Порівняйте два типи стійкості дисперсних систем. Якими діями можна порушити стійкість? Коагулююча здатність іонів магнію по відношенню до золю аурум(ІІІ) сульфіду 1,42 л/моль. Який об’єм розчину магній хлориду з См = 0,02 моль/л потрібен для коагуляції золю об’ємом 1 літр?

Задача ID: 001181
У двох колбах міститься по 10 мл розчину оцтової кислоти См = 0,1 моль/л. У кожну колбу додано розчин КОН См = 0,05 моль/л таких об’мів: а) 15 мл; б) 20 мл. Який з розчинів що утворилися буде буферним? Відповідь підтвердьте розрахунками.

Задача ID: 001182
В якому об’ємі насиченого розчину арґентум ціаніду знаходяться іони арґентуму масою 0,6 г.?

Задача ID: 001183
Який з іонів цинку або магнію утворює більш міцне з’єднання з проліном (за однакових умов)? У скільки разів концентрація одного з іонів буде більше?

Задача ID: 001184
Які фактори впливають на величину окисно-відновного потенціалу? Чи відбудеться реакція: CuS + H2O2 + HCl = CuCl2 + S + H2O? Відповідь обґрунтуйте.

Задача ID: 001185
Який мінімальний об’єм розчину калій дихромату 0,01 моль/л потрібно взяти для коагуляції гідрозолю ферум(ІІІ) гідроксиду об’ємом 1 л, якщо поріг коагуляції цього золю дихромат-іоном дорівнює 0,06 ммоль/л?

Задача ID: 001186
До розчину, що містить амоній хлорид масою 5,30 г. додали 30 мл розчину натрій гідроксиду концентрація якого 0,06 моль/л. Обчисліть рН отриманого розчину.

Задача ID: 001187
Вкажіть умови розчинення осаду TlCl. Якої концентрації іонів талію потрібно досягти, щоб з розчину калій хлориду з концентрацією 0,006 моль/л випав осад хлориду талію?

Задача ID: 001188
Розрахуйте окисно-відновний потенціал системи Co(OH)3 / Co(OH)2, якщо активність окисленої форми в два рази більше активності відновленої форми (Т=291К).

Задача ID: 001189
Що таке адсорбент і адсорбція? Наведіть приклади (не менше 2). До розчину оцтової кислоти об’ємом 50 мл з См = 0,1 моль/л додали активоване вугілля масою 2 г. Після досягнення адсорбційної рівноваги на титрування фільтрату об’ємом 10 мл затрачено титрант об’ємом 15 мл См(КОН) = 0,05 моль/л. Розрахуйте величину адсорбції кислоти.

Задача ID: 001190
До яких дисперсним системам відносять туман і дим: а) за розміром частинок дисперсної фази; б) за агрегатним станом дисперсної фази і дисперсного середовища? Відповідь обґрунтуйте. Визначте ступінь дисперсності системи із середнім діаметром сферичних частинок 2,5е-4 м. Яка це дисперсна система?

Задача ID: 001191
Наведіть систему, що складається зі слабкої кислоти і надлишку гідроксиду, здатну підтримувати рН в діапазоні 4-5. Розрахуйте рН цієї буферної системи, якщо співвідношення концентрацій компонентів дорівнює 2.

Задача ID: 001192
Маємо малорозчинні сульфати BaSO4, CaSO4, Ag2SO4. Для найменш розчинного з них розрахуйте концентрацію сульфат-іонів в насиченому розчині.

Задача ID: 001193
При додаванні, яких реагентів до розчину, який містить іони Fe3+ і Ni2+ спостерігатиметься спільна лігандообмінна рівновага? Поясніть. Напишіть рівняння реакції і вираз константи рівноваги для обраного випадку.

Задача ID: 001194
Наведіть приклад окисно-відновної системи другого типу. При якому значенні рН окисно-відновний потенціал системи, що містить в еквімолярних співвідношеннях окислену і відновлену форми, дорівнює 0 при 298К?

Задача ID: 001195
Що таке поверхневі явища? Зі збільшенням концентрації розчину ізомасляної кислоти з 0,125 моль/л до 0,250 моль/л її поверхневий натяг знизився з 55,1 мН/м до 47,8 мН/м, а у розчині ізовалеріанової кислоти, з 43,2 мН/м до 35,0 мН/м. Порівняйте величини адсорбції речовин в даному інтервалі концентрацій при Т=293К.

Задача ID: 001196
Які електрокінетичні явища спостерігаються в золях? При електрофорезі частки золю арґентум броміду, отримані шляхом змішування рівних об’ємів розчинів калій броміду з См = 0,002 моль/л і арґентум нітрату, переміщуються до аноду. В якому діапазоні знаходиться значення концентрації розчину арґентум нітрату? Напишіть схему будови міцели цього золю з поясненням.

Задача ID: 001197
Вкажіть, яка з наведених кислот має максимальне значення константи іонізації: мурашина, щавлева, гідроген ціанідна, оцтова? Поясніть. Розрахуйте рН розчину обраної кислоти.

Задача ID: 001198
Що називають константою стійкості комплексу? Як пов’язані між собою константи стійкості і нестійкості? Назвіть комплексну сполуку (NH4)2[Pb(CH3COO)4]. Вкажіть його комплексоутворювач, ліганди, зовнішню і внутрішню сфери. Напишіть рівняння дисоціації.

Задача ID: 001199
Наведіть приклади двох конкуруючих гетерогенних процесів за загальний аніон. Вкажіть конкуруючі частинки. Який процес виграє конкуренцію. Поясніть.

Задача ID: 001200
Наведіть приклад окисно-відновної системи першого типу. Розрахуйте значення окисно-відновного потенціалу цієї системи при температурі фізіологічної норми, якщо співвідношення концентрацій окисленої і відновленої форм одно 3 : 2.

Задача ID: 001201
Розчин алюміній хлориду додали до осаду алюміній гідроксиду, щоб сталася адсорбційна пептизація. Напишіть можливі формули міцел. Порівняйте коагулюючу здатність електролітів K2SO4 і CaCl2 для отриманих золів.

Задача ID: 001202
Від яких факторів залежить коагулююча здатність електроліту? Коагуляція золю аурум(ІІІ) сульфіду об’ємом 50 мл наступила при додаванні розчину хром(ІІІ) сульфату об’ємом 1,0 мл з См = 0,02 моль/л. Обчисліть коагулюючи здатність сульфат-іонів по відношенню до цього золю.

Задача ID: 001204
Природа зв’язку карбон-галоген (енергія, довжина, реакційна здатність). Записати всі ізомери C4H9Br і назвати їх за номенклатурою ІЮПАК

Задача ID: 001205
Визначте об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21%, який необхідний для спалювання 40 л суміші метану і пропану, відносна густина за воднем якої становить 13,25

Задача ID: 001206
В результаті сплавлення 24 г. натрієвої солі насиченої моно карбонової кислоти з їдким натром, взятим у надлишку, виділилось 3858 мл (н.у.) газу, що становить 79% від теоретичного виходу. Обчисліть масу утвореного газу

Задача ID: 001207
Вирахувати очікуване співвідношення продуктів реакції моно хлорування ізопентану у відсотках, якщо відомо, що відносна реакційна здатність третинних, вторинних і первинних атомів гідрогену до заміщення хлором складає 5 : 4 : 1.

Задача ID: 001208
Масова частка карбону у вуглеводні складає 83,33%. Густина пари речовини за воднем дорівнює 36. Визначте формулу вуглеводню, напишіть структурні формули всіх його ізомерів та назвіть їх за номенклатурою ІЮПАК.

Задача ID: 001209
При спалюванні деякої маси речовини, до складу якої входить карбон, гідроген і хлор, було одержано 0,44 г. карбон(IV) оксиду і 0,18 г. води. З хлору, що містився в даній масі речовини, після перетворення його в хлорид-йон, одержано 2,86 г. арґентум хлориду. Визначте формулу речовини.

Задача ID: 001210
Газова суміш складається з пропану й бутану. При спалюванні 100,8 см3 цієї суміші, одержано 336 см3 карбон(IV) оксиду. Обчисліть склад суміші (у відсотках за об’ємом).

Задача ID: 001211
Синтез калій діціаноаурату(І) K[Au(CN)2]: методика, рівняння хімічних реакцій та розрахунки. Маса золота 10 грам.

Задача ID: 001212
У лабораторних умовах основну сіль CuCO3*Cu(OH)2 одержують взаємодією купрум(ІІ) сульфату і соди: 2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = CuCO3*Cu(OH)2 + 2Na2SO4 + CO2. Визначте масу соди, що прореагувала з утворенням 10 г. основної солі.

Задача ID: 001213
Який об’єм займе 1 кг повітря при 17*С і тиску 101,33 кПа?

Задача ID: 001214
Визначити молярну масу еквівалента лугу, якщо на нейтралізацію 0,728 г. його витрачено 0,535 г. нітратної кислоти HNO3.

Задача ID: 001215
Скільки солей можна одержати при взаємодії алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою? Скласти рівняння реакцій утворення відповідних солей.

Задача ID: 001216
Визначити об’єм (н.у.) і масу кисню, необхідного для реакції 2ZnS(т) + 3O2(г) = 2ZnO(т) + 2SO2(г), ∆H0P = -888 кДж, якщо при цьому виділяється 500 кДж теплоти.

Задача ID: 001217
Визначити теплоту утворення вуглекислого газу CO2(г), виходячи з термохімічних рівнянь: H2(г) + 0,5O2(г) = H2O(р), ∆H = -285,84 кДж; CH4(г) + 2O2(г) = 2H2O(р) + CO2(г), ∆H = -890,31 кДж; C(к) + 2H2(г) = CH4(г), ∆H = -74,68 кДж.

Задача ID: 001218
Визначити тепловий ефект реакції за відомими величинами стандартних теплот утворення вихідних речовин та продуктів реакції: 2H2O2(р) = O2(г) + 2H2O(р).

Задача ID: 001219
Визначити ∆G утворення C2H4(г), виходячи з рівняння реакції його окиснення: C2H4(г) + 3O2(г) = 2CO2(г) + 2H2O(р); ∆Gp = -1331.88 кДж.

Задача ID: 001220
У скільки разів зросте швидкість реакції CO2(г) + H2(г) = H2O(г) + CO(г), якщо концентрації вихідних речовин збільшити у 4 рази?

Задача ID: 001221
Як зміниться швидкість реакції, якщо температуру в системі знизити від 80*С до 40*С? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2.

Задача ID: 001222
При деякій температурі константа рівноваги системи N2 + O2 = 2NO дорівнює 0,0200. Визначити рівноважні концентрації усіх компонентів системи, якщо вихідні концентрації азоту і кисню однакові і становлять 1 моль/л.

Задача ID: 001223
Яка маса Na2CO3 міститься в 200 мл 0,5 н. розчину?

Задача ID: 001224
При розчиненні 15 г. хлороформу в 400 г. діетилового ефіру (етеру) температура кипіння підвищилась на 0,665*С. Визначити молярну масу хлороформу. Ебуліоскопічна стала етеру 2,12*С*кг/моль.

Задача ID: 001225
Визначте масу Na2SO4*10H2O в розчині масою 300 г. з масовою часткою Na2SO4 14,2%.

Задача ID: 001226
Обчисліть масову частку CaSO4 в розчині, який утворився розчиненням 34,4 г. CaSO4*2H2O в 300 г. H2O.

Задача ID: 001851
Чому дорівнює енергія активації хімічної реакції, якщо при підвищенні температури від 290К до 300К швидкість реакції зросте у 2 рази?

Задача ID: 001852
Чому дорівнює теплота утворення FeS, якщо при сполученні 2,1 г заліза з сіркою виділиться 3,75 кДж теплоти?

Задача ID: 001853
До 2 мл крові додали 0,7 мл 0,05 н. HCl. При цьому pH крові змінилось з 7,4 до 7,04. Розрахуйте буферну ємність крові за кислотою в ммоль/л.

Задача ID: 001854
Обчисліть переміщення (мм) частинок золю при електрофорезі за 10 хв., якщо дзета-потенціал дорівнює 42 мВ, зовнішня ЕРС 240 В, відстань між електродами 30 см, діелектрична стала середовища 81, в’язкість 10-3 н.с./м2.

Задача ID: 001855
Суміш гідридів натрію та магнію повністю прореагувала з водою. Маса розчину після реакції була на 1,75 г менше ніж маса води та гідридів у сумі. Визначте масу кожного із гідридів.
Коментар до задачі. Дана задача олімпіадного рівня складності. Посилання на подібну задачу, для розв’язання якої використовується нший спосіб роз’вязання і яку можна розв’язати більш просим способом, наведеним в цій задачі, ви знайдете в файлі.

Задача ID: 001857
Розрахуйте ентальпію згоряння метану, етану, пропану, бутану та їх суміші, яка відповідає складу природного газу: метан (96,5%), етан (1,56%), пропан (0,44%), бутан (0,15%). Скільки теплоти виділиться при згорянні 1м3 кожного з газів і 1м3 природного газу?

Задача ID: 001858
Приготування концентрату рідких добрив з розчинних солей макроелементів (NPK) та мікроелементів.

Задача ID: 001860
Суміш масою 6,881 г, що містила магній хлорид та натрій хлорид, розчинили у достатньому об’ємі води і розбавили до загального об’єму 500 мл. До 50 мл цього розчину додали розчин арґентум нітрату, в результаті чого утворилось 0,5923 г осаду. До іншої порції об’ємом 50 мл додали розчин натрій гідрогенортофосфату у присутності амоній хлориду та амоній гідроксиду. Осад, що утворився, відфільтрували та прожарили при температурі 1000*С, маса отриманого залишку становила 0,1796 г. Обчисліть масові частки MgCl2 та NaCl у суміші.

Задача ID: 001861
Суміш двох газів масою 3,44 г при пропусканні через надлишок амоніачного розчину арґентум оксиду дає осад масою 44,16 г. При нагріванні у присутності NaOH вказані гази реагують між собою, а утворений продукт використовується для синтезу бут-1,3-дієну (у декілька стадій). Встановіть якісний та кількісний склад початкової суміші газів. Наведіть рівняння реакцій, вказаних у завданні.

Задача ID: 001862
Нітрат деякого металічного елементу масою 8,5 г при нагрівання дає 1,69 л газової суміші (н.у.), що має відносну густину за повітрям 1,425. Встановіть формулу нітрату.

Задача ID: 001863
Обчисліть масу натрій стеарату що утворюється під час лужного гідролізу гліцерол тристеарату масою 1780 грам.

Задача ID: 001864
У результаті обробки водою суміші 11,6 г фосфіду алюмінію і сульфіду іншого елементу III групи, в якій їх масові частки рівні, утворився осад масою 7,8 г і виділилось 5,43 л газової суміші (н.у.) з густиною за гелієм 8,5. Встановіть, який елемент входить до складу сульфіду.

Задача ID: 001865
За результатами хімічного аналізу вміст деяких йонів у природному джерелі такий: Ca2+ = 100 мг/л; Mg2+ = 24 мг/л; HCO3- = 488 мг/л. Обчисліть масу осаду, який виділиться при кип’ятінні 0,5 літрів води цього джерела.

Задача ID: 001866
Який об’єм водню (н.у) виділиться у процесі взаємодії цинку масою 130 г з хлоридною кислотою?

Задача ID: 001867
Яка кількість речовини і маса купрум(II) оксиду прореагує з сульфатною кислотою, якщо утвориться купрум(II) сульфат, маса якого 40 г?

Задача ID: 001868
Яку масу оксиду можна добути в результаті розкладу купрум(II) гідроксиду масою 9,8 г?

Задача ID: 001869
Визначте масу амінооцтової кислоти, яку необхідно розчинити у 200 мл води, щоб виготовити розчин з масовою часткою цієї сполуки 33,4%

Задача ID: 001870
Який об’єм суміші озону і кисню (н.у.), об’ємна частка озону в якій становить 20%, витратиться на спалювання 50 л газової суміші, що містить метан, етан та етен, об’єми яких відносяться відповідно як 2:1:2?

Задача ID: 001871
Константа швидкості реакції інверсії тростинного цукру при 25*С дорівнює 9,67*10:-3, а при 40*С – 73,4*10^-3. Знайти енергію активації даної реакції.

Задача ID: 001872
Хімічна рівновага реакції COCl2 ↔ CO + Cl2 встановилася при концентраціях реагуючих речовин (моль/дм3): [COCl2]p = 10, [CO]p = 2, [Cl2]p = 4. У рівноважну систему додали Cl2 у кількості 4 моль/дм3. Визначити нові рівноважні концентрації реагуючих речовин після зміщення рівноваги.

Задача ID: 001873
В наслідок термічного розкладу гідроксиду тривалентного металу утворилося 61.2 г оксиду металу і 32.4 г води. Напишіть формулу гідроксиду.

Задача ID: 001874
Суміш ферум(ІІІ) гідроксиду і натрій гідроксиду масою 428 г тривалий час нагрівали, внаслідок чого маса суміші зменшилася на 21.6 г. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в суміші.

Задача ID: 001875
Співвідношення атомів металів нікелю і алюмінію у одному з їх сплавів складає 1 : 10. Обчисліть відсотковий вміст нікелю в сплаві. Складіть рівняння реакції взаємодії даного сплаву з розчином лугу.

Задача ID: 001876
Для повного виділення цинку з 1,1250 г цинкової руди після відповідної обробки необхідно 9,5 хв при силі струму 1,1 а. Визначити відсотковий вміст оксиду цинку в руді.

Задача ID: 001877
При взаємодії 0,5 л 5% розчину (густина 0,75 г/мл) одноатомного спирту невідомої будови в діетиловому етері з металічним натрієм виділилось 3,36 л газу (н.у.). Запропонуйте можливі структурні формули спирту.

Задача ID: 001878
При спалюванні альдегіду масою 0,975 г утворився карбон (IV) оксид, який прореагував з 16,4 мл 20%-ного розчину натрій гідроксиду (густина 1,22 г/мл) з утворенням середньої солі. Визначте формулу спаленого альдегіду. Скільки ізомерних альдегідів можуть відповідати цій формулі? Написати їх структурні формули.

Задача ID: 001879
З 300 г етену одержали 460 г етанолу розрахувати масову частку домішок у етені.

Задача ID: 001880
У результаті окиснення сульфур(IV) оксиду киснем одержали сульфур(VI) оксид масою 12,80 г. Який об’єм кисню (н.у.) витратили на окиснення.

Задача ID: 001881
До 200 г 40 %-го розчину етанолу додали ще 400 г цього спирту обчислити масову частку спирту в утвореному розчині.

Задача ID: 001883
Обчисліть масу ферум(III) хлориду, який можна добути в результаті таких перетворень: ферум(III) гідроксид – ферум(III) оксид – ферум(III) хлорид, якщо ферум(III) гідроксид узято масою 21,4 г.

Задача ID: 001884
Гідрозоль AgI одержано шляхом змішування рівних об’ємів 0,008 н. KI та 0,01 н. AgNO3. Який з двох електролітів MgSO4 чи K3[Fe(CN)6], буде мати більший поріг коагуляції для даного гідрозолю? Написати формулу міцели золю.

Задача ID: 001885
Напишіть схему будови міцели барій сульфату, одержаного змішуванням 0,2 л 0,0001 н. розчину BaCl2 з таким же об’ємом 0,001 н. розчином Na2SO4.

Задача ID: 001886
Обчисліть масу етанолу, що необхідно піддати дегідратації для одержання етену об’ємом 56 л (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 80%.

Задача ID: 001887
Відносна густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2.25. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо відомо, що він належить до гомологічного ряду метану.

Задача ID: 001888
Обчисліть, який об’єм етину (н.у.) можна добути із вапняку масою 5 т, масова частка некарбонатних домішок у якому дорівнює 20%.

Задача ID: 001889
Ацетиленовий вуглеводень масою 10.8 г може вступити у взаємодію з 8.96 л (н.у.) хлороводню. Визначте формулу невідомої сполуки.

Задача ID: 001890
На згоряння суміші метану з етеном об’ємом 60 л витратили кисень об’ємом 140 л. Обчисліть об’єми метану та етену в суміші, якщо об’єми газів виміряне за однакових умов. Розв’язання задачі потребує встановлення відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.

Задача ID: 001891
Змішали два розчини з однаковими масами: хлоридну кислоту та розчин калій гідроксиду, у яких масові частки обох реагентів також однакові. Визначте, яке середовище (кисле чи лужне) буде в розчині після зливання двох реактивів.

Задача ID: 001892
До розчину натрій хлориду масою 100 г з масовою часткою солі 2% долили розчин арґентум(I) нітрату такої самої маси з масовою часткою солі 1%. Обчисліть масу осаду що утвориться.

Задача ID: 001893
Водний розчин, одержаний розчиненням 0.005 кг глюкози (Mr = 180 а.о.м.) у 0.095 кг води, є ізотонічним по відношенню до плазми крові. Визначити масову частку, молярну та моляльну концентрацію глюкози в розчині.

Задача ID: 001894
В 160 г 20% розчину сульфатної кислоти внесли 32 г сульфур(VI) оксиду. Розрахуйте масову частку речовини в отриманому розчині.

Задача ID: 001895
Суміш етилену, ацетилену, водню, яка має густину 0,478 г/л, після пропускання над платиновим каталізатором збільшує свою густину до 1,032 г/л (густина газів приведена за нормальних умов). Визначити склад вихідної суміші у відсотках за об’ємом.

Задача ID: 001896
У розчин, що містить 8 г купрум(ІІ) сульфату, помістили кадмієву пластинку. Після повного витіснення міді маса пластинки зменшилась на 10%. Визначте початкову масу пластинки (г).

Задача ID: 001897
У розчин, що містить 120 г купрум(ІІ) хлориду, помістили нікелеву пластинку. Через деякий час маса її змінилася на 2,5 г. Визначте масову частку купруму, що виділився, від загальної маси купруму в купрум(ІІ) хлориді, у відсотках.

Задача ID: 001898
Яку масу 30% розчину нітратної кислоти треба додати до 250 г 5% розчину цієї ж кислоти, щоб отримати 25% розчин HNO3?

Задача ID: 001899
При якій температурі осмотичний тиск розчину, що містить в 1 л 45 г глюкози C6H12O6 досягне 6 атм?

Задача ID: 001900
Розрахувати ступінь дисоціації купрум(ІІ) гідроксиду в 0,01М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 3,4*10-7.

Задача ID: 001901
Ізотонічний коефіцієнт 1 молярного розчину HNO3 дорівнює 1,03. Скільки розчинених частинок міститься в 10-3 л цього розчину?

Задача ID: 001902
Розрахувати добуток розчинності BaCO3 при 25*С, якщо розчинність солі при даній температурі дорівнює 1,5*10-4 моль/л.

Задача ID: 001903
При спалюванні суміші бензолу з аніліном утворилося 31,36 л газу, при пропусканні якого крізь надлишок розчину калій гідроксиду не поглинулось 2,24 л газу (н.у.). Знайдіть масову частку аніліну в суміші.

Задача ID: 001904
Зразок дволанцюгової ДНК, нанесений на сітку при 20*С і проаналізований з допомогою електронного мікроскопа, має вигляд нитки. Інший зразок цієї ж ДНК, попередньо витриманий при 60*С протягом 30 хв., при електронній мікроскопії виглядає як нитка з «очками», які певним чином розподілені по її довжині. Як можна пояснити такий результат? Яку корисну інформацію можна одержати із цього спостереження?

Задача ID: 001905
Обчисліть середню довжину всієї ДНК клітини у вигляді подвійної спіралі, якщо кількість нуклеотидних пар в ній становить: а) ссавці – 5500 млн, б) амфібії – 6500 млн, в) риби і птахи – 2000 млн, г) ракоподібні – 2800 млн, д) гриби – 20 млн, е) бактерії 2 млн. Яким чином ДНК клітини людини уміщується в ядрі, діаметр якого становить біля 5 мкм?

Задача ID: 001906
Обчисліть масу ДНК, яка у вигляді подвійної спіралі має довжину 384000 км (відстань від Землі до місяця). Кожна тисяча нуклеотидних пар ДНК важить 1*10^-18 г. Для порівняння цікаво відзначити, що в організмі людини міститься біля 0,5 г ДНК.

Задача ID: 001907
Молекулярна маса ДНК бактеріофага Т2 рівна 130*10^6. Голівка фага має довжину 100 нм. Визначте довжину ДНК у вигляді подвійної спіралі. В скільки разів зменшуються лінійні розміри молекули ДНК у третинній структурі?

Задача ID: 001908
Синтезуйте синтетичний замінник крові – полі-N-вінілпіролідон за схемою: фуран-2-альдегід -(250*С; -CO)- A -(+4H; kat)- Б -(+4NH3; Al2O3)- В -(O)- Г -(HCCH)- N-вініл-2-піролідон – полі-N-вінілпіролідон.

Задача ID: 001909
Визначте структуру вуглеводню Е, який утворився внаслідок перетворень: бензен -(Br2)- А -(Mg; абс. етер)- Б -((CH3)2CO)- В -(HCl/-H2O)- г -(H2SO4/-H2O)- д -(H2; Pt)- Е.

Задача ID: 001910
Суміш пари метилового і етилового спиртів пропущена над 50 г купрум (ІІ) оксиду. Продукти реакції кількісно поглинуті 80 мл води. При цьому утворилось 100 г розчину, з якого після нагрівання з підкисленим розчином калій перманганату одержали 12 г органічної кислоти. Визначити кількісний склад суміші спиртів, якщо речовина, що залишилась в аналітичній трубці, частково розчинилась в розведеній сульфатній кислоті.

Задача ID: 001911
Внаслідок обробки 100 г препарату целюлози періодатом (NaIO4) утворилося 1 ммоль мурашиної кислоти. Розрахуйте середню кількість залишків глюкози в молекулах целюлози в препараті, якщо відомо, що під час окиснення молекули целюлози періодатом з її кінцевих залишків утворюється: з відновлюючого 2 моль, а з невідновлюючого 1 моль мурашиної кислоти. При дії періодату на проміжні ланки молекули відбувається розщеплення в них зв’язку між другим і третім атомами карбону, але мурашина кислота не утворюється.

Задача ID: 001912
На титрування 0,0502 г (MgCO3)4*Mg(OH)2*5H2O, після відповідної підготовки, витрачено 9,98 мл 0,05 М розчину натрію едетату (К = 1,0000). Розрахуйте масову частку магній оксиду у препараті, %.

Задача ID: 001913
Розрахуйте кількісний вміст та оцініть якість етинілестрадіолу, якщо на титрування наважки масою 0,2033 г пішло 6,7 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду (К = 0,9900). 1 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду відповідає 0,029641г етинілестрадіола, якого в препараті має бути не менше 98,0%.

Задача ID: 001914
На аналіз одержано таблетки апрофену по 0,025 г; середня маса 0,15 г. Наважку розтертої маси таблеток 0,6014 г титрували після розчинення у воді 0,05М розчином NaOH (К=1,0008); витрачено 5,45 мл 0,05М розчину NaOH. Вміст апрофену у перерахунку на середню масу однієї таблетки складає, г: а) 0,0246; 6) 0,0225; в) 0,0275; г) 0,0263.

Задача ID: 001915
На аналіз одержано порошки складу: метіоніну 0,15 г, глюкози 0,3 г. На титрування 0,2000 г порошкової суміші експрес-методом за Серенсеном витрачено 4,45 мл 0,1 М розчину NaOH (К = 1,0005). Розрахуйте масу метіоніну.

Задача ID: 001916
Кількість Fe3+ в розчині визначали шляхом кількісного відновлення до Fe2+ на платиновому електроді. Після пропускання струму в кулонометрі, вімкненому послідовно з робочою коміркою, утворилось 39,3 мл водню та кисню (температура 23*С, тиск 765 мм рт. ст.). Розрахуйте масу Fe2(SO4)3 в розчині.

Задача ID: 001917
Носій на колонці Сефадекс G-75. Який з купрум зв’язуючих протеїнів має більшу молекулярну масу, що виходить у фракціях 60 – 80, чи 120? Яка природа зв’язку купруму з протеїном, які його ліганди згідно правила Пірсона?

Задача ID: 001918
Маємо чистий тригліцерид з числом омилення 198 і йодним числом 59.7. Яка його молекулярна маса? Яка середня довжина ланцюга жирних кислот? Скільки подвійних зв’язків міститься в молекулі тригліцериду?

Задача ID: 001919
Обчисліть скільки мл аніліну (ρ = 1,002 г/мл), HBF4 (ω% = 40%, ρ = 1,84 г/мл) і грам NaNO2 необхідно для одержання 0,1 моль тетрафлуороборату фенілдіазонію. Вважати, що вихід його кількісний. При діазотуванні співвідношення в молях анілін, натрій нітрит і HBF4 складає 1 : 1 : 2,5. Одержану сіль розклали в умовах реакції Шимана і одержали 8,5 г флуоробензолу. Вирухувати його практичний вихід.

Задача ID: 001920
Два зразки ДНК відрізняються вмістом основ. Перший містить 15% тиміну, а другий – 22%. Які відмінності в електронних фотографій можна очікувати для цих двох зразків, витриманих попередньо 30 хв. при 60*С?

Задача ID: 001921
Обчисліть кислотне число олії, якщо маса наважки становить 0,2521 г, а на титрування витрачено 1,2 мл 0,1 М розчину калій гідроксиду. Запишіть рівняння реакції, яка проводиться при визначенні. Які ознаки цієї реакції?

Задача ID: 001922
Обчисліть молярне співвідношення ліпідів та протеїнів в мембрані, що містить 40% ліпідів і 60% протеїнів за масою, якщо середня молярна маса ліпідів – 800, а протеїнів – 50000 г/моль. Чи є коректними порівняння мембрани з ліпідним морем, в якому плавають білкові айсберги?

Задача ID: 001923
Обчисліть коефіцієнт упакування (зменшення лінійних розмірів) подвійної спіралі ДНК а) яка знаходиться в одній нуклеосомі (біля 200 нуклеотидних пар), якщо діаметр нуклеосоми становить близько 10-11 нм, б) всієї ДНК в клітині людини (1,8 м), якщо діаметр клітинного ядра – близько 5 мкм. Завдяки яким факторам досягається така ступінь компактності?

Задача ID: 001924
До деякої кількості натрію додали 5,1 мл свіжоприготовленого розчину оцтової кислоти в етиловому спирті. Після закінчення реакції суміш розвели рівним об’ємом води і одержаний розчин упарили до сухого залишку. При прожарюванні сухого залишку виділилось 0,56 л газу (н.у.), а маса його стала дорівнювати 3,65 г. Скільки грамів оцтової кислоти містилось у вихідному розчині?

Задача ID: 001925
Який об’єм 0,01 М розчину КОН треба додати до 1,0 л 0,01М розчину гліцину у повністю протонованій формі, щоби отримати буфер із рН 7,0?

Задача ID: 001926
Суміш а) аланіну, лейцину і лізіну; б) серину, аспарагінової і глутамінової кислот розділили за допомогою методу радіальної хроматографії на папері в суміші н-бутанолу, оцтової кислоти і води. Від чого залежить відносна швидкість руху амінокислот при хроматографії? Порівняйте швидкість руху даних амінокислот в названому розчиннику, виходячи з їх будови. За допомогою якого методу виявляють розміщення амінокислот на папері після хроматографії?

Задача ID: 001927
На нейтралізацію суміші оцтової кислоти та фенолу витратили 95,2 мл розчину натрій гідроксиду (p = 1,05 г/мл) з масовою часткою 6,4%, а при дії на ту ж кількість суміші, бромної води (в надлишку) утворилось 19,86 г осаду. Знайдіть масову частку кислоти в суміші.

Задача ID: 001928
У невідомій органічній речовині масова частка карбону складає 75,5%, нітрогену 9,8%. Визначте молекулярну формулу речовини, якщо відомо, що ця сполука відноситься до насичених аліфатичних амінів.

Задача ID: 001929
При розділенні амінокислот методом іонообмінної хроматографії на колонках, що заповнені полістиролом, який містить залишки сульфонової кислоти, рух амінокислот залежить від двох факторів: 1) електростатичного притягання між від’ємно заряденими залишками сульфонової кислоти і позитивно зарядженими групами амінокислот і 2) гідрофобною взаємодією між бічними ланцюгами амінокислот і сильно гідрофобним остовом полістирольної смоли. Визначте для кожної пари амінокислот, яка з них буде першою виходити з колонки у разі вимивання буферним розчином з рН 7,0; а) асп і ліз, б) арг і мет, в) глу і вал, г) глі і лей, д) сер і ала.

Задача ID: 001930
Запропонуйте послідовність реакцій, що дозволяють з бензолу отримати n-амінонітробензол.

Задача ID: 001931
Поясніть, чому алкілування бензолу в умовах реакції Фріделя-Крафтса хлоретаном приводить до отримання суміші продуктів. Як отримати етилбензол з бензолу з високим виходом?

Задача ID: 001932
Заповніть пропуски в схемі перетворень: бензен -(+Cl2; AlCl3, t)- … -(+HNO3; H2SO4, t)- … -(H2CCOBr; SnCl4)- … -(+(Zn+HCl))- …

Задача ID: 001933
За яких умов похідні бензолу галогенуються в ароматичне ядро, а за яких – у бічні ланцюги? За яким механізмом відбуваються ці реакції?

Задача ID: 001934
Не виконуючи розрахунків, встановити знак ∆S наступних процесів: а) 4NH3 (г) + 3O2 (г) = 6H2O (р) + 2N2 (г); б) 2H2O2 (р) = 2H2O (р) + O2 (г)

Задача ID: 001935
Як треба змінити а) температуру; б) тиск; в) концентрації реагуючих речовин в системі для зміщення рівноваги в напрямку прямої реакції? 4HCl (г) + O2 (г) = 2H2O (г) + 2Cl2 (г); H = 113.8 кДж

Задача ID: 001936
При згорянні 9 г насиченого вторинного аміну виділилося 2,24 л азоту і 8,96 л вуглекислого газу (н.у.). Встановіть молекулярну формулу аміну.

Задача ID: 001937
Дією яких реагентів і за яких умов можна здійснити такі перетворення: C6H6 -(а)- BC6H5-CH2CH3 -(б)- Br-C6H4-CH2CH3 -(в)- Br-C6H4-CH(CH2Br)CH3 -(г)- Br-C6H4-CH=CH2.

Задача ID: 001938
Визначити pOH розчину, в 500 мл якого міститься 3,1 г карбонатної кислоти, враховуючи дисоціацію за першим ступенем (Кд(H2CO3) = 4.45*10-7).

Задача ID: 001939
Скласти іонні та молекулярні рівняння гідролізу солей Pb(NO3)2 та K2CO3. Яке значення pH (>7<) мають розчини даних солей?

Задача ID: 001940
Написати формулу міцели золю купрум(ІІ) сульфіду, одержаного взаємодією натрій сульфіду з недостачею купрум(ІІ) сульфату. Які іони викликатимуть коагуляцію золю при додаванні KNO3, Cd(NO3)2, AlCl3? Який з наведених електролітів має найменшу коагулюючу здатність?

Задача ID: 001941
Скласти схему, написати рівняння електродних процесів та розрахувати ЕРС гальванічного елемента, який складається з пластини срібла та цинку, що занурені в розчин своїх солей з концентраціями [Ag+] = 0.1 моль/л; [Zn2+] = 0.0001 моль/л.

Задача ID: 001942
Яка сила струму потрібна для зменшення на 20 г маси цинкового аноду при електролізі розчину ZnSO4 протягом 1 години? Скласти рівняння електродних процесів.

Задача ID: 001943
Знайти, скільки грамів CaSO4 міститься в 200 л води, якщо твердість, обумовлена цією сіллю, дорівнює 8 ммоль е/л.

Задача ID: 001944
Який об’єм води з твердістю 2,5 ммоль е/л можна пом’якшити за допомогою 750 г Ca(OH)2?

Задача ID: 001945
Визначити вміст агресивного CO2, якщо на титрування 80 мл води з метилоранжем витрачено 4,5 мл 0,1 н. розчину HCl, а на титрування з фенолфталеїном витрачено 2 мл 0,1 н. розчину NaOH.

Задача ID: 001946
При сполученні 9 г. Al з киснем виділяється 279,3 кДж тепла. Визначити ентальпію утворення оксиду алюмінію.

Задача ID: 001947
При гашенні вапна відбувається така реакція: CaO (т) + H2O (р) = Са(OH)2 (т) + 66,6 кДж. Визначити кількість тепла, що виділяється при гашенні 1 тонни вапна, яке містить 80% CaO.

Задача ID: 001948
Реакція одержання водного газу іде за рівнянням: С (т) + H2O (р) = CO (г) + H2 (г). Обчислити зміну ентальпії в реакції і знайти, скільки витрачається тепла при одержанні 1 м3 водного газу (CO+H2) (н.у.).

Задача ID: 001949
На скільки градусів можна нагріти 10 л води за рахунок тепла, що виділяється при спалюванні 40 л метану (н.у.). Тепловими втратами знехтувати. Масова теплоємність води дорівнює 4,19 Дж/(г*К).

Задача ID: 001950
Написати формулу золю золота стабілізованого KAuO2. У якого з електролітів: NaCl, BaCl2, FeCl3 поріг коагуляції матиме менше значення.

Задача ID: 001951
Скільки розчину Al2(SO4)3 концентрацією 0,01 кмоль/м3 потрібно для коагуляції 10-3 м3 золю As2S3? Поріг коагуляції становить 96*10-6 кмоль/м3.

Задача ID: 001952
Золь хлориду срібла добуто змішуванням однакових об’ємів 0,0095М розчину хлориду калію і 0,012 н розчину нітрату срібла. Який з електролітів: K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6] чи MgSO4 матиме більший поріг коагуляції для цього золю?

Задача ID: 001953
У три колби налито по 5*10-5 м3 золю гідроксиду заліза (ІІІ). Щоб викликати коагуляцію золю, треба додати: в першу колбу – 5,3*10-6 м3 1 н розчину хлориду калію; в другу – 3,15*10-5 м3 0,01 н розчину сульфату натрію; в третю – 1,87*10-5 м3 0,001 н розчину фосфату натрію. Обчислити поріг коагуляції кожного електроліту і визначити знак заряду часточок золю. Написати рівняння реакцій, що відбуваються при добуванні золю гідроксиду заліза (ІІІ) методом гідролізу, та формулу міцели золю.

Задача ID: 001954
Золь гідроксиду заліза (ІІІ) добуто внаслідок доливання невеликих кількостей розчину хлориду заліза (ІІІ) до води. Напишіть будову міцели золю гідроксиду заліза (ІІІ). Який з електролітів: NaCl, CaCl2, AlCl3 має найменший поріг коагуляції для добутого золю?

Задача ID: 001955
Для коагуляції 10 мл золю йодиду срібла потрібно 0,45 мл розчину нітрату барію концентрації 0,05 ммоль/л. Визначіть поріг коагуляції.

Задача ID: 001956
Яку кількість розчину дихромату калію треба добавити до 1000 мл золю гідроксиду алюмінію, щоб викликати коагуляцію його? Концентрація K2Cr2O7 0,01 моль/л, поріг коагуляції 60 ммоль/л.

Задача ID: 001957
Яку кількість 1 М NaCl (мл) потрібно додати до 300 мл золю Fe(OH)3, щоб викликати коагуляцію, якщо поріг коагуляції дорівнює 104 ммоль/л?

Задача ID: 001958
Поріг коагуляції золю срібла дорівнює 0,5 ммоль/л. Яку кількість 0,1 М розчину AlCl3 (мл) слід додати до 500 мл золю, щоб викликати його коагуляцію?

Задача ID: 001959
На коагуляцію 30 м3 золю гідроксиду алюмінію витрачено 0,33 м3 20%-ного розчину NH4NO3 (густина 1060 кг/м3). Обчислити поріг коагуляції золю нітратом амонію.

Задача ID: 001960
До 5 см3 золю гідроксиду заліза(ІІІ) для коагуляції необхідно додати один з наступних розчинів: 4 см3 3 н хлориду калію, 0,5 см3 0,01 н сульфату калію, 3,9 см3 0,0005 н жовтої кров’яної солі. Визначити поріг коагуляції цих електролітів. В скільки разів коагулююча здатність калію гексаціаноферату (ІІ) вища, ніж сульфату та хлориду калію?

Задача ID: 001961
Пороги коагуляції електролітів для золя йодида срібла становлять (в ммоль/л): C(KCl) = 256; C(Ba(NO3)2) = 60; C(Al(NO3)2) = 0,067; C(KNO3) = 260; C(Sn(NO3)2 = 70. Визначити знак заряда частинок цього золю та вирахувати коагулюючи здатність кожного електроліту.

Задача ID: 001962
Золь йодиду срібла одержано змішуванням рівних об’ємів розчинів йодида калія та нітрата срібла. Пороги коагуляції для різних електролітів та цього золя мають такі значення (ммоль/л): C(Ca(NO3)2) = 315; C(NaCl) = 300; C(MgCl2) = 320; C(Na3PO4) = 0,6; C(Na2SO4) = 20; C(AlCl3) = 330. Визначити знак заряду частинок цього золю та вирахувати коагулюючи здатність кожного електроліту.

Задача ID: 001963
Гідрозоль Fe(OH)3 був стабілізований надлишком FeCl3. Скільки потрібно додати розчину K2CrO4 з концентрацією 0,002 моль/л для коагуляції 20 мл золю, якщо поріг коагуляції дорівнює 0,63 ммоль/л? Який з іонів доданого електроліту спричиняє коагулюючи дію?

Задача ID: 001964
Золь сульфату барію отримали при змішуванні рівних об’ємів розчинів хлориду барію і сульфатної кислоти. Який розчин має більшу концентрацію, якщо поріг коагуляції хлоридом магнію менший за такий для калію гексаціаноферату (ІІІ)? Поясніть.

Задача ID: 001965
Як зміниться величина порогу коагуляції, якщо для коагуляції 10 мл золю AgI замість 1,5 мл розчину KNO3 з концентрацією 1 моль/л взяти 0,5 мл розчину Ca(NO3)2 з концентрацією 0,1 моль/л або 0,2 мл розчину Al(NO3)3 з концентрацією 0,01 моль/л?

Задача ID: 001966
Речовину AgNO3 повільно додавали в розведений розчин речовини NaI. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів NaF, Ca(NO3)2, K2SO4, AlCl3 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001967
Речовину NH4OH повільно додавали в розведений розчин речовини BeCl2. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів Na2SO4, ZnCl2, KAc, AlBr3 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001968
Речовину (NH4)2S повільно додавали в розведений розчин речовини ZnCl2. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів (NH4)2SO4, NaCl, AlCl3 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001969
Речовину H2SO4 повільно додали в розведений розчин речовини CaCl2. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів ZnCl2, KBr, K2SO4, AlCl3 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001970
Речовину AgNO3 повільно додали в розведений розчин речовини NH4CNS. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів KNO3, ZnCl2, KAc, AlBr3 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001971
Речовину NaOH повільно додали в розведений розчин речовини FeCl3. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів (NH4)2SO4, KNO3, CaBr2 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001972
Речовину KI повільно додали в розведений розчин речовини AgNO3. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів NH4NO3, K2SO4, AlCl3, KBr буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001973
Речовину AgNO3 повільно додали в розведений розчин речовини K2CrO3. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів K2SO4, ZnCl2 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001974
Речовину K4[Fe(CN)6] повільно додали в розведений розчин речовини FeCl3. Напишіть формулу міцели утвореного золю і вкажіть знак заряду колоїдних частинок. Який з електролітів (NH4)2SO4, KNO3, CaBr2 буде найбільш економічним коагулянтом золю? Поясніть.

Задача ID: 001975
Який золь утвориться при змішуванні 100 мл 0,03%-ного розчину KCl та 250 мл 0,001%-ного розчину AgNO3? Який з електролітів буде мати найбільшу коагулюючи здатність і чому: KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, MgSO4, AlCl3?

Задача ID: 001976
Пороги коагуляції золю йодиду срібла мають такі значення (ммоль/л): C(Ca(NO3)2) = 315; C(NaCl) = 300; C(MgCl2) = 320; C(Na3PO4) = 0,6; C(Na2SO4) = 20; C(AlCl3) = 330. Визначити, концентрація якого з електролітів, KI чи AgNO3, була більшою, якщо змішували рівні об’єми розчинів?

Задача ID: 001977
Для коагуляції As2S3 в 100 м3 стічних вод витратили 1 м3 25%-ного розчину NaCl (густина 1190 кг/м3). Обчислити поріг коагуляції цього золю за NaCl. Яким об’ємом 30%-ного розчину CaCl2 (густина 1280 кг/м3) можна викликати коагуляцію в 100 м3 вказаного золю.

Задача ID: 001978
Для очищення річкової води шляхом коагуляції забруднень додають такі електроліти-коагулятори: NaCl, FeSO4, Al2(SO4)3, з концентрацією розчинів 5 М. Пороги коагуляції даними електролітами відповідно дорівнюють 52 моль/м3; 0,68 моль/м3; 0,23 моль/м3. Обчисліть витрати електролітів, якщо виробництво потребує 100000 м3 очищеної води на добу. Вкажіть знак заряду частинок забруднень у воді.

Задача ID: 001979
При очищені 5 м3 стічної води візуальні ознаки коагуляції виявляються при додаванні до неї 200 л 26%-ного розчину NaCl (густина 1200 кг/м3). Визначте поріг коагуляції золю по відношенню до NaCl. Обчисліть витрати 26%-ного розчину Al2(SO4)3 (густина 1300 кг/м3) на очищення цієї води, якщо знак зарядів частинок, а) позитивний; б) негативний.

Задача ID: 001980
Чому для промивання осадів галогенідів срібла і багатьох сульфідів використовують не дистильовану воду, а розчини HNO3, NH4NO3, NH4OOCCH3 та інші?

Задача ID: 001981
В якому порядку слід зливати розчини: а) CdCl2 та Na2S; б) AgNO3 та KI, щоб отримати колоїдний розчин з частинками, зарядженими: а) позитивно, б) негативно? Напишіть відповідні формули міцел.

Задача ID: 001982
До 100 мл 0,3%-ного розчину NaCl (густина 1 г/мл) додали 25 мл розчину AgNO3 p концентрацією 0,01 моль/л. До рівних об’ємів отриманого гідро золю додавали розчини KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, MgSO4, AlCl3 однакової концентрації. Для якого з доданих електролітів золь буде мати найменший поріг коагуляції? Поясніть.

Задача ID: 001983
Який об’єм розчину натрій карбонату з масовою часткою 15% (p = 1,16 г/см3) потрібно взяти для приготування 200 мл 0,45М розчину Na2CO3?

Задача ID: 001984
Обчислити іонну силу розчину, який отримали при змішуванні рівних об’ємів 0,2М розчину Ba(OH)2 і 0,1М розчину нітратної кислоти HNO3.

Задача ID: 001985
Обчислити розчинність (моль/дм3) солі у воді та концентрацію іонів у насиченому розчині стронцій карбонату SrCO3.

Задача ID: 001986
Чи утвориться осад при змішуванні рівних об’ємів 0,005М розчинів магній нітрату Mg(NO3)2 і 0,005М натрій карбонату Na2CO3?

Задача ID: 001987
Визначаючи вміст купруму в латуні, одержано такі результати (%): 12,29; 12,24; 12,68; 12,20; 12,08. З’ясувати чи в даній серії є промах. Знайти стандартне відхилення одиничного вимірювання, довірчий інтервал та довірчі межі (а = 0.95).

Задача ID: 001988
Обчислити вміст сульфуру (%) у вугіллі, якщо для аналізу взяли наважку масою 2,9440 г, а маса утвореного осаду BaSO4 становила 0,1526 г.

Задача ID: 001989
Обчислити pH 0,1М розчину калій карбонату K2CO3.

Задача ID: 001990
На титрування розчину, в якому розчинено зразок технічного калій гідроксиду масою 3,224 г витрачено 26,95 мл розчину з Т(HCl/KOH) = 0,07794 г/мл. Обчисліть масову частку KOH у зразку.

Задача ID: 001991
При взаємодії хлоридної кислоти з сумішшю магнію i магній карбонату виділилося 11,2 л газу (у.н.). Після спалювання газу i конденсації водяних парів об’єм газу зменшився до 4,48 л (у.н.). Визначте масову частку магнiй карбонату в сумiшi.

Задача ID: 001992
Скільки лiтрiв водню виділиться, якщо подіяти на 229 г сумiшi мiдних, магнiєвих i алюмiнiєвих ошурок хлоридною кислотою, якщо масове спiввiдношення металiв у сумiшi дорiвнює 1:1:2?

Задача ID: 001993
Обчислити значення G298 реакції і встановити, в якому напрямі вона може протікати самочинно в стандартних умовах: NiO (к) + Pb (к) = Ni (к)+ PbO (к).

Задача ID: 001994
560 мл суміші етилену і ацетилену змішали з 1440 мл водню. Після пропускання одержаної газової суміші над платиновим каталізатором (н.у.), її об’єм зменшився на 33,6% порівняно із загальним об’ємом вихідної суміші. Розрахувати об’ємні частки етилену і ацетилену у вихідній суміші і об’єм повітря, необхідний для повного спалювання суміші вуглеводнів.

Задача ID: 001995
Ацетиленовий вуглеводень, складу C5H8 реагує з аміачним розчином арґентум(І) оксиду, при дії натрій етилату ізомеризується. Цей ізомер при окисненні утворює суміш оцтової та пропіонової кислот. Визначте структуру вуглеводню складу C5H8.

Задача ID: 001996
Якщо нагрівати спирт з сульфатною кислотою утвориться 10,5 г алкену, який може приєднати 40 грам брому. Який спирт був взятий для реакції?

Задача ID: 001997
З технічного кальцій карбіду масою 4 г при дії надлишку води можна одержати газ об’ємом 1,12 л (н.у.). Яку масу технічного кальцій карбіду необхідно взяти для одержання безводного пропанолу масою 240 г, масова частка води в якому складає 6%.

Задача ID: 001998
Вуглекислий газ, одержаний у результаті спалювання 691 мл (н.у.) ацетилену пропустили через розчин кальцій гідроксиду, взятий у надлишку. Обчисліть масу утвореної солі.

Задача ID: 001999
При спиртовому бродінні глюкози одержано 460 грам етанолу. Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду, що виділився за н.у.

Задача ID: 002000
Через безводну суміш бензолу аніліну і фенолу масою 50 г пропустили хлороводень. При цьому випав осад масою 26 г, який відфільтрували. Фільтрат, який обробили водним розчином їдкого натру, розділився на два шари в яких містилася однакова маса речовин. Визначити масові частки сполук у вихідній суміші.

Задача ID: 002001
При взаємодії 6.8 г піразолу і 20 г брому одержано з виходом 80% 4-бромпіразол. Обчисліть масу одержаного 4-бромпіразолу.

Задача ID: 002002
У результаті сплавлення 24 г натрієвої солі насиченої монокарбонової кислоти з їдким натром, взятим у надлишку, виділилось 3858 мл (н.у.) газу, що становить 79% від теоретичного виходу. Обчисліть масу утвореного газу.

Задача ID: 002003
Розрахуйте об’єм амоніаку, необхідного для одержання 100 л диметиламіну методом Гофмана.

Задача ID: 002004
Суміш метиламін хлориду і амоній хлориду обробили водним розчином натрій гідроксиду і нагріли. Газ, що утворився, спалили в надлишку кисню і продукти реакції пропустили через вапняну воду, що є в надлишку. При цьому утворилося 1 г осаду. При обробці вихідної суміші розчином арґентум нітрату утворилося 4.3 г осаду. Визначте масову частку метиламін хлориду в цій суміші.

Задача ID: 002005
Тригліцерид масою 8.9 г, однієї і тієї ж кислоти, повністю розчинили при нагріванні у 29.63 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 10% (р=1.08 г/мл). Надлишок лугу нейтралізували 100 мл 0.2М розчину хлоридної кислоти. Визначте формулу тригліцериду.

Задача ID: 002006
Напишіть формули міцел золей, отриманих при змішуванні розчинів: а) 10 мл 0,1 н. розчину Na2SiO3 і 20 мл 0,5 н. розчину CaCl2; б) 10 мл 0,1 н. розчину Na2SiO3 і 5 мл 0,1 н. розчину CaCl2.

Задача ID: 002007
Змішали а) 100 мл 0,1 н. розчину BaCl2 з 100 мл 0,1 н. розчину H2SO4; б) 50 мл 0,1 н. розчину BaCl2 з 100 мл 0,1 н. розчину H2SO4. Вкажіть, в якому випадку буде утворюватись золь, напишіть формулу міцели золю та вкажіть всі його складові частини.

Задача ID: 002008
Для розчинення 16.8 г металу витрачено 14.7 г сульфатної кислоти. Визначити молярну масу еквівалента металу і встановіть який це метал. Відповідь надайте порядковим номером цього металу в періодичній системі хімічних елементів.

Задача ID: 002009
Розрахувати молярну масу газу, якщо 600 мл цього газу за нормальних умов мають масу 1.714 г. Відповідь надати з точністю до цілих.

Задача ID: 002010
Знайти молекулярну формулу речовини, що містить за масою 93.75% карбону і 6.25% гідрогену, якщо густина цієї речовини за повітрям дорівнює 4.41. Надайте відповіді як загальну кількість атомів у молекулі.

Задача ID: 002011
Запишіть електронну формулу атома з зарядом ядра 33 та вкажіть загальну кількість p-електронів.

Задача ID: 002012
У скільки разів зміниться швидкість реакції N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г), якщо збільшити тиск в системі в 2 рази? Відповідь надати з точністю до цілих.

Задача ID: 002013
Знайти масову частку сульфатної кислоти в її розчині, для якого молярна концентрація еквівалента дорівнює 2 н. Відповідь надати з точністю до десятих.

Задача ID: 002014
Обчислити ступінь гідролізу амоній нітрату в його 0.05М розчині.

Задача ID: 002015
До сульфатної кислоти помістили мідні ошурки масою 128 г. Який об’єм сульфур(ІV) оксиду виділився, якщо вихід газу становить 80%? У відповіді вказати тільки число десятковим дробом.

Задача ID: 002016
Які сполуки утворяться, якщо сахарозу піддати вичерпному метилуванню, а одержану речовину нагріти з розведеною хлоридною кислотою? Запишіть рівняння реакцій, використавши проекційні формули Хеуорса.

Задача ID: 002017
Яку масу розчину з масовою часткою карбонату натрію 40% треба додати до води об’ємом 40 мл для одержання розчину з масовою часткою солі 6%.

Задача ID: 002018
Наважку H2C2O4*2H2O масою 0,6000 г розчинили у мірній колбі об’ємом 250,0 мл. На титрування 20,0 мл одержаного розчину витратили 17,84 мл розчину NaOH. Визначити молярну концентрацію розчину NaOH і його титр за H2C2O4.

Задача ID: 002019
В розчин електроліту, що містить розчинений кисень, занурили цинкову пластинку і цинкову пластинку, частково покриту міддю. В якому випадку процес корозії цинку відбувається інтенсивніше? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів.

Задача ID: 002020
До 200 мл розчину, що містить суміш хлориду феруму (ІІ) і хлориду алюмінію, додали розчин сульфіду натрію до припинення випадіння осаду. Одержаний осад, маса якого склала 12.2 г, відфільтрували і обробили надлишком розчину бромоводневої кислоти, при цьому виділилось 1.22 л газу (101.3 кПа, 25*С). Обчисліть молярні концентрації хлоридів феруму і алюмінію у вихідному розчині.

Задача ID: 002021
Розрахуйте нормальність і титр розчину, отриманого при розчиненні 14,6 г гідроген хлориду в 200 мл води за нормальних умов.

Задача ID: 002022
У реакцію з 30 мл (см3) сульфатної кислоти вступило 50 мл розчину лугу з молярною концентрацією еквівалента 0,3 моль-екв/л. Скільки грамів сульфатної кислоти використано для одержання цього розчину? Використати закон еквівалентів. Кислоту вважати двоосновною.

Задача ID: 002023
Скласти схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких залізо є катодом, в другому анодом. Написати рівняння реакцій, які відбуваються на електродах.

Задача ID: 002024
Написати рівняння реакцій за схемою: 2-пропанол – пропен – пропан – пропін – 2,2-дихлорпропан – пропанон.

Задача ID: 002025
Скільки моль ацетилену потрібно для одержання 78 г бензену? Результат вказати з точністю до цілих.

Задача ID: 002026
Під час паперового хроматографування розчинів анестезину та новокаїну відстані від лінії старту до центрів плям становили відповідно 6,2 см і 4,6 см. Розчинник пройшов відстань 12 см. Під час хроматографування досліджуваного розчину отримали пляму на відстані 4,65 см, розчинник пройшов 9 см. Яка речовина містилася в розчині?

Задача ID: 002027
Під час паперового хроматографування розчинів нікотинової та аскорбінової кислот відстані від лінії старту до центрів плям становили 9,25 см і 6,3 см. Розчинник пройшов 12 см. Під час хроматографування досліджуваного розчину отримали пляму на відстані 4,2 см, розчинник пройшов 8 см. Яка речовина містилася в розчині?

Задача ID: 002028
Коагуляція золю AgI (стабілізатор KI) відбувається при додаванні 15 мл 0.01 н. розчину Al(NO3)3. Визначте, який об’єм 0.01 н. розчину Ca(NO3)2 треба додати, щоб визвати коагуляцію цього золю.

Задача ID: 002029
Щоб визвати коагуляцію 10 мл золю, додали в першому випадку 20 мл 0.5 н. розчину NaCl, у другому 12 мл 0.05 н. розчину K2SO4, у третьому 0.5 мл 0.01 н. розчину K3PO4. Визначте, який заряд мають частинки золю.

Задача ID: 002030
Який об’єм 0.1 н. розчину Al2(SO4)3 треба додати для коагуляції 10 мл золю Al2S3? Поріг коагуляції дорівнює 19.35*10-3 моль-екв./л.

Задача ID: 002031
За допомогою якої реакції можна відрізнити глюкозу від фруктози?

Задача ID: 002032
Натрій гідросульфіт використовують для виділення альдегідів і кетонів із сумішей. На прикладі пропіонового альдегіду навести схеми реакцій, що при цьому відбуваються.

Задача ID: 002033
Скільки грамів KI потрібно для приготування 600 см3 0,5М розчину?

Задача ID: 002034
Розрахувати молярну концентрацію еквівалента K2Cr2O7, якщо його титр дорівнює 0,02015 г/см3.

Задача ID: 002035
Яка молярна концентрація 0,5 моль-екв./дм3 CuSO4?

Задача ID: 002036
Розрахувати вихід натрій феноляту, якщо з 5000 кг фенолу, що містить 15% домішок, отримано 4800 кг продукту.

Задача ID: 002037
Розрахувати ступінь перетворення сульфур(VI) оксиду до сульфатної кислоти, якщо для одержання 1 т кислоти з концентрацією 98.3% було витрачено 230 м3 SO3.

Задача ID: 002038
Розрахувати витрати коксу, силіцій(IV) оксиду і фосфориту на одну тонну фосфору під час відновлення його з природного фосфориту за реакцією Ca3(PO4)2 + 5C + 3SiO2 = 3CaO*SiO2 + 2P + 5CO. Вміст P2O5 у фосфориті становить 15%. Кокс містить 98% карбону. Ступінь відновлення (перетворення) фосфориту дорівнює 85%.

Задача ID: 002039
Яка маса бензену (в грамах) витратиться на добування 39 г стирену, якщо вихід продукту становить 75% від теоретичного? Результат вказати з точністю до цілих.

Задача ID: 002040
Визначити масу карбіду кальцію (з точністю до десятих), необхідного для отримання 100 г бензену.

Задача ID: 002041
Закінчити рівняння окиснювально-відновних реакцій склавши електронно-іонні схеми процесів окиснення та відновлення, вказавши окисник та відновник і розрахувавши коефіцієнти. Визначити напрямок перебігу окислювально-відновної реакції за стандартних умов, користуючись значенням стандартних окислювально-відновних потенціалів: HClO2 + HCl = Cl2 + H2O

Задача ID: 002042
Написати рівняння константи рівноваги для реакцій: 2SO2 (газ) + O2 (газ) = 2SO3 (газ)

Задача ID: 002043
При спалюванні зразка нітрогеновмісної гетероциклічної сполуки, яка не містить замісників в ядрі, утворилось 7.5 л вуглекислого газу, 3.75 л парів води, 0.75 л азоту (об’єми виміряні при однакових умовах). Встановіть структуру вихідної сполуки.

Задача ID: 002044
Зразок гомолога піридину масою 7.49 г може повністю прореагувати з 25.6 г 10%-ю хлоридною кислотою. Встановіть молекулярну формулу гомолога і напишіть структурні формули чотирьох ізомерів.

Задача ID: 002045
Дано зразки піролу і піридину рівні за масою. Який зразок може приєднати більше водню?

Задача ID: 002046
Зобразіть будову тетрапептиду: а) глі-лей-про-асп; б) три-ліз-цис-про; в) мет-фен-арг- глн. За допомогою яких кольорових реакцій можна довести його склад?

Задача ID: 002047
Які пептиди утворюються під час вибіркової обробки а) трипсином; б) хімотрипсином; в) пепсином; г) бромціаном, д) карбоксипептидазою поліпептиду: 1) вал-ліз-глу-фен-ала-ліз-арг-лей-про, 2) сер–ліз–ала-вал-цис-асн-три-мет-фен, 3) ілей-тир-мет-про-глі-глі-гіс-глу-сер?

Задача ID: 002048
Обчисліть, яка маса (г) і кількість (моль і молекул) гемоглобіну міститься в одному еритроциті і яка частка об’єму еритроциту припадає на гемоглобін. Для обрахунків використайте такі відомості: в крові людини міститься біля 120 г гемоглобіну на 1 л, а на 1 мл крові припадає біля 5,0•109 еритроцитів. Для простоти розрахунків прийміть, що еритроцит – це циліндр висотою 1,8 мкм і діаметром – 8,0 мкм. Діаметр глобулярної молекули гемоглобіну – 6,8 нм, його молекулярна маса 64000 а.о.м. На підставі здійснених розрахунків оцініть, чи розташовані молекули гемоглобіну в еритроцитах достатньо близько одна від іншої, щоби взаємодіяти між собою. Якщо так, то чи може взаємодія між молекулами мутантного гемоглобіну S в серповидних еритроцитах вплинути на форму еритроциту?

Задача ID: 002049
Напишіть структурну формулу фрагменту поліпептиду: 1) -глі-ала-три-гіс-, 2) -вал-тре-глн- гіс-, 3) -лей-глу-про-цис- і виконайте для нього наступні завдання: а) покажіть, які зв’язки утворить цей фраґмент у вторинній структурі молекули; які взаємодії може він утворювати у третинній структурі (при компактній укладці молекули)? б) за допомогою яких реакцій можна довести хімічну природу цього фрагменту? в) який заряд цього фрагменту при рН а) 1,0, б) 7,0, в) 10,0?

Задача ID: 002050
У результаті пропускання 80 л суміші CO2, CH4 і чадного газу крізь надлишок розчину натрій гідроксиду об’єм її зменшився на 12.5%. Для повного згоряння суміші, що залишилась, витратили 381 л повітря (н.у.). Визначте об’ємну частку метану (%) у вихідній суміші газів.